Eight Chariots Aspiration

Schools & Systems › Nonsectarianism | Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | བོད་ཡིག

Khenchen Jigme Phuntsok

Atiśa (from a set of thangkas depicting the Eight Chariots)

༄༅། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སོ།།

Aspiration for the Spread of the Teachings of the Eight Chariots of the Practice Lineage

by Khenpo Jigme Phuntsok

 

གྲངས་མེད་བསྐལ་པ་མང་པོའི་གོང་རོལ་ནས། །

drangmé kalpa mangpö gong rol né

Countless aeons ago, with a motivation

སྙིང་རྗེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དྲག་པོ་ཁུར་བཞེས་ཏེ། །

nyingjé tukkyé drakpo khur zhé té

Of intense compassion, you took on the burden

རྩོད་ལྡན་མུན་པའི་ཞིང་འདི་ཡོངས་བཟུང་བ། །

tsöden münpé zhing di yong zungwa

Of caring for this realm in a dark and turbulent age—

སྟོན་མཆོག་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ། །

tön chok tubpé wangpo gong su sol

Supreme guide, Lord of Sages, consider this, I pray!

 

གང་གི་ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོའི་རིང་ལུགས་ནི། །

gang gi tek chok nyingpö ringluk ni

When the essential traditions of your supreme vehicle

བསིལ་ལྡན་ཁ་བའི་ལྗོངས་འདིར་དར་བ་ལ། །

silden khawé jong dir darwa la

Spread to this frigid and snowy land, there arose

སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཅེས་ཡོངས་གྲགས་པའི། །

drubgyü shingta gyé ché yong drakpé

What became known as the eight chariots of the practice lineage—

བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་ཕྱོགས་མཐར་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

ten dang tendzin chok tar gyé gyur chik

May their teachings and adherents spread far and wide!

 

རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ནང་རྒྱུད་ཡོ་ག་གསུམ། །

gyalten chi dang nanggyü yoga sum

The excellent unrivalled path that upholds, preserves and spreads

ཁྱད་པར་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་སྲོལ། །

khyepar ösal dorjé nyingpö sol

The traditions of the general Buddhadharma and three yogas of the inner tantras,

འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་ལམ་བཟང་ཟླ་མེད་པ། །

dzin kyong pelwé lamzang da mepa

Especially the luminous vajra essence—1

མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

tsokyé gyalwé tenpa gyé gyur chik

May the teachings of the Lake-Born Conqueror flourish and spread!

 

དྲི་མེད་བསླབ་པ་གསུམ་གྱིས་རྒྱུད་བསྡམས་ཤིང༌། །

drimé labpa sum gyi gyü dam shing

Exercising restraint through the three immaculate trainings,

ཐུབ་དབང་སྤྱན་གཟིགས་སྒྲོལ་མ་མི་གཡོ་བ། །

tubwang chenzik drolma miyowa

And relying on the Lord of Sages, Avalokiteśvara, Tārā and Acala

མི་ཕྱེད་གཏན་གྱི་སྐྱབས་སུ་ཉེར་བསྟེན་པའི། །

miché ten gyi kyab su nyer tenpé

As infallible and enduring sources of protection—

ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

jowo kadam tenpa gyé gyur chik

May the teachings of the Jowo Kadampas flourish and spread!

 

ཁྱད་པར་ཨ་ཏི་ཤ་ཡི་རིང་ལུགས་མཆོག །

khyepar ati sha yi ringluk chok

Skilled in upholding Atiśa’s sublime tradition in particular

བཤད་སྒྲུབ་དྲི་མ་མེད་པས་འཛིན་མཁས་ཤིང༌། །

shedrub drima mepé dzin khé shing

Through flawless study and practice and pure Vinaya observance,

འདུལ་འཛིན་གཙང་མས་ནོར་འཛིན་འགེངས་ནུས་པའི། །

dul dzin tsangmé nordzin geng nüpé

And able thereby to nourish the entire wealth-bearing world—

རི་བོ་དགེ་ལྡན་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

riwo geden tenpa gyé gyur chik

May the teachings of the Riwo Gendenpas flourish and spread!

 

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་རྗེའི་གར། །

jampal yeshe sempé tukjé gar

Upon the basis of the wisdom intent of the five patriarchs,2

གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་ཐུགས་དགོངས་སྙིང་པོའི་མཐིལ། །

gongma nam ngé tukgong nyingpö til

Compassionate emanations of the wisdom being Mañjuśrī,

ཀྱཻ་རྡོར་ལམ་འབྲས་ཉམས་ལེན་གཙོར་བྱེད་པའི། །

kyé dor lamdré nyamlen tsor jepé

Emphasising the practices of Hevajra and Path with its Fruit—

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

palden sakyé tenpa gyé gyur chik

May the glorious Sakya teachings flourish and spread!

 

གྲུབ་ཆེན་ན་རོ་པ་དང་མེ་ཏྲི་བའི། །

drubchen naropa dang metriwé

Teachings from the lineage of the mahāsiddhas Nāropa and Maitripāda,

བརྒྱུད་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐབས་ལམ་ཆོས་དྲུག་དང༌། །

gyüpé kasol tab lam chö druk dang

The tradition of practising the six dharmas as the path of skilful means

གྲོལ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉམས་བཞེས་པའི། །

drollam chakgya chenpo nyam zhepé

And the Great Seal (Mahāmudrā) as the path of liberation—

འགྲོ་མགོན་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

dro gön kagyü tenpa gyé gyur chik

May the teachings of the Kagyüpas, protectors of beings, flourish and spread!

 

གཞན་ཡང་ཞི་བྱེད་ཤངས་པ་ཇོ་ནང་དང༌། །

zhenyang zhijé shangpa jonang dang

In addition, may all the pure, nonsectarian teachings of the victorious ones,

བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་སོགས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི། །

nyendrub lasok ri su machepé

Such as the Pacification, Shangpa Kagyü, Jonang,

རྣམ་དག་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཇི་སྙེད་ཀུན། །

namdak gyalwé tenpa jinyé kün

Approach and Accomplishment and so on,

སྲིད་པའི་མཐར་ཡང་ཡོངས་སུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

sipé tar yang yongsu gyé gyur chik

Continue to flourish and spread even unto the ends of existence!

 

མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་སྲུང་མའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །

chok sum tsa sum sungmé jinlab dang

Through the blessings of the Three Jewels, Three Roots and Dharma Guardians,

ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་ཆོས་ཅན་རྟེན་འབྲེལ་མཐུས། །

chönyi namdak chöchen tendrel tü

And through the power of the pure dharmatā and phenomenal interdependence,

བདག་གི་ཡིད་ལ་སྨོན་པའི་རེ་འབྲས་ཀུན། །

dak gi yi la mönpé ré dré kün

May all the hopes and aspirations within my mind—

མ་ལུས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

malü yongsu drubpar dzé du sol

Each and every one of them—be perfectly fulfilled, I pray!

 

ཞེས་དམ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་སྡེ་དགེ་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེས་བསྐུལ་བ་ལ་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་ངག་དབང་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་པས་སྨྲས་པའོ།། །།

As a consequence of a request from the great and noble being Tashi Dorje of Derge, Ngawang Lodrö Tsungmé spoke these words.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2021.

 

Source: 'jigs med phun tshogs 'byung gnas. "sgrub brgyud shing rta brgyad kyi bstan rgyas smon lam." In gsung 'bum/_'jigs med phun tshogs 'byung gnas. gser rta: gser thar bla rung lnga ring nang bstan slob gling, 200?. TBRC W1PD95698. Vol. 1: 318 - 319.

  1. I.e., Dzogchen, or the Great Perfection.
  2. Sachen Kunga Nyingpo, Sönam Tsemo, Jetsün Drakpa Gyaltsen, Sakya Paṇḍita Kunga Gyaltsen and Chögyal Pakpa.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept