Milarepa Guru Yoga

Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersJokyab Pema Trinlé Nyingpo | Tibetan MastersMilarepa

English | བོད་ཡིག

Jokyab Pema Trinlé Nyingpo

Milarepa

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྗེ་མི་ལའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཟླ་བའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ།

A Drop of Moonlight

A Guru Yoga for Lord Mila

by Jokyab Pema Trinlé Nyingpo

 

དབུས་སུ་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་ཆེ།    །

ü su gyalwé chizuk ché

In the centre is the embodiment of all victors—

དང་པོ་མི་ལ་ཐོས་པ་དགའ།   །

dangpo mi la töpa ga

He was first known as Mila Töpa Ga,

བར་དུ་ཨ་བོ་མཐུ་ཆེན་ཞེས།   །

bardu awo tuchen zhé

Then he was known as Awo Tuchen,

ཐ་མར་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྲགས།   །

tamar dorjé gyaltsen drak

After that he was known as Dorjé Gyaltsen,

ད་ལྟ་བཞེད་པ་རྡོ་རྗེ་ནི།   །

danta zhepa dorjé ni

And now he is known as Shepa Dorjé.

 

ཟྭ་ཚོད་གསོལ་བས་སྐུ་མདོག་སྔོ།   །

za tsö solwé kudok ngo

His skin is blue from a diet of nettles.

བདེ་དྲོད་རང་འབར་རས་གཟན་མནབ།   །

dé drö rang bar ré zen nab

Ablaze with blissful warmth, he wears only a cotton shawl.

དཀའ་བ་སྤྱད་པས་སྐུ་ལུས་སྐེམ།    །

kawa chepé ku lü kem

His body is gaunt from enduring austerities.

ཏིང་འཛིན་གཡོ་མེད་ཞབས་སེམས་སྐྱིལ།   །

tingdzin yomé zhab sem kyil

He is seated in bodhisattva posture in unwavering samādhi.

 

མདུན་དུ་ཚེ་རིང་མས་ཕུལ་བའི།   །

dündu tseringmé pulwé

In front of him is an amṛta-filled ox horn

བ་མན་རྭ་ཅོ་བདུད་རྩིའི་བཀང་།    །

ba men racho dütsi kang

That was offered to him by Tseringma.

སྙན་རྒྱུད་བེ་བུམ་སྔས་སུ་བཅུག    །

nyen gyü bé bum ngé su chuk

He has a scripture of the hearing lineage as his pillow.

ཉེར་སྤྱོད་ཕྲན་བུ་ཟུར་དུ་བཀྲམ།    །

nyerchö trenbu zur du tram

His paltry possessions are arranged around him.

ཕྱག་གཉིས་འགྲམ་བརྟེན་གདན་གནོན་མཛད།    །

chak nyi dram ten den nön dzé

Of his two hands, the right is against his cheek and the left presses down on his seat.

མཚན་དཔེའི་ཞལ་འཛུམ་ཡ་ལ་ལ།    །

tsenpé zhal dzum ya la la

Adorned with the marks and signs, he is smiling gleefully,

རྡོ་རྗེའི་མགུར་གླུ་ལྷངས་སེ་ལྷང་།    །

dorjé gur lu lhang sé lhang

Singing a stream of vajra songs melodiously,

ལྷན་སྐྱེས་བདེ་སྟོང་ལམས་སེ་ལམ།    །

lhenkyé detong lam sé lam

Radiating co-emergent blissful emptiness.

མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་མྱོང་ཚོར་ཀུན།    །

tong tö dren rek nyong tsor kün

Thus he is vividly present as the sixfold liberation—

གྲོལ་བ་དྲུག་ལྡན་ཆེན་པོར་གསལ།    །

drolwa drukden chenpor sal

Through seeing, hearing, thinking about, touching, sensing, or experiencing.

 

ཤར་དུ་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ་ནི།    །

shar du dakpo lharjé ni

In the east is Dakpo Lhajé, Gampopa.

སྒོམ་ཞྭ་ཆོས་གོས་དགེ་སློང་ཆས།    །

gom zha chögö gelong ché

He wears a meditation hat, Dharma robes, and bhikṣu’s attire,

ཟག་མེད་ཏིང་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་འབྱམས།    །

zakmé tingdzin gyatsor jam

And is immersed in the ocean of undefiled samādhi.

 

ལྷོ་རུ་རས་ཆུང་རྡོར་གྲགས་ནི།    །

lho ru ré chung dor drak ni

In the south is Rechung Dorjé Drak.

རས་ཞྭ་རས་བཟན་རས་པའི་ཆས།     །

ré zha ré zen repé ché

He wears a cotton hat, cotton shawl, and cotton robes,

ཉམས་དབྱངས་མགུར་མ་འུ་རུ་རུ།    །

nyam yang gur ma u ru ru

And sings sweet songs of his inner experience.

 

ནུབ་ཏུ་ངན་རྫོང་རས་པ་ནི།     །

nub tu ngen dzong repa ni

In the west is Ngendzong Repa.

བླ་གོས་ཐང་ཤམ་བཙུན་པའི་ཆས།    །

la gö tang sham tsünpé ché

He wears the monastic attire with the upper robe and monk’s skirt,

འོད་གསལ་དགོངས་པ་ལམ་མེ་བ།    །

ösal gongpa lammewa

And shines with the wisdom realisation of luminosity.

 

བྱང་དུ་རས་པ་ཞི་བ་འོད།    །

jang du repa zhiwa ö

In the north is Repa Shiwa’ö.

སྒོམ་ཐག་ཨཾ་རག་རྣལ་འབྱོར་ཆས།    །

gomtak am rak naljor ché

He wears the yogi’s attire of meditation belt and skirt,

གཏད་མེད་ཉམས་རྟོགས་ཟང་ཐལ་ལེ།    །

temé nyamtok zangtal lé

And glows with boundless experience and realisation of simplicity.

 

རྗེ་བཙུན་སྐུ་ཡི་ཕྱོགས་མཚམས་སུ།    །

jetsün ku yi choktsam su

In the intermediate directions surrounding Lord Mila are:

ཁྱི་ར་རས་པ་རྔོན་པའི་ཚུལ།    །

khyira repa ngönpé tsul

Kyira Repa in the guise of a hunter,

ལུག་རྫི་རས་པ་རྫི་བོའི་ཚུལ།    །

lukdzi repa dziwö tsul

Lukzi Repa in the guise of a herdsman,

སེ་བན་རས་པ་བནྡྷེའི་ཚུལ།    །

sé ben repa bandhé tsul

Seben Repa in the guise of a monk,

དཔའ་དར་འབུམ་ནི་ཉ་མའི་ཚུལ།    །

pa dar bum ni nyamé tsul

And Padar Bum in the guise of a maiden,

འཇིག་རྟེན་སྣང་བ་དམའ་ཞུམ་མེ།    །

jikten nangwa ma zhum mé

Their worldly appearances on the decline,

ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་མཐོ་ཡེ་རེ།    །

chö kyi nangwa to yé ré

Their Dharma appearances on the rise.

 

གཡས་སུ་སྲིང་མོ་པྲེ་ཏ་མ།    །

yé su singmo tré ta ma

To his right is his sister Peta.

གཡོན་དུ་མཛའ་མོ་མཛེས་སེ་མ།    །

yön du dzamo dzé sé ma

To his left, his betrothed Dzesé,

གཉིས་ཀས་རྗེ་བཙུན་ཞལ་ལ་བལྟ།     །

nyiké jetsün zhal la ta

Both gazing at Lord Mila’s face,

འདྲེན་བྱེད་ཆུ་རིས་ཤ་ར་ར།    །

dren jé chu ri sha ra ra

His guiding influence rippling through them.

 

སྟེང་དུ་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ།    །

tengdu marpa lotsawa

Above him is Marpa Lotsāwa

བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་བྱིན་ཐིབས་སེ།     །

kagyü lama jin tib sé

With a blessed host of the Kagyü gurus.

 

བར་དུ་རྗེ་བཙུན་སྐུ་ལུས་ལ།     །

bardu jetsün ku lü la

In between, vividly manifest in Mila’s own body,

སྒྱུད་སྡེའི་ལྷ་ཚོགས་ཁྲ་ལམ་མེ།    །

gyü dé lhatsok tra lammé

Are the deities of the classes of tantra.

 

འོག་ཏུ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ལ།    །

oktu tsering ché nga la

Below him are the Five Tseringma Sisters

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་འུར་ཆེམ་མེ།     །

khandro chökyong ur chem mé

With a bustling gathering of ḍākinīs and Dharma protectors.

 

དངོས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་ཆར་ལྟར་འབེབས།    །

ngödrub natsok char tar beb

From them flows a cascade of manifold siddhis.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཧ་ས་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུཾ།

om ah hung benza maha guru hasa sarwa siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra mahāguru hasa sarva siddhi hūṃ

 

ཞེས་རྗེ་བཙུན་གྱི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་གྱི་ཐོག་མ་གཉའ་ལུང་བསྟན་རྡོ་རྗེ་ཕུག་ཏུ་པདྨ་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའམ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ།།

This was written by Pema Trinlé Nyingpo, also known as Karma Trinlé Gyatso, at Nyalung Ten Dorjé Cave,1 Milarepa’s first practice place.

 

| Translated by Laura Dainty with the kind assistance of Tsangsar Tulku, 2021.

 

Source: pad+ma 'phrin las snying po, karma bde chen. "mi la'i bla ma'i rnal 'byor zla ba'i thig le/." In gsung 'bum/_pad+ma 'phrin las snying po/. BDRC W1KG5787. 3 vols. khri'u tu'u/: gzu dgon rig gzhung nyams gso khang /, [2010]. Vol. 1: 268–270

 

Version: 1.0-20211027

  1. This cave, also known as Tak Nya Lung Ten (stag gnya' lung bstan), is the site of Milarepa's first retreat.