Confession of Harmful Deeds

Practices › Confession | Tibetan MastersKarma Chakme

English | བོད་ཡིག

Karma Chakme

Karma Chakme (Rāga Asya)

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྡིག་པ་བཤགས་པའི་མདོ་བཞུགས།

A Discourse on the Confession of Harmful Deeds

Spoken by Yama Dharmarāja to Karma Chakme

 

ཨོཾ་ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

Oṃ. Homage to the great compassionate lord, noble Avalokiteśvara!

ཨོཾ་བཛྲ་དགེ་བ་བཅུ་ཧཱུྃ།

om benza gewa chu hung

Oṃ vajra gewa chu1 hūṃ

ཤིག་བསད་པའི་སྡིག་པ་དག་པར་ཤོག །

shik sepé dikpa dakpar shok

May the harmful deed of killing lice be purified.

ཨོཾ་བཛྲ་ཡ་མནྟ་ཀ་ཧཱུྃ།

om benza ya manta ka hung

Oṃ vajra yamāntaka hūṃ

མི་བསད་པའི་སྡིག་པ་དག་པར་ཤོག །

mi sepé dikpa dakpar shok

May the harmful deed of killing human beings be purified.

ཨོཾ་བཛྲ་རོ་ལ་ཁ་ནི་ཏྲ་ཧཱུྃ།

om benza ro lakha ni tra hung

Oṃ vajra rola khana nitra hūṃ

རྟ་བསད་པའི་སྡིག་པ་དག་པར་ཤོག །

ta sepé dikpa dakpar shok

May the harmful deed of killing horses be purified.

ཨོཾ་བཛྲ་ཛ་ཧཱུྃ་ཡ་ཧཱུྃ།

om benza dza hung ya hung

Oṃ vajra dza hūṃ ya hūṃ

མནའ་ཟོས་པའི་སྡིག་པ་དག་པར་ཤོག །

na zöpé dikpa dakpar shok

May the harmful deed of breaking oaths be purified.

ཨོཾ་བཛྲ་ཤ་ཤ་འབད་ནི་ཧཱུྃ།

om benza sha sha bé ni hung

Oṃ vajra sha sha be ni hūṃ

རི་བོ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཟམ་པ་རྣམས་མེས་བསྲེགས་པའི་སྡིག་པ་དག་པར་ཤོག །

riwo dang tsuklakhang dang zampa nam mé sekpé dikpa dakpar shok

May the harmful deeds of burning hills, temples and bridges be purified.

ཨོཾ་བཛྲ་འབུམ་ཁྲི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཀ་ཧཱུྃ།

om benza bum tri hung hrih hung ka hung

Oṃ vajra bum tri hūṃ hrīḥ hūṃ ka hūṃ

ཐམས་ཅད་ལ་དུག་དྲངས་པ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ་བྱས་པའི་སྡིག་པ་དག་པར་ཤོག །

tamché la duk drangpa dang migewa chu jepé dikpa dakpar shok

May the harmful deeds of poisoning others and committing the ten non-virtues be purified.

ཨོཾ་བཛྲ་ཡ་ས་པ་ཡི་ས་པ་ཡ་ནི།

om benza ya sapa yi sapa ya ni

Oṃ vajra ya sa pa yi sa pa ya ni

འབུ་བསད་པའི་སྡིག་པ་དག་པར་ཤོག

bu sepé dikpa dakpar shok

May the harmful deed of killing insects be purified.

ཨོཾ་བཛྲ་སི་ས་ར་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

om benza si sara yé soha

Oṃ vajra si sa ra ye svāhā

སྒོ་ནོར་དང་རི་དྭགས་དང་ལྟོ་ལེ་བསད་པའི་སྡིག་པ་དག་པར་ཤོག །

go nor dang ridak dang to lé sepé dikpa dakpar shok

May the harmful deeds of killing livestock, wild animals and baby yaks2 be purified.

ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃ།

om benza sa ta hung

Oṃ vajra satva hūṃ

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་མི་རྣམས་ལ་ཤོད་ལ་གཤིན་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་སྡིག་བཤགས་འདི། ཉིན་རེ་ཚར་གསུམ་བརྗོད་ན་འཁོར་བ་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། །

If you recite this confession of harmful deeds spoken by Yama Dharmarāja (as a message to the people of the world) three times a day there is no doubt that it will bring freedom from the sufferings of the lower realms of saṃsāra.

 

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་དང་འདྲ་བ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ལ་གཤིན་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་སྡིག་བཤགས་རྫོགས་སོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།

Thus concludes the wish-fulfilling jewel-like confession of harmful deeds which Yama Dharmarāja spoke to the Karma Chakme.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2016.

  1. dge ba bcu means 'ten virtuous actions'
  2. All available editions have *lto le* but the dictionaries recognise *rto le* as the standard form.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept