Dharmakīrti Guru Sādhana

Practices › Guru Sādhana | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Indian MastersDharmakīrti

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Dharmakīrti

Further information:
Download this text:

༄༅། །དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་བླ་སྒྲུབ་བཞུགས།

Guru Sādhana of Glorious Dharmakīrti

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

སྐྱབས་སེམས་ཚད་མེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས།

Having taken refuge, generated bodhicitta and meditated on the immeasurables as a preliminary, continue with:

ཨ། ཆོས་ཀུན་སྟོང་པའི་ངང་ཉིད་ལས། །

ah, chö kün tongpé ngang nyi lé

Ah. Out of the state of the emptiness of all phenomena,

རིན་ཆེན་ཁྲི་རྐང་པད་ཟླའི་སྟེང་། །

rinchen trikang pé dé teng

Upon a jewelled throne and seats of lotus and moon

སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཀྱི་གྲགས། །

mawé wangchuk chö kyi drak

Is the master of discourse Dharmakīrti.

དཀར་དམར་འཛུམ་ཁྲོའི་ཉམས་ལྡན་པ། །

kar mar dzum trö nyam denpa

He is white with a tinge of red and has a wrathful smile.

རབ་བྱུང་ཆ་ལུགས་ཕྱག་གཡས་པ། །

rabjung chaluk chak yepa

He wears monastic robes, and with his right hand

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། །

chok lé namgyal chakgya chen

Makes the mudrā of universal victory,

གཡོན་པ་པུས་སྟེང་སྐྱབས་སྦྱིན་མཛད། །

yönpa pü teng kyab jin dzé

While his left, upon his knee, adopts the gesture of granting refuge.

དབུ་ལ་པཎ་ཞྭ་ལེབ་མོར་གསོལ། །

u la pen zha lebmor sol

On his head he wears the flattened hat of a paṇḍita.

ཞབས་གཉིས་རོལ་སྟབས་སྐུ་འགྱིང་ཉམས། །

zhab nyi rol tab ku gying nyam

His two feet are in the posture of ease, and he is dignified in his bearing.

གནས་གསུམ་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་དང་། །

né sum yigé dru sum dang

His three centres are marked by the three seed syllables,

ཐུགས་དབུས་ཟླ་སྟེང་རལ་གྲི་སྔོ། །

tuk ü da teng raldri ngo

And in his heart centre, upon a moon is a pale blue sword

ཆང་ཟུང་ལྟེ་བར་དྷིཿདང་ནི། །

chang zung tewar dhih dang ni

With a syllable dhīḥ inside the handle

ངོས་ལ་དབྱངས་གསལ་ཕྲེང་བ་འབར། །

ngö la yangsal trengwa bar

And a blazing garland of vowels and consonants around its surface.

ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་པ། །

tuk né ö trö yeshepa

Light emanates from the master’s heart centre to invite the wisdom being,

སྤྱན་དྲངས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་བསྟིམ། །

chendrang damyé yermé tim

Who merges inseparably with the samayasattva.

ཡན་ལག་བདུན་པས་མཆོད་པར་བྱ། །

Make offerings with the seven branches.

སྤྲོ་ན་མཎྜལ་དག་ཀྱང་འབུལ།

When practising elaborately, you could offer a maṇḍala.

 

ཨེ་མ་ཧོ།

emaho

Emaho.

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་འཕྲུལ། །

kuntuzangpö mönlam trul

Emanated through the aspirations of Samantabhadra,1

ཀུན་རྟོག་དྲྭ་བ་གཅོད་མཛད་པ། །

küntok drawa chö dzepa

You cut through the web of conceptual thought.

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས། །

chok lé namgyal chö kyi drak

Dharmakīrti, victorious over all,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so jingyi lob

To you I pray: inspire me with your blessings.

ཅེས་དང་།

And:

ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་དྷརྨ་ཀཱིརྟི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ།

om ah guru dharmakirti sarwa siddhi pala hung

oṃ āḥ guru dharmakīrti sarva siddhi phala hūṃ

ཞེས་བཟླ།

Recite the mantra.

བླ་མའི་སྐུ་དང་ཐུགས་ཕྱག་མཚན། །

lamé ku dang tuk chaktsen

A nectar flow of guru-forms and the insignia of enlightened mind,

སྔགས་དང་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །

ngak dang özer dütsi gyün

Together with mantras and rays of light,

ཆར་ལྟར་བབས་ནས་རང་ཐིམ་བསམ། །

char tar bab né rang tim sam

All descend like rain and dissolve into me.

 

སླར་ཡང་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི།

Further Supplication

མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཟེར་སྟོང་གིས། །

khyen rab yeshe ö kyi zer tong gi

With myriad rays of the light of knowledge and insight

བདག་བློའི་མུན་པ་རིང་དུ་བསལ་མཛད་པ། །

dak lö münpa ring du sal dzepa

You banish the darkness of my mind.

དཔལ་ལྡན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས། །

palden kuntuzangpo chö kyi drak

Glorious and wholly excellent Dharmakīrti,

འཛམ་གླིང་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dzamling shingta chenpor solwa deb

Great chariot of this world, to you I pray.

ལོག་སྨྲ་མུ་སྟེགས་གླང་པོའི་སྤྱི་བོ་འགེམ། །

lok ma mutek langpö chiwo gem

You crush the heads of elephant-like heretics and false dialecticians,

རྩོད་པས་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་གསལ་བྱེད་པ། །

tsöpé tubpé tenpa saljé pa

And through debate you clarify the teachings of the Sage.

སྨྲ་བའི་སེངྒེ་གཟི་བརྗིད་མཚུངས་པ་མེད། །

mawé sengé ziji tsungpamé

Lion of Speech, unparalleled in majesty and brilliance,

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །

heruka pal drubpé wangchuk ché

Great heruka, mighty lord of siddhas,

རྟག་ཏུ་བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་ནས་ཀྱང་། །

taktu dak la gongpar dzé né kyang

Turn your attention toward me forevermore,

ཡང་དག་རིག་པའི་ལམ་ནས་རྒྱལ་གསུང་ཀུན། །

yangdak rigpé lam né gyal sung kün

So that I may apply the path of genuine reasoning to all the Buddha’s words,

ཚད་མའི་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱིས། །

tsemé lam né drangpé ngeshé kyi

And through the confidence that derives from valid cognition,

སྟོན་དང་བསྟན་པར་ཡིད་ཆེས་ཐོབ་པར་ཤོག །

tön dang tenpar yiché tobpar shok

Gain firm conviction in the teacher and the teachings.

 

ཕྱིན་ཅི་ལོག་སྨྲ་མུ་སྟེགས་ཀླ་ཀློ་ཡི། །

chin chi lok ma mutek lalo yi

May I obtain the power to refute mistaken or nonsensical notions

འཁྲུལ་པས་བསྐྱེད་པའི་རྣམ་བཞག་ཇི་སྙེད་པ། །

trulpé kyepé nam zhak jinyepa

From all the suppositions generated in delusion

འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་རྒྱུ་རུ་མཆིས་རྣམས་ལས། །

dro la pendé gyu ru chi nam lé

By false dialecticians, heretics and barbarians,

དོན་མེད་དོན་ལོག་གཞོམ་པའི་མཐུ་ལྡན་ཤོག །

dönmé dön lok zhompé tuden shok

Which do not bring benefit or happiness to beings.

 

ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པ་ཇི་སྲིད་གནས་ཀྱི་བར། །

künkhyen tenpa jisi né kyi bar

For as long as the teachings of the Omniscient One endure,

ཚད་མ་རིག་པའི་ཞུགས་ལྕེ་རྣོན་པོ་ཡིས། །

tsema rigpé zhuk ché nönpo yi

May I follow the science of valid cognition, and with a sharp tongue

ཆོས་དང་ཆོས་མིན་སྤང་བླང་རབ་འབྱེད་ཅིང་། །

chö dang chö min panglang rab jé ching

Perfectly distinguish Dharma and non-Dharma, right and wrong,

ལྟ་བ་ངན་པའི་ཚང་ཚིང་བསྲེགས་པར་ཤོག །

tawa ngenpé tsang tsing sekpar shok

Setting the undergrowth of inferior views ablaze.

 

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་དཔལ་ལྡན་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །

kyewa küntu palden kuntuzang

In all my lives, may I take you, glorious Samantabhadra

ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་ཐོབ། །

chö kyi drakpa rik kyi dakpor tob

Dharmakīrti, as the lord of all my buddha families.

བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཚིག་དོན་རྣམ་འབྱེད་པའི། །

ka dang tenchö tsikdön namjé pé

And may I gain the supreme treasure of courageous eloquence

བློ་གྲོས་སྤོབས་པའི་གཏེར་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །

lodrö pobpé ter chok tobpar shok

And the intelligence that discerns words and meaning in the Word and treatises.

 

བླ་མའི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་རྣམས་ལས། །

lamé né sum yikdru sum nam lé

From the three syllables at the guru's three centres,

དཀར་དམར་སྔོ་བའི་འོད་ཟེར་རིམ་གྱིས་བྱུང་། །

kar mar ngowé özer rimgyi jung

Rays of white, red and blue light shine out in turn.

རང་གི་སྒོ་གསུམ་ལ་ཐིམ་ཐུགས་དབུས་ནས། །

rang gi go sum la tim tuk ü né

They dissolve into my own three doors of body, speech and mind,

རལ་གྲི་ས་བོན་དང་བཅས་གཉིས་པ་ཆད། །

raldri sabön dangché nyipa ché

And then the sword and seed-syllables pass from his heart centre

རང་གི་སྙིང་ནང་ཞུགས་ཤིང་འོད་ཟེར་གྱིས། །

rang gi nying nang zhuk shing özer gyi

To enter my own heart, whereupon rays of light

སྙིང་གི་མུན་སེལ་རྩ་སྒོ་འབྱེད་པར་མོས། །

nying gi münsel tsa gojepar mö

Dispel my heart's darkness and unlock my channels.

ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ

om ara patsa na dhih

oṃ arapacana dhīḥ

གྲངས་མང་དང་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་བརྗོད།

Recite the mantra many times, followed by the vowels and consonants and the mantra of dependent origination.

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་ཐིམ་དང་། །

palden lama ö zhu rang tim dang

The glorious guru melts into light and dissolves into me,

རིག་སྟོང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ངང་ལ་བཞག །

riktong kuntuzangpö ngang la zhak

And I rest in an experience of Samantabhadra: ever-perfect awareness and emptiness.

 

ཐུན་མཐར་དགེ་བསྔོ་སྨོན་ལམ་སོགས་བྱའོ། །

At the end of the session dedicate the virtue and recite prayers of aspiration and so on.

 

ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རང་གི་དོན་དུ་བྲིས་པའོ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ་ཛ་ཡ།། །།

Chökyi Lodrö wrote this for his own practice. Sarvadā kalyāṇaṃ bhavatu jaya.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "dpal chos kyi grags pa'i bla sgrub/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 4: 19–21

  1. Throughout the text Jamyang Khyentse refers to Samantabhadra Dharmakīrti or creatively incorporates the name Samantabhadra or Kunzang (meaning All Good). This seems to be in reference to his teacher Khenpo Kunzang Palden Chökyi Drakpa, alias Khenpo Kunpal (c.1862–1943), whose name translates into Sanskrit as Samantabhadra Dharmakīrti — and who even signed some of his writings this way.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept