Gesar Self-Generation and Recitation

Deities › Gesar | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | བོད་ཡིག

Khenchen Jigme Phuntsok

Gesar Series

༄༅། །བདག་བསྐྱེད་བསྙེན་བཟླས།

King Gesar’s Self-Generation and Recitation Practice

by Khenpo Jigme Phuntsok

 

བདག་བསྐྱེད་བསྙེན་བཟླས་བྱ་བར་འདོད་ན།

If one wishes to do self-generation and recitation practice:

Self-Generation Stage

འདོད་གསོལ་གྱི་རྗེས་སུ།

After reciting the prayer of request:

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་བདག་གི་རྒྱུད་ལ་འཕོས་ནས་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།

kyebu chenpo khyé kyi ku sung tuk kyi yönten tadak dak gi gyü la pö né tenpa dang semchen gyi dön gyachenpo drubpar jingyi lab par dzé du sol

Great King Gesar, your entire body, speech, and mind’s spiritual qualities permeate my mind stream. I supplicate, please bestow the blessing to accomplish the vast benefit of the Buddhadharma and sentient beings.

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མོས་གུས་དུང་དུང་བ་བྱས་ནས།

Recite this with yearning devotion, and then:

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་སྐུའི་གནས་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བྱུང་བ་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར།

kyebu chenpö kü né sum lé özer kar mar ting sum jungwa rang gi né sum du timpé ku sung tuk kyi wang dang jinlab ngödrub malüpa tobpar gyur

From the three places of the great King Gesar’s body, white, red, and blue lights dissolve into my own three places. And I obtain the body, speech and mind empowerments, blessings and siddhis without exception.

སླར་ཡང་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ནས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་གློག་དམར་འཁྱུགས་པ་ལྟར་འཕྲོས།

lar yang dünkyé kyi tewa né özer marpo dewa chenpö rangzhin lok mar khyukpa tar trö

Again, red light shoots out from the deity’s navel centre, like streaks of red lightning with the nature of great bliss.

རང་ལ་ཕོག་པས་ཟག་ཕུང་སྙིགས་མའི་སྒོ་གསུམ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་འོད་གསལ་ངང་དུ་ཐིམ་པར་གྱུར།

rang la pokpé zak pung nyikmé go sum ja yalwa tar ösal ngang du timpar gyur

The light touches me, and the three doors of my body—the defiled aggregates—dissolve into the state of luminosity like a disappearing rainbow.

དེ་ནས་སྐད་ཅིག་གིས་ཆུ་ལས་ཉ་འཕར་བའི་ཚུལ་དུ་བདག་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་སྐུར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་ༀ་ཨཱ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་འཕྲོས་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་དམ་ཚིག་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར།

dené kechik gi chu lé nya parwé tsul du dak sengchen gyalpö kur salwé né sum a hung gi tsenpa lé ö trö gompa dang drawé yeshepa chendrang né damtsikpa dang yermé du gyur

After that, instantly like a fish leaping from the water, I manifest as the Great Lion King—Gesar. From my three places marked with oṃ āḥ hūṃ, lights radiate. The jñānasattva (wisdom being) similar to myself, the visualized being, is invited and becomes inseparable with the samayasattva (samaya being).

རང་གི་སྙིང་ནོར་བུ་དམར་པོ་འོད་འབར་བའི་དབུས་སུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བའི་སྟེང་དུ་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་པོའི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་འཕྲོས་འཕགས་པ་མཆོད་སེམས་ཅན་གྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས།

rang gi nying norbu marpo öbar bé ü su dawé kyilkhor nyagangwé tengdu tuk sok hung yikkar pö tar ngak kyi trengwé korwa lé ö trö pakpa chö semchen gyi dribpa jang

Inside my heart is a red jewel blazing with lights. On top of a full moon disc, a white hūṃ is encircled by a mantra garland. From there, lights radiate to make offering to the noble beings and purify sentient beings’ obscurations.

སྣང་གྲགས་རིག་པ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་འབྱམས་སུ་ཀླས།

nang drak rigpa tamché lha ngak chönyi kyi ngang du jam su lé

Everything—appearances, sounds, thoughts—extends boundlessly into the state of the deity, mantra, and dharmatā.

དེ་དག་ལས་སྐུ་དང་སྔགས་འཕྲེང་ཕྱག་མཚན་འོད་ཟེར་གྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར།

dedak lé ku dang ngak treng chaktsen özer gyi tsok pak tu mepa jung né rang la timpé chok tünmong gi ngödrub malüpa tobpar gyur

From all those arise countless multitudes of lights as forms, mantra garlands and emblems. They dissolve into myself, and I achieve all the ordinary and supreme siddhis without exception.

Mantra

ༀ་གུ་རུ་མ་ནི་རཱ་ཛ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།

om guru mani radza siddhi hung

oṃ guru maṇi-rāja siddhi hūṃ

ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་མཐར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་མདུན་བསྐྱེད་རྟེན་ལ་གཞུག

Recite this as much as possible. At the end, make offerings and praises. Then the front generation enters the support object (whatever you have: a thangka, statue, etc., of King Gesar).

Completion Stage

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ།  རང་ཡང་མི་དམིགས་པ་འོད་གསལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་ཐིམ་པར་གྱུར།

hung hung hung zhé jöpé nöchü tamché ö du zhu né rang la tim rang yang mimik pa ösal dewa chenpö long du timpar gyur

After reciting Hūṃ Hūṃ Hūṃ, everything—the universe and its inhabitants—melts into light and dissolves into me. I too then dissolve into the expanse of luminosity and great bliss, free from reference.

སླར་ཡང་རང་ཉིད་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་སྐུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ལམ་གྱིས་གསལ་བར་གྱུར།

lar yang rangnyi kyebu chenpö ku gyuma tabur lam gyi salwar gyur

Suddenly, I manifest once again as the illusion-like body of the Great King Gesar.

Dedication

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །

gewa di yi kyewo kün

Through this merit, may all sentient beings

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ནས། །

sönam yeshe tsok dzok né

Perfect the two accumulations of merit and wisdom.

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །

sönam yeshe lé jungwé

And may they attain the two sacred kāyas1

དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །

dampa ku nyi tobpar shok

That arise from merit and wisdom.

Prayer of Auspiciousness

ཧོ།  རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས། །

ho, tsa gyü lamé jinlab nying la zhuk

Ho! May the blessing of the root and lineage gurus enter our hearts.

ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་རྗེས་བཟུང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །

yidam lha yi jezung ngödrub tob

May we be embraced by the yidams and attain siddhis.

མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས། །

khandro damchen lü dang drib zhin drok

May ḍākinīs and oath-bound protectors keep us company just as a shadow follows the body.

གང་བསམ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

gang sam lhün gyi drubpé tashi shok

May we have the fortune whereby all wishes are spontaneously fulfilled!

ཅེས་བརྗོད།

Pray thus.

 

ཨ་བྷྱ་པས་སྤེལ།  མངྒ་ལཾ།།  །།

This was written by Abhaya. May all be auspicious!

 

| Translated by Yeshi Chötso (Rachel Le), 2023. With many thanks to Tulku Yeshi Rinpoche.

 

Source: 'jigs med phun tshogs 'byung gnas. "ge sar phrin las gzhung" In gsung 'bum/_'jigs med phun tshogs 'byung gnas/. 3 vols. xiang gang: xiang gang xin zhi chu ban she, 2002. (BDRC W00KG03976). Vol. 1: 210–211

 

Version: 1.0-20230510

  1. The rūpakāya and dharmakāya.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept