Aspiration to be Cared For

Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | བོད་ཡིག

Khenchen Jigme Phuntsok

Khenchen Jigme Phuntsok

༄༅། །ཚེ་རབས་རྗེས་འཛིན་སྨོན་ལམ། །

Aspiration to Be Cared for in Every Lifetime

by Khenchen Jigme Phuntsok

 

དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །

dü sum shekpé gyalwa tamché kun

All the victorious buddhas of past, present and future

རང་ངོར་བཤེས་གཉེན་མཆོག་གི་སྐུར་སྣང་བ། །

rang ngor shenyen chok gi kur nangwa

Appear to us in the form of the supreme spiritual guide,

བཀའ་དྲིན་མཚུངས་བྲལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། །

kadrin tsung dral yönten gyatsö ter

Unmatched in kindness, a treasury of oceanic qualities—

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

yizhin norbu khyé la solwa deb

Wish-fulfilling jewel, to you I pray!

 

ཁྱེད་ཀྱིས་འགྲོ་འདུལ་ཐབས་མཁས་སྤྱོད་པ་ནི། །

khyé kyi drodül tabkhé chöpa ni

As you manifest all manner of activity,

རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཇི་ལྟར་བསྟན་བྱས་ཀྱང༌། །

nampa natsok ji tar ten jé kyang

Employing various skilful means to tame beings,

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལོག་ལྟ་མི་སྐྱེ་བར། །

ké chik tsam yang lok ta mi kyé war

Bless me so that I do not develop wrong views even for an instant

ཇི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ji dzé lekpar tongwar jin gyi lob

And perceive all that you do as perfect!

 

གང་གིས་བརྩེ་བར་གདམས་པའི་གསུང་བཟང་ལས། །

gang gi tse war dampé sung zang lé

Of the excellent advice that you have lovingly imparted

ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་འགོངས་པར་མི་བྱེད་ཅིང༌། །

tsik zur tsam yang gongpar mi ché ching

I shall not disobey even so much as a single word;

བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་གྱིས་བྱིན་རླབས་ཀུན། །

pumpa gang jöi tsul gyi chin lap kun

Just like the contents of one vase poured into another,

མ་ལུས་བདག་གི་རྒྱུད་ལ་འཕོ་བར་ཤོག །

ma lü dak gi gyü la powar shok

Let all your blessings be transferred into me!

 

མགོན་ཁྱོད་དག་དང་མ་དག་ཞིང་རྣམས་སུ། །

gön khyö dak dang ma dak zhing nam su

O Protector, as you display various enlightened forms

སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་བའི་རོལ་གར་ངོམ་པའི་ཚེ། །

na tsok trulpé rol gar ngompé tsé

In pure and impure realms of existence,

བདག་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་འབྲང་མཆོག་གྱུར་ནས། །

dak kyang khyö kyi zhab drang chok gyur né

May I be born as your foremost attendant,

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་མཉམ་དུ་འཇུག་པར་ཤོག །

chang chub chö la nyam du jukpar shok

So that we may act together to bring about awakening!

 

ནམ་ཞིག་རང་སྣང་དག་པའི་ཞིང་མཆོག་ཏུ། །

nam zhik rang nang dakpé zhing chok tu

Precious lord, when you display the act of enlightenment

རྗེ་ཁྱོད་མངོན་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་སྟོན་ཚེ། །

jé khyö ngön tsang gyawé tsül tön tsé

In a sublime, self-appearing pure realm,

བདག་ཀྱང་འདུས་པ་དང་པོའི་གྲལ་འཁོད་དེ། །

dak kyang düpa dangpö dral khö dé

May I take my place among the first of your disciples,

ཕྲིན་ལས་སྤེལ་བའི་བྱེད་པོ་མཆོག་ཏུ་སྨོན། །

trinlé pelwé jepo chok tu mön

And act supremely to further your enlightened deeds!

 

མདོར་ན་ད་ནས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

dor na da né kyewa tamché du

In short, from now onwards throughout all my future lives,

སྐྱབས་གཅིག་དམ་པ་ཁྱེད་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །

kyab chik dampa khye dang mi dral zhing

May I never be apart from you, my one true refuge,

བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཀྱང་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་རུ། །

chang chub tob kyang rik kyi dakpo ru

And even once I attain enlightenment, may you be the lord of my family,

གྱུར་ནས་འགྲོ་ཁམས་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་ཤོག །

gyur né dro kham dong né trukpar shok

As we empty the realms of ordinary beings from their depths!

 

ཚེ་གང་འགྲོགས་པའི་བུ་མཆོག་རིག་གྲོལ་གྱིས། །
ཚེ་གཅིག་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཆོས་སྐལ་དུ། །
ཚེ་རབས་རྗེས་འཛིན་སྨོན་ལམ་འབྲི་དགོས་ཞེས། །
ཚེ་མཐར་འཁྱོལ་བའི་རྒན་བུར་བསྐུལ་བྱས་ཀྱང༌། །

རབ་བརྗིད་ཤ་ཡི་སྡེར་ཁ་དཔངས་མཐོ་ཞིང༌། །
རབ་དཀར་ཚིལ་གྱི་ཐིགས་པ་འབུམ་དུ་བརྡལ། །
རབ་མཛེས་རྒྱན་གྱིས་ལེགས་པར་བཀླུབས་བྱས་ན། །
རབ་སྙན་གཏམ་ལ་ཟད་མཐའ་མེད་མོད་ཀྱང། །

བཅུད་མེད་ཟས་མང་ཕོ་བའི་གཤེད་དུ་གྱུར། །
གོས་མེད་ལྷགས་པས་སོར་མོ་དམ་པོར་འཁྱུད། །
བཤེས་མེད་ས་མཐར་འཁྱམས་པས་ཡིད་སྐྱོ་ནས། །
དོན་མེད་སྨྲ་བ་མང་པོ་བཞག་ན་སྙམ། །

Rigdrol, a supreme disciple and life-long companion,
Requested an aspiration to be cared for in every lifetime,
As a share of dharma to be practised throughout his life.
Thus he appealed to this old man who is nearing life's end.

Still, when the most splendid plates of meat are all piled high,
The most succulent glistening fats are laid out in myriad drops,
And one is clothed in the finest, most beautiful adornments,
The sweetest, most pleasant talk may continue without end.

But food without nutritious value is the enemy of the stomach,
When one is without sufficient clothing, the wind can freeze one's fingers,
And without companions, wandering afar only saddens the mind;
So it best to avoid many statements that are without meaning.

 

ཞེས་གྲང་ངར་གྱིས་ཧ་ཅང་གདུངས་ནས་སོར་མོ་རྣམས་ཀྱང་གུམ་པོར་གྱུར་ཚེ་ངག་དབང་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་པས་བྲིས་པའོ། །འདི་ཡང་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་ནས་སོ། ། ། །

Thus, when I was severely afflicted by the cold and my fingers were numb, I, Ngawang Lodrö Tsungmé, wrote this at the Five-Peaked Mountain.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept