Prayer to the Stūpa of Jarung Khashor

Practices › Pilgrimage | Places › Nepal | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | 中文 | བོད་ཡིག

༄༅།  །མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བཞུགས་སོ། །

A Prayer to the Stūpa of Jarung Khashor in Boudha

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ།  །

gyalwa nam kyi tuk chok chö kyi ku

This great stūpa symbolizing the dharmakāya,

མཚོན་པར་བྱེད་པའི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོ་ནི།  །

tsönpar jepé chö dong chenpo ni

The sublime wisdom mind of all the buddhas,

སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ན་ཉི་མ་ལྟར་ལྷམ་མེ།  །

sizhi kham na nyima tar lham mé

Shines bright like the sun throughout all the realms of existence and quiescence—

མཐོང་གྲོལ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།  །

tongdrol chenpo dé la solwa deb

‘Great Liberation Upon Seeing’, to you I pray!

 

སངས་རྒྱས་འོང་སྲུང་ཆེན་པོའི་རིང་བསྲེལ་གྱིས།  །

sangye ong sung chenpö ringsel gyi

Precious reliquary piled high with sacred relics,

ཕྱུར་བུར་གཏམས་པའི་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ།  །

chur bur tampé kudung rinpoche

Such as the ringsel of the buddha Mahākāśyapa,

མཁའ་འགྲོ་བདེ་མཆོག་ཐུགས་བསྐྱེད་ལས་བསྐྲུན་པའི།  །

khandro demchok tukkyé lé trünpé

Which arose from the noble aspirations of the ḍākinī Samvarī—

རྟེན་མཆོག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་གསོལ་བ་འདེབས།  །

ten chok yizhin norbur solwa deb

Supreme representation ‘Wish-Fulfilling Jewel’, to you I pray!

 

མཁན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ།  །

khen lob chögyal nam kyi jangchok su

The Abbot, the Precious Master and the Dharma King

ཐུབ་བསྟན་སྤེལ་བའི་གཡར་དམ་སེམས་བསྐྱེད་བཞེས།  །

tubten pelwé yardam semkyé zhé

Made their aspirations here to spread the Buddha’s teachings to the North—

ལྷ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཞིང༌།  །

lhami nam kyi sönam sakpé zhing

To this field for the accumulation of merit among gods and human beings,

མཚུངས་ཟླ་མེད་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༌།  །

tsungda mé la güpé chaktsal zhing

I prostrate in devotion!

མཆོད་དང་སྡིག་བཤགས་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རངས།  །

chö dang dikshak gé la jé yi rang

Before you, I make offerings, I confess my misdeeds and I rejoice in virtue;

ཆོས་བསྐུལ་མྱ་ངན་མི་འདའ་གསོལ་བཏབ་དང༌།  །

chö kul nyangen mi da soltab dang

I implore the masters to teach and to remain without passing into parinirvāṇa;

དགེ་ཚོགས་ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་འགྲོ་ལ་བསྔོ།  །

gé tsok namkhé tartuk dro la ngo

And I dedicate all my merits to the infinity of beings throughout the vast reaches of the universe.

 

སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་བསྟན་འཛིན་ཞབས་པད་བརྟན།  །

sangye ten dar tendzin zhabpé ten

May the Buddhadharma flourish and may the lives of its holders remain secure!

དུས་འཁྲུགས་ཞི་ཞིང་བདེ་དགའི་དཔལ་ཡོན་རྒྱས།  །

dü truk zhi zhing dé gé pal yön gyé

May the turmoil of this age be pacified and may the splendours of happiness and virtue increase!

འབྲེལ་པས་བསྡུས་པའི་གཤིན་གསོན་ཕོ་མོ་རྣམས།  །

drelpé düpé shin sön pomo nam

May everyone—male and female, living or dead—who has any connection with you

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་མྱུར་འགོད་ཤོག  །

lamé changchub chok la nyur gö shok

Be brought swiftly to supreme and unsurpassable awakening!

 

ཅེས་པའང་རྟེན་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བས་སྨོན་པའོ།།  །།

This aspiration was made by Chökyi Lodrö in the presence of the sacred stūpa itself.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2005

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "mchod rten bya rung kha shor gyi gsol 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 10: 387

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept