Aspiration for Future Lives

Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | 中文 | བོད་ཡིག

Khenchen Jigme Phuntsok

Khenchen Jigme Phuntsok

༄༅། །སྨོན་ལམ་བཞུགས།

Aspiration Prayer

by Khenchen Jigme Phuntsok

 

བདག་ནི་འདི་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །

dak ni di né tsé rab tamché du

From this moment on, throughout all my future lives,

བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །

lama lhakpé lha yi jé su zung

May I be cared for by the guru and supreme deity,

བསླབ་གསུམ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་ལ་དབང་། །

lab sum yönten gyatsö ter la wang

Master the treasury of oceanic qualities that come from the threefold training,

བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་འབད་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག །

ten drö dön chen bé mé drubpar shok

And effortlessly bring vast benefit to the teachings and beings!

 

ཅེས་རབ་རྒྱལ་མེ་སྟག་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞི་ལ་དགེ་འདུན་པ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གི་སྤྱན་སྔར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྐབས་སུ། ༧ངག་དབང་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་པས་སྨྲས་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། །།

On the fourth day of the sixth month of the Fire Tiger year (1986), while generating the mind set upon supreme awakening in the presence of one thousand members of the saṅgha, Ngawang Lodrö Tsungmé spoke these words. May they be accomplished!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept