Mindrolling Lineage Prayer

Practices › Lineage Prayers | Tibetan MastersJetsün Mingyur Paldrön

English | བོད་ཡིག

Jetsün Mingyur Paldrön

Jetsün Mingyur Paldrön

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་བརྒྱུད་འདེབས།

Mindrolling Lineage Prayer

by Jetsün Mingyur Paldrön

 

གར་བཞུགས་དག་པ་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ། །

gar zhuk dakpa chöying podrang du

Residing in the palace of the pure dharmadhātu,

ཟབ་ལམ་སྙིང་པོའི་དོན་གཟིགས་འགྲོ་བའི་མགོན། །

zablam nyingpö dön zik drowé gön

Lord of beings with vision of the profound path’s essential point,

རྒྱལ་སྲས་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལ། །

gyalsé pema gyurmé gyatso la

Son of the victors, Pema Gyurme Gyatso—1

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

འབྲལ་མེད་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་གཞལ་ཡས་སུ། །

dralmé dechen khorlö zhalyé su

In the palace of the chakra of great and constant bliss,

མཆོག་གི་ལམ་སྟོན་དྲིན་ཅན་བླ་མ་རྗེ། །

chok gi lam tön drinchen lama jé

Gracious lord guru, revealer of the supreme path,

རྒྱལ་ཚབ་སྟོན་པ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལ། །

gyaltsab tönpa rinchen namgyal la

Regent and guide Rinchen Namgyal—2

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

རང་རིག་འགྱུར་མེད་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

rangrig gyurmé chökü zhingkham su

In the pure dharmakāya realm of unchanging awareness,

ངེས་དོན་ལམ་བཟང་སྟོན་མཛད་རྣལ་འབྱོར་མཆོག །

ngedön lamzang tön dzé naljor chok

Supreme yoginī, revealer of the excellent path of definitive meaning,

རྗེ་བཙུན་མི་འགྱུར་དཔལ་གྱི་སྒྲོན་མ་ལ། །

jetsün mingyur pal gyi drönma la

Jetsün Mingyur Palgyi Drönma—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

རྗེ་བླ་མ་མི་འགྱུར་དཔལ་གྱི་སྒྲོན་མའི་ཞལ་གསུངས་སོ།།

This was spoken by the noble guru, Mingyur Palgyi Drönma.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

 

Source: smin gling rje btsun mi ʼgyur dpal sgron. “Gar bzhugs ma.” In bkaʼ rnying gi sgrub thabs sna tshogs, 3 vols. [s.l.]: [s.n.], [n.d.]. (BDRC W4CZ307771) Vol. 2: 80.

 

Version 1.2-20221205

  1. 1686–1718. He was Mingyur Paldrön’s elder brother.
  2. 1694–1754. He too was Mingyur Paldrön’s brother; he fled with her to Sikkim following the Dzungar invasion.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept