Kurukullā Sādhana

Deities › Kurukullā | Practices › Sādhanas | Literary Genres › Termas | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | བོད་ཡིག

Khenchen Jigme Phuntsok

Kurukullā

༄༅། །ཏི་སྒྲོའི་ཆོས་སྐོར་ལས། རིག་བྱེད་དབང་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

A Sādhana of Kurukullā

from the Tidro Dharma Cycle

by Khenchen Jigme Puntsok

 

ན་མོ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱཀྐི་ཡེ།

Namo guru deva ḍākkiye

རང་བྱུང་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ངས། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་སྙིང་པོའི་བཅུད། །བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྐོར། ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཏི་ལ་ཀ །བཀྲ་ཤིས་དུང་གི་གཟུགས་འཆང་བའི། །རྡོ་སྒྲོམ་ཟུང་གི་དཀྱིལ་དུ་སྦས། །མཚོ་རྒྱལ་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་ཏུ་གཏད། །ཕྱིས་འབྱུང་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ། །ཁྲོ་བོའི་སྙིང་གི་བུ་མཆོག་གང་། །ཏི་སྒྲོ་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་གནས་དང་། །མཆིམས་ཕུ་རིག་འཛིན་བཞུགས་གནས་སུ། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པས་ཐོན་སྐབས་སུ། །མ་འཛོལ་ལག་ཏུ་འཕྲོད་པར་གྱིས། །ས་མ་ཡ།

I, the Self-arisen Lotus King, have condensed the essential points of the tantras, transmissions, and instructions of the development, completion and great perfection cycles to the size of a sesame seed and concealed them within this stone casket shaped like an auspicious conch shell. I place it within your hand, Tsogyal. In the future, during the final period, give it to my unmistaken heart-child when he’s engaged in courageous activity at Tidro, gathering place of ḍākinīs and residence of the realized ones of Chimpu. Samaya.

དེ་ལ་འདིར་ཏི་སྒྲོའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་སྒོ་འབྱེད་རིག་བྱེད་དབང་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ།

Here, in this sādhana of Kurukullā which opens the Dharma cycle of Tidro, there are the following stages:

Refuge and Bodhicitta

དང་པོ། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ནི།

First, take refuge and generate the heart of enlightenment:

ན་མོ།

namo

Namo

འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །

di né changchub nyingpor chi kyi bar

Until achieving enlightenment

འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

bumtrak khandrö tsok la kyab su chi

I turn for refuge to the myriad ḍākinī hosts,

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བའི་འགྲོ་ཚོགས་ཀུན། །

dukngal gyatsor jingwé dro tsok kün

And generate bodhicitta so as to place all those

གཏན་བདེའི་ས་ལ་འགོད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །

ten dé sa la göpar semkyé do

Bound to the ocean of suffering, within stable bliss.

Protective Sphere

བགེགས་བསལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི།

Removal of obstacles and meditation upon the protection sphere:

ཧྲཱིཿ གང་སྣང་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལ། །

hrih gang nang detong yeshe rolpa la

Hrīḥ. Whatever appears is the play of bliss-void,

མ་དག་བགེགས་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་ཡང་མེད། །

ma dak gek zhejawé ming yangmé

Within which even the designation ‘impure obstacles’ is unknown.

སྣང་སྲིད་འོད་དམར་ཀློང་དུ་བཞུས་པ་ཡིས། །

nangsi ö mar long du zhüpa yi

Abiding within the luminous red expanse of appearance

བདེ་ཆེན་འཕོ་མེད་ཀློང་དུ་མཚམས་གཅད་དོ། །

dechen pomé long du tsam ché do

The boundary of the immutable expanse of bliss is set.

Descent of Blessings

བྱིན་དབབ་ནི།

Causing blessings to descend:

ཧྲཱིཿ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །

hrih neyul durtrö dakpé zhingkham né

Hrīḥ. From the pure fields of the places, lands and charnel grounds

རྡུལ་སྙེད་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་བ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །

dul nyé khandrö duwa ying né zheng

Ḍākinīs, arisen from basic space gather here like dust motes;

སྐལ་ལྡན་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་སྣང་ཆ་ཀུན། །

kalden lü ngak yi kyi nangcha kün

And shower the supreme blessings, the inseparability of bliss and void,

བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མཆོག་གི་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །

detong yermé chok gi jin pob chik

Upon the body, speech and mind of the fortunate.

ཨོྃ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ས་པ་རཱི་ཝ་ར་ཨ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཕེཾ་ཕེཾ་ཏིཥྛ་ལྷན།

om kurukullé sapariwara awéshaya dza dza pem pem tishta lhen

Oṃ kurukulle saparivāra aveśaya ja jaḥ pheṃ pheṃ tiṣtha lhan

Blessing the Offering Substances

མཆོད་རྫས་བྱིན་བརླབ་ནི།

ཧྲཱིཿ དབང་ཤེས་ཡུལ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་སོ་ཅིག །

hrih wangshé yul gyi düpé chö so chik

Hrīḥ. The arrangement of sensory stimulants,

འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །

khordé nyamnyi kunzang chöpé trin

Fine clouds of offerings equaling the entirety of saṃsāra and nirvāṇa,

མུ་མེད་སྲིད་ཞིའི་ཁྱོན་ཀུན་ཡོངས་ཁྱབ་པ། །

mumé sizhi khyön kün yong khyabpa

Pervade the immeasurable whole of existence and peace

མཆོད་ཡུལ་ལྷ་རྣམས་མཉས་པའི་དཔྱིད་དུ་གྱུར། །

chöyul lha nam nyepé chi du gyur

And become objects which delight the gods

བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ།

benza saparana kham

Vajra sapharaṇa kham

Main Practice

དངོས་གཞི་ལྷ་བསྐྱེད་ནི།

The actual practice of generating the deity:

ཨ། ཆོས་ཀུན་འོད་གསལ་ཀ་དག་ངང་ཉིད་ལས། །

a chö kün ösal kadak ngang nyi lé

Ah. From within the primordially pure luminosity of all phenomena,

རང་སྣང་རྣམ་དག་བདེ་ཆེན་ཌཱ་ཀྐིའི་དལ། །

rangnang namdak dechen dakki dal

The utterly pure self-appearance, reality of the great bliss ḍākinī,

རང་རིག་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་གསལ་ལམ་མེ་བ། །

rangrig hrih yik mar sal lammewa

This awareness appears vividly as a red syllable Hrīḥ;

འོད་འཕྲོས་དོན་གཉིས་བྱས་ནས་ཚུར་འདུས་པ། །

ö trö dön nyi jé né tsur düpa

Radiating light, it accomplishes the dual benefit;

རྒྱལ་ཀུན་སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

gyal kün sosor tokpé yeshe ku

Retracting it transforms me into the mighty Kurukullā—

བཅོམ་ལྡན་རིག་བྱེད་དབང་མོ་ལོངས་སྐུའི་ཆས། །

chomden rikjé wangmo longkü ché

Embodiment of all the victors’ discriminative wisdom—clothed in the saṃbhogakāya attire.

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཨུཏྤལ་མདའ་གཞུ་འགེངས། །

zhal chik chak nyi utpal dazhu geng

I have one face; my hands hold a drawn utpala arrow set in an utpala bow;

ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་པད་ཉིའི་གདན་ལ་རོལ། །

zhab nyi kyangkum pé nyi den la rol

And with my legs drawn out and stretched in, I frolic upon cushions of sun and lotus.

འཁོར་དུ་ཞིང་སྔགས་ལྷན་སྐྱེས་ཌཱ་ཀྐིའི་ཚོགས། །

khor du zhing ngak lhenkyé dakki tsok

Myriad ḍākinīs, born from the fields, mantras and spontaneously born, surround me;

ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་རང་སྣང་རྒྱན་དུ་ཤར། །

nyizer dul tar rangnang gyen du shar

They adorn me, like dust motes in sunlight.

Invocation of the Wisdom Deities

སྤྱན་འདྲེན་ནི།

ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་དབང་གི་ཕོ་བྲང་འོད་འབར་ནས། །

hrih dechen wang gi podrang ö bar né

Hrīḥ. From Blazing Light—the palace of great bliss—

རྡུལ་སྙེད་མཁའ་འགྲོ་གཙོ་དང་འཁོར་ཚོགས་བཅས། །

dul nyé khandro tso dang khor tsok ché

Ḍākinī and your entourage, as numerous as dust motes,

དབང་གི་ལས་རྣམས་བདེ་བླག་བསྒྲུབ་ཕྱིར་དུ། །

wang gi lé nam delak drub chirdu

Come forth, unimpeded through the force of your compassion,

མ་ཐོགས་ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས་ཀྱིས་གནས་འདིར་གཤེགས། །

ma tok tukjé tob kyi né dir shek

For the easily accomplish the magnetizing activities!

བཛྲ་ས་མ་ཡཱ་ཛཿ

benza samaya dza

Vajra samaya ja

Request to be Seated

བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི།

ཧྲཱིཿ དབྱིངས་ལས་རང་ཤར་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ཚོགས། །

hrih ying lé rangshar yeshe lha yi tsok

Hrīḥ. Assembly of Wisdom deities, self-arisen from basic space;

ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་པར། །

tingdzin tsechik drubpé damtsikpar

Come to the pledge-beings, established out of single concentration,

ཇི་ལྟར་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ཇི་བཞིན་དུ། །

jitar chu la chu zhak jizhin du

And, like water poured into water, become of one taste with them,

དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

yermé ro chik tenpar zhuk su sol

Indivisible and steadfast.

ཏིཥྛ་ལྷན།

tishta lhen

Tiṣṭha lhan

Presenting the Offerings

མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི།

ཧྲཱིཿ མཁའ་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །

hrih khaying künkhyab kunzang chöpé trin

Hrīḥ. Within suchness dissolving into suchness

ཆོས་ཉིད་ལ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཐིམ་པ་དང་། །

chönyi la ni chönyi timpa dang

And the divine dissolving into the divine,

ལྷ་ལ་ལྷ་ཐིམ་ངང་དུ་འབུལ་ལགས་ན། །

lha la lha tim ngang du bul lak na

Fine clouds of offerings—pervading the entirety of space—are presented to you:

འཁོར་འདས་དབང་དུ་འདུ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

khordé wang du duwé ngödrub tsol

Please bestow the ability to magnetize the whole of saṃsāra and nirvāṇa.

མ་ཧཱ་པཱུ་ཙ་ཁཱ་ཧི།

maha pu tsa khahi

Mahā pāja khāhi

Short Praise

བསྟོད་པ་ནི།

ཧྲཱིཿ སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་མཛེས་སྡུག་ལང་ཚོར་འཕོས། །

hrih sor tok yeshe dzé duk langtsor pö

Hrīḥ. Powerful mother, Kurukullā, discriminative wisdom arisen as a beauty;

འཇམ་མཉེན་པདྨའི་མདའ་ཡིས་སྲིད་གསུམ་འབིགས། །

jam nyen pemé da yi si sum bik

As smooth and supple as a lotus petal, nevertheless, you pierce the three worlds;

ཆགས་པའི་ཟོལ་གྱིས་ཆགས་ཅན་བདེ་བར་ཁྲིད། །

chakpé zol gyi chakchen dewar tri

Cunning, you use desire to blissfully lead the desirous to birth

འཕགས་བཞིའི་བསྐྱེད་ཡུམ་རིག་བྱེད་དབང་མོར་བསྟོད། །

pak zhi kyé yum rikjé wangmor tö

As one of the four kinds of noble ones,1 I praise you.

Recitation

བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི།

ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་ཧྲཱིཿལ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར། །

tukkar nyi teng hrih la ngak kyi kor

At my heart is a sun-disc, atop of which is the syllable Hrīḥ surrounded by a mantra garland.

འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས། །

ö trö pak chö dro kün drib nyi jang

Light radiates from them making offerings to the noble ones and cleansing others of their two obscurations,

ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་འོད་དམར་ཀློང་དུ་ཞུ། །

tamché detong ö mar long du zhu

Culminating with them all melting within great bliss’s luminous red expanse and then dissolving into me;

རང་ལ་ཐིམ་པས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །

rang la timpé choktün ngödrub tob

There through achieving the common and uncommon attainments.

ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་ལླེ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ།

om kuru kullé hrih soha

Oṃ kurukulle hrīḥ svāhā

བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་བཟླས་པ་ཡིས། །དབང་གི་ལས་རྣམས་ཀུན་འགྲུབ་ཅིང་། །སྐུ་བཞི་ཐོབ་བོ་ས་མ་ཡ། །

Through reciting this 100, 1000, 10,000, or 100,000 times, one will accomplish all magnetizing activities, as well as achieving the four kāyas. Samaya!

Blessing the Tsok

ཚོགས་བྱིན་བརླབ་ནི།

ཧྲཱིཿ ཨེ་ཡིག་སྟོང་ཆེན་དབྱིངས་ཀྱི་ཀ་པ་ལཱར། །

hrih é yik tongchen ying kyi kapalar

Hrīḥ. The letter É—the skull-cup of the basic space of great emptiness—within which

ཝཾ་ཡིག་འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་ཚོགས་སུ་བཤམས། །

wam yik khordé chö kün tsok su sham

The letter Vaṃ—all phenomena of saṃsāra and nirvāṇa—are arranged as an offering,

བདེ་ཆེན་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །

dechen pogyur mepar jin gyi lab

And blessed as the immutable great bliss,

མཆོད་ཡུལ་ལྷ་རྣམས་དགྱེས་པའི་སྤྲིན་དུ་གྱུར། །

chöyul lha nam gyepé trin du gyur

Becoming the offering clouds which delight the deities.

ནམ་མཁའ་མཛོད་སྔགས།

Offer the tsok with the sky-treasury mudrā and mantra:

Tsok Offering

ཚོགས་མཆོད་ནི།

ཧྲཱིཿ ཕྱི་ལྟར་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་དམ་ཚིག་རྫས། །

hrih chitar zacha tungwa damtsik dzé

Hrīḥ. Outwardly: food and drink as the substance of samaya;

ནང་ལྟར་ཁ་སྦྱོར་བདེ་སྟོང་གླུ་གར་དང་། །

nangtar khajor detong lugar dang

Inwardly: song and dance, the union of bliss and void;

གསང་བ་རིག་སྟོང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །

sangwa riktong dzogpachenpo yi

And in secret: the empty awareness of the great perfection;

ཚོགས་མཆོད་འབུལ་ལོ་ཐུགས་དམ་སྐོང་གྱུར་ཅིག །

tsokchö bul lo tukdam kong gyur chik

I offer them all! Please repair any breaches of samaya!

ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཙ་ཁཱ་ཧི།

gana tsatra pu tsa khahi

Ganacakra pūja khāhi

Dedication of Merit

དགེ་བསྔོ་ནི།

དགེ་བ་འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་ལེགས་བྱས་མཐུས། །

gewa di tsön dü sum lek jé tü

Through the force my fine actions committed throughout the three times,

བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྷན་སྐྱེས་ཌཱཀྐི་ནཱིའི། །

den nyi yermé lhenkyé daki ni

As exemplified by this merit here;

གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་གྱུར་ནས། །

gopang tsé di nyi la ngöngyur né

May I achieve the state of the spontaneously born ḍākinī—the union of the two truths—

ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་འགྲོ་ཀུན་འདྲེན་པར་ཤོག །

trinlé nam zhi dro kün drenpar shok

And lead all beings by means of the four activities.

Verse of Auspiciousness

བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ནི།

ཧོ། རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་མཁར། །

ho namtar sumden dorjé tsünmö khar

Ho. The Vajra Queen’s citadel, adorned with the three gates of liberation,2

གཉིས་སྣང་རྟོག་པའི་རྒྱུ་བ་མཐའ་དག་ཤི །

nyi nang tokpé gyuwa tadak shi

Has put an end to the movement of dualistic thought;

གསང་གསུམ་རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྲུབ་རོལ་པ་ཡི། །

sang sum tak khyab lhündrub rolpa yi

With the play of the three secrets’ permanence, pervasiveness and spontaneity,

དགེ་ལེགས་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་ཤོག །

gelek nangwé sa sum khyabpar shok

May virtue and goodness pervade the three realms!

ཅེས་སོགས་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱའོ། །

You may also elaborate by inserting other prayers and verses of auspiciousness.

 

རྡོ་སྒྲོམ་དུང་གི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ནང་བཅུད་དངོས་སུ་འདོན་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་མིན་ཡང་། གཏེར་ཕུད་འདི་ཙམ་སྤེལ་ནའང་བསྟན་འཛིན་དུ་མའི་ཐུགས་བཞེད་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་ཅིང་རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱ་ཆེར་རྒྱས་པ་སོགས་དགོས་པ་དུ་མ་མཐོང་ནས་ཨ་བྷྱ་ལཀྴཾ་ཀ་རས་གཏེར་མིན་བརྩམས་མིན་དུ་བྲིས་པ་དགེ

The essence of the stone casket shaped like an auspicious conch shell was not received at the correct time. Nevertheless, due to the aspiration of many teachers and given that this practice is simple and easy to practice, I have decided to disseminate the first portion of the terma. With the aspiration that I might see, from amongst my many wishes, peace, comfort and happiness spread and increase throughout the country; I, Abhaya Lakṣmamākara, wrote this (which is neither a treasure nor entirely my own composition) without any obstacles.

Virtue!

 

| Translated by Sean Price, 2004. First published on Lotsawa House, 2019.

 

Source: 'jigs med phun tshogs 'byung gnas. "rig byed ma'i sgrub thabs/" In gsung 'bum/_'jigs med phun tshogs 'byung gnas/. 3 vols. xiang gang: xiang gang xin zhi chu ban she, 2002. (BDRC W00KG03976). Vol. 1: 137–140

 

Version: 1.3-20220189

  1. The four noble ones are the arhats of the pious attendants (nyan thos), self-centred buddhas (rang rgyal), bodhisattvas (byang chub sems dpa') and buddhas (sangs rgyas).
  2. The three gateways to liberation are emptiness (stong pa nyid,) characterlessness (mtshan ma med pa) and wishlessness (smon pa med pa).

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept