The Swift Infusion of Blessings

Deities › Vajrakīla | Practices › Lineage Prayers | Tibetan MastersFourteenth Dalai Lama | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | བོད་ཡིག

Fourteenth Dalai Lama

Two-armed Vajrakīla

Further Information:
Download this text:

༄༅། །ཕུར་པ་མགུལ་ཁུག་མའི་ཆ་ཤས་ཐུགས་དམ་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་ཅེས་བྱ་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་བཞུགས།

The Swift Infusion of Blessings: A Lineage Prayer for the Single Mind Kīla Heart-Practice, Part of the 'Neck-Pouch Dagger’ (Purba Gulkhukma) Cycle

by His Holiness the Fourteenth Dalai Lama

 

ཁྱབ་བདག་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །

khyabdak kuntuzang dang dorjé chö

All-pervasive lord Samantabhadra, Vajradharma,

མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་རྗེ་འབངས་གྲོགས་མཆོག་གསུམ། །

tsokyé dorjé jebang drok chok sum

The Lake-Born Vajra, the king, subject and companion,1

ལས་ཅན་བུ་དགུ་ཁྱད་པར་སྣ་ནམ་པར། །

lechen bu gu khyepar na nampar

And the nine karmic sons, especially Nanam2

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

solwa deb so chi nang barché sol

To you I pray: dispel all obstacles, outer and inner!

 

རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ལེགས་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །

gö kyi demtru lekden dorjé shyab

Gökyi Demtruchen,3 Lekden Dorje,4

ངག་གི་དབང་པོ་པདྨ་ཕྲིན་ལས་རྩལ། །

ngak gi wangpo pema trinlé tsal

Ngakgi Wangpo,5 Pema Trinlé Tsal,6

ལས་རབ་གླིང་དང་པདྨ་དབང་ཆེན་ལ། །

lerab ling dang pema wangchen la

Lerab Lingpa7 and Pema Wangchen8

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

solwa deb so chi nang barché sol

To you I pray: dispel all obstacles, outer and inner!

 

ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་མཛད་ཀུ་མཱ་ར། །

trowö gyalpo jik dzé ku ma ra

King of the wrathful, fearsome Vajrakumāra,

ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཟ་བསོད་སྒོ་མ་བཞི། །

tro chu yabyum za sö go ma shyi

Ten wrathful ones, together with your consorts, devourers, executioners, and four doorkeepers,

ཕུར་སྲུང་བཅུ་དྲུག་དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་ལ། །

pursung chudruk wangchuk nyer gyé la

Sixteen kīlaya guardians and twenty-eight iśvarīs—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

solwa deb so chi nang barché sol

To you I pray: dispel all obstacles, outer and inner!

 

ཕྱི་དཀྱིལ་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པར་ཤར། །

chi kyil tsenma dzé kyi purpar shar

May the outer maṇḍala arise in the symbolic material kīla,

ནང་དཀྱིལ་རྩ་ཁམས་ལྷ་ཡི་རྣམ་པར་སད། །

nang kyil tsa kham lha yi nampar sé

The inner maṇḍala be awakened as the deities of channels and elements,

གསང་དཀྱིལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྩལ་རྫོགས་ཏེ། །

sang kyil changchub sem kyi tsal dzok té

The strength of bodhicitta be perfected as the secret maṇḍala,

ཡང་གསང་ཐིག་ལེའི་རིག་པ་མངོན་གྱུར་ཤོག །

yangsang tiklé rigpa ngöngyur shok

And may we actualize the innermost secret awareness sphere!

 

ཅེས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ལས་རབ་གླིང་པའི་ཡང་སྤྲུལ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་དག་སྣང་ཕུར་པ་མགུལ་ཁུག་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཤིག་འབྲི་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་མ་ཇི་ལྟར་གནང་བ་ལྟར་ལས་སྨོན་འབྲེལ་བའི་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། བོད་ལྕགས་རྟ་ཟླ་བ་ ༦ ཚེས་ ༡ ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༧ ་ཚེས་ ༢༣ ་ལ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

In accordance with the request of Rigdzin Jigme Phuntsok Jungne, the incarnation of the emanated treasure-revealer Lerab Lingpa, who said that he needed a lineage prayer for his pure vision, the Neck Pouch Vajrakīla, I, Tendzin Gyatso, a bhikṣu follower of Śākyamuni, who has a connection through karma and aspirations, wrote this on the first day of the sixth month of the Iron Horse year (23 July 1990). May virtue and goodness increase!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

  1. i.e., King Trisong Detsen, Vairocana and Yeshe Tsogyal.
  2. i.e., Nanam Dorje Dudjom.
  3. Rigdzin Gödem (1337–1408)
  4. Lekden Dudjom Dorje (1452–1565)
  5. Rigdzin Ngakgi Wangpo (1580–1639)
  6. Rigdzin Pema Trinlé (1641–1717)
  7. Tertön Sogyal (1856–1926)
  8. Pema Wangchen Gyepé Dorje is another name for Khenchen Jigme Phuntsok.