Single Mind Kīla Heart-Practice

Deities › Vajrakīlaya | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | བོད་ཡིག

Khenchen Jigme Phuntsok

Two-armed Vajrakīlaya

༄༅། །ཕུར་པ་མགུལ་ཁུག་མའི་ཆ་ཤས་ཐུགས་དམ་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་བཞུགས་སོ།།

The Single Mind Kīla Practice, Part of the 'Neck-Pouch Dagger’ (Purba Gulkhukma) Cycle

by Khenchen Jigme Phuntsok

 

ན་མོ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱཀྐི་ཡེ།

Namo guru deva ḍākkiye!

1. Empowerment

འདིར་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ལ། དང་པོ་དབང་བསྐུར་བ་ནི། དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུའམ་གཏོར་མའམ་རྟེན་ཕུར་གང་རུང་ལྷ་བསྐྱེད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སློབ་མས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི།

Here, when bestowing empowerment on a fortunate individual, first generate the deity in an image of the great and glorious one, a torma or a kīla. Then, the student should make the following request:

ཀྱེ༔ ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པའི་འགྲོ་དོན་དུ། །

kyé, tab kyi chöpé dro döndu

Kyé! So that through the conduct of skilful means for beings' benefit,

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་གང་འདུལ་བ། །

jam dang nyingjé gang dulwa

For those to be trained through loving kindness and compassion,

སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་མཛད་ཕྱིར། །

sangye trinlé dzok dzé chir

The buddhas' enlightened activity may be brought to completion,

བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་བསྩལ་དུ་གསོལ། །

jinlab wangkur tsal du sol

Please bestow your blessings and confer the empowerment!

ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བླ་མས་ལན་དུ།

This request is repeated three times. Then the guru responds:

སྙིང་རྗེས་བསྒྲལ་བའི་དམ་ཚིག་ནི། །

nyingjé dralwé damtsik ni

The samaya of liberating through compassion

བསད་ཅིང་མནན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །

sé ching nenpa mayin té

Involves neither killing nor suppressing.

ཕུང་པོ་རྡོ་རྗེར་གཏམས་བྱའི་ཕྱིར། །

pungpo dorjér tam jé chir

So that the aggregates may be transformed into vajra,

སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ཉིད་སྨིན་པར་བྱ། །

kalden khyö nyi minpar ja

I shall ripen you, the fortunate one!

དེ་ནས་སློབ་མས་དམ་ཚིག་གཟུང་བ་ནི།

Then the student pledges to maintain the samaya commitment:

རང་རིག་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

rangrig lha la kyab su chi

In the deity of my own awareness, I take refuge.

འགྲོ་ཀུན་སྒྲོལ་བར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །

dro kün drolwar semkyé do

To liberate all beings, I generate bodhicitta.

དཔལ་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས། །

palchen drubpé damtsik nam

The commitment to accomplish the great and glorious heruka,

སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་ངོ་། །

sok gi chir yang mi tong ngo

I shall never forsake, even at the cost of my life.

ས་མ་ཡ་ན་ར་ཀན།

samaya nara ken

Samaya narakan!

ཞེས་བརྗོད། སློབ་མ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུར་བསྐྱེད་ལ། འདི་སྐད་དུ།

The students visualize themselves as Vajrakumāra. Then recite the following:

ཧཱུྃཿ སྲིད་པའི་ཕུར་བུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། །

hung, sipé purbu drubpa dang

Hūṃ. To accomplish the kīla of existence

དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཕྱིར། །

wang dang ngödrub langwé chir

And receive empowerment and accomplishment,

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

yeshe trowo shek su sol

Come now, you of wisdom wrath, I pray:

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །

yeshe trowo shek né kyang

And, having come,

རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང་། །

tak dang tsenma tenpa dang

Show the signs and marks of accomplishment

ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །

kilaya yi jin pob chik

And cause the blessings of Kīlaya to shower down!

ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཕེཾ་ཕེཾ། ཏིཥྛ་བཛྲ།

om benza kili kilaya sa pa ri wa ra benza samaya dza dza abeshaya pem pem tishta benza

Oṃ vajra kīli kīlaya sapārivāra vajra samaya ja ja abheshaya pheṃ pheṃ tiṣṭha vajra

ཞེས་རྡོ་རྗེ་དངོས་སམ་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བོར་བཞག་ནས། དབང་བསྐུར་དངོས་ནི།

Thus touch an actual vajra or the related mudrā to the crown of the head. Then follows the actual bestowal of empowerment:

ཧཱུྃཿ མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་བུ་ལ་བརྟེན་ནས། །

hung, tsenma dzé kyi purbu la ten né

Hūṃ. On the basis of the symbolic material kīla,

བསྐྱེད་རིམ་ལྷ་ཡི་ཕུར་བུ་གསལ་དག་བརྟན། །

kyerim lha yi purbu sal dak ten

The deity kīla of the generation stage is vivid, pure and stable,

རྫོགས་རིམ་བྱང་སེམས་ཕུར་བུར་རང་དབང་འབྱོར། །

dzokrim changsem purbur rangwang jor

There is mastery over the bodhicitta kīla of the perfection stage,

རིག་པའི་ཕུར་བུས་འཁོར་འདས་སྟོང་སྲོག་བཅད། །

rigpé purbü khordé tong sok ché

And the awareness-kīla of awareness penetrates the hollow life-force of saṃsāra and nirvāṇa—

དཔལ་ཆེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག །

palchen ku sung tuk kyi wang tob shok

Thus may you receive the empowerment of the enlightened body, speech and mind of the great and glorious heruka!

ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ཝཀྐཱ་ཙིཏྟཱ་སརྦ་ཨ་བྷི་ཥཉྩ་ཧཱུྃ།

om benza kili kilaya kaya wakka tsitta sarva a bhi kentsa hung

Oṃ vajra kīla kīlaya kāya vāk citta sarva abhiṣiñca hūṃ!

ཤིས་བརྗོད་སྨོན་ལམ་སྤྱི་ལྟར་བྱ། །

Recite verses of auspiciousness and prayers of aspiration in the general manner.

དབང་འདི་ཐོབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །འདོད་པའི་དོན་རྣམས་མྱུར་འགྱུབ་འགྱུར། །ས་མ་ཡ།། །།

Simply receiving this empowerment will bring victory in the battle over the obstacle-making māras and the swift fulfilment of all wishes. Samaya.

 

༈ གཉིས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི།

2. Stage of Sādhana

སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས། །

tongpé ngang lé rangnyi kechik gi

Out of the state of emptiness, in an instant I appear

དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ། །

palchen dorjé zhönnu trowö gyal

As the great and glorious Vajrakumāra, king of the wrathful—

མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཕུར་བུ་འདྲིལ། །

tingnak zhal chik chak nyi purbu dril

Dark blue, with one face and two hands rolling a kīla,

དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན། །

pal dang durtrö rolpé ché kyi gyen

Adorned with the heruka and charnel ground accoutrements,

པདྨ་ཉི་ཟླ་རུ་ཏྲ་ཕོ་མོའི་སྟེང་། །

pema nyida rudra pomö teng

Stood on lotus, sun and moon and male and female rudras,

ཞབས་གཉིས་གྱད་ཀྱི་འདོར་སྟབས་ཚུལ་དུ་བཞུགས། །

zhab nyi gyé kyi dortab tsul du zhuk

With two legs wide apart in a striding posture,

ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་གསལ། །

yeshe mepung barwé long na sal

And radiant within an expanse of blazing wisdom fire.

སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡི་དལ། །

nangwa tamché lha yi dal

All appearances are the maṇḍala of the deity.

སྒྲ་གྲགས་སྔགས་ཀྱི་རོལ་པར་ཤར། །

dra drak ngak kyi rolpar shar

All sounds arise as the play of mantra.

དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཆོས་ཉིད་ངང་། །

dren tok ösal chönyi ngang

All thoughts are the experience of clear light, the dharmatā nature.

མ་ཡེངས་འཛིན་མེད་སྔགས་འདི་བཟླ། །

ma yeng dzinmé ngak di da

Undistractedly and without grasping, I recite the mantra:

ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔

om benza kili kilaya hung pé

Oṃ vajra kīli kīlaya hūṃ phaṭ

བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་རྟགས་སྦྱར་བཟླ། །ཐལ་འབྱིན་བཞི་པོ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །རིགས་ཀྱི་གཙོ་དང་དབྱེར་མེད་འགྱུར། །ས་མཱ་ཡ།། །།

Recite the mantra one hundred, one thousand, ten thousand or one hundred thousand times or until receiving a sign of realization. Once the four transfixions are perfected you will become inseparable from the principal deity of the buddha family. Samaya.

 

༈ གསུམ་པ་ཚོགས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི།

3. Stage of Gaṇacakra Offering

ཧཱུྃཿ ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་ཀྱི་ཀ་པ་ལར། །

hung, chönyi ying kyi kapalar

Hūṃ. Within the kapāla of the absolute space of dharmatā,

འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་ཚོགས་སུ་བཤམས། །

khordé chö kün tsok su sham

All the phenomena of saṃsāra and nirvāṇa are arranged as ingredients of the feast.

རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གིས་བསྲེགས་གཏོང་བཀྲུས། །

ram yam kham gi sek tong trü

With raṃ, yaṃ and khaṃ, they are burnt, dispersed and washed clean,

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་སྦྱངས་སྤེལ་བསྒྱུར། །

ah hung gi jang pel gyur

And with oṃ, āḥ and hūṃ, they are purified, multiplied and transformed.

རཾ་ཡཾ་ཁཾ་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ram yam kham ah hung

Raṃ yaṃ khaṃ. Oṃ āḥ hūṃ

ཚོགས་ཀྱི་མཚོད་པ་ནི།

The Gaṇacakra Offering

ཧཱུྃཿབླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་ནི། །

hung, lamé chok gi chöpa dampa ni

Hūṃ. This supreme, unsurpassable sacred offering

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་སྤྲོ། །

yeshe nga yi özer nampar tro

Radiates rays of five-coloured wisdom light

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་པ། །

döpé yönten nga yi rab gyenpa

And is adorned with the five qualities of desirable sense objects:

དམ་ཚིག་བཞིན་དུ་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ། །

damtsik zhindu chi der zhé su sol

Come now, accept what you wish in accordance with the samaya commitments!

མ་ཧཱ་ག་ན་ཙཀྲ་པུ་ཛ་ཁཱ་ཧི།

maha gana tsatra pudza khahi

Mahā gaṇacakra puja khāhi

ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་གླུ་གར་བྱ།

Enjoy the feast and perform song and dance.

རྗེས་སུ་ལྷག་མ་བསྔོ་བ་ནི།

Then there is the dedication of the remainder:

ཧཱུྃཿ བྲན་དང་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས། །

hung, dren dang kanyen ponyé tsok

Hūṃ. Hosts of servants, attendants and messengers,

ལྷག་མའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །

lhakmé torma di zhé la

Accept this torma of the remainders,

སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་བསལ་བ་དང་། །

drubpé galkyen salwa dang

Dispel all circumstances that prevent accomplishment,

མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །

tünkyen yizhin drubpar dzö

And bring about favourable, conducive conditions!

ཅེས་བསྔོའོ། །

Thus, dedicate the offering.

རང་བྱུང་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ངས། །བྷི་ཏོ་ཏ་མའི་རྒྱུད་ཀུན་ཀྱི། །སྙིང་པོ་མཐར་ཐུག་འདི་ཁོ་ན། །ཛི་ན་མི་ཏྲ་ཁྲོད་ལ་གཏད། །ཡལ་བར་མ་དོར་ཉམས་སུ་ལོངས། །ཕྱིས་འབྱུང་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ། །ཁྱོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་བུ་དང་། །འཕྲད་ནས་བསྟན་པ་སྐྱོང་བར་འགྱུར། །ས་མཱ་ཡཿ

I, the self-arisen Lotus King, entrust this, the ultimate essence of the whole Vidyottama Tantra, to you, Jinamitra. Do not neglect it, but put it into practice. In future, at the very end of time, one who is your own emanation will encounter this and safeguard the teachings. Samaya.

 

ཞེས་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་ཡང་དབེན་ཨ་སུ་ར་ཡི་བྲག་ཕུག་ཏུ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེས་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱིས་སྨྲས་པ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་དགེ་སློང་གང་གིས་ཡི་གེར་འདུ་བྱས་པའོ། །

Thus in the secluded Asura cave at Yangleshö in Nepal, Pema Wangchen Gyepé Dorje dictated this while recollecting a former life and a monk from the noble land of India committed it to writing.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

 

Source: 'jigs med phun tshogs 'byung gnas. "phur pa mgul khug ma'i cha shas thugs dam thugs kyi phur gcig" In gsung 'bum/_'jigs med phun tshogs 'byung gnas/. 3 vols. xiang gang: xiang gang xin zhi chu ban she, 2002. (BDRC W00KG03976). Vol. 1: 4–6

 

Version: 1.2-20220819

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept