Divine Music

Literary Genres › Songs and Poems | Schools & Systems › Sakya | Tibetan MastersKhenpo Shenga

English | བོད་ཡིག

Khenpo Shenga

Khenpo Shenpen Nangwa

༄༅། །ཡང་དག་ལམ་ལ་བསྐུལ་བའི་གཏམ་ལྷའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

Divine Music

Words of Encouragement for the Authentic Path

by Khenpo Shenpen Nangwa

 

རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའི་གདུལ་ཞིང་གངས་རིའི་ལྗོངས། །

rik sum sempé dul zhing gangri jong

Guardians of this land of snowy peaks, the arena of bodhisattvas of the three families,

སྐྱོང་མཛད་མཁན་སློབ་སྤྲུལ་པའི་ལོ་པཎ་དང་། །

kyong dzé khen lob trulpé lo pen dang

Abbot and master, and emanated translators and paṇḍitas,

མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་ཇི་སྙེད་པ། །

do ngak tenpé sokshing jinyepa

And all the life-pillars of the teachings of sūtra and mantra,

བྱོན་དང་འབྱོན་གྱུར་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

jön dang jön gyur kün la chaktsal lo

To all who have come and who are yet to come, I pay homage!

 

ཁྱད་པར་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་ཕྲིན་གྱིས། །

khyepar khorlo sum gyi dzetrin gyi

In particular, those who through the three spheres of activity

སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་བྱ་བ་ཟླ་བྲལ་བ། །

sangye tenpé jawa da dralwa

Were unparalleled in their work for the Buddhist teachings,

གསང་ཆེན་ལམ་གྱིས་གྲུབ་པའི་སར་གཤེགས་པའི། །

sang chen lam gyi drubpé sar shekpé

And who reached accomplishment through the great secret path:

རྗེ་བཙུན་གོང་མ་ལྔ་ཡིས་བདག་རྒྱུད་སྐྱོང་། །

jetsün gongma nga yi dak gyü kyong

Five venerable forefathers, protect and nurture my mind!

 

རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་ཆུ། །

dorjé chang gi zhallung dütsi chu

Let the river of elixir that is the oral transmission from Vajradhara,

ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་གཉེར་ཁས་ལེགས་དྲངས་པའི། །

tsema sum gyi nyer khé lek drangpé

Carefully channeled through the three forms of validity1

གསུང་ངག་སློབ་བཤད་མན་ངག་རྒྱུད་དང་བཅས། །

sung ngak lobshé mengak gyü dangché

As private instructions, pith instructions and tantras

བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་སེམས་ཀྱི་ཡོལ་གོར་འཁྱིལ། །

lamé drin gyi sem kyi yol gor khyil

Collect, through the guru’s kindness, in the vessel of my mind.

 

ཚེ་རབས་སྔོན་གྱི་སྦྱངས་པ་ཆུང་ན་ཡང་། །

tserab ngön gyi jangpa chung na yang

Although my training in former lives was meagre,

ཚེ་འདིར་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱིས་རིང་བསྐྱངས་པས། །

tsé dir geweshé kyi ring kyangpé

Still, through the teacher’s persistent care in this life,

ཆོས་དང་ཆོས་མིན་འབྱེད་པའི་བློ་མིག་དང་། །

chö dang chö min jepé lo mik dang

I acquired the capacity to discern Dharma from non-Dharma,

ཡང་དག་ཆོས་ལ་མོས་པའི་བློ་གྲོས་ཐོབ། །

yangdak chö la möpé lodrö tob

And the intelligence to seek out genuine teachings.

 

ལྷ་དང་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་སྣང་གིས། །

lha dang lamé tukjé ö nang gi

Through the brilliant light of the deity and guru’s compassion,

མུན་པར་སྒྲོན་མེ་བཏེགས་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །

münpar drönmé tekpa jizhin du

As if a lamp had been held aloft in the darkness,

གསང་ཆེན་ལམ་འབྲས་མན་ངག་དོན་དང་འཕྲད། །

sang chen lamdré mengak dön dang tré

I encountered the instructions of the great secret Path With Its Fruit,

གེགས་མེད་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པའི་ལམ་དུ་འགྲིགས། །

gekmé tendrel lekpé lam du drik

And circumstances fell into place positively and without hindrance.

 

ཚུར་མཐོང་རྙེད་དང་བཀུར་སྟིའི་བགོ་སྐལ་ཡང་། །

tsur tong nyé dang kurti go kal yang

If the narrow-minded regard even a shred of gain and honour

ལྷ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཉིད་དུ་ལྟ་བྱེད་ན། །

lha yi ngödrub nyi du tajé na

As a form of blessing from the gods,

ཚེགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལམ་བཟང་ལ་སྤྱོད་པ། །

tsekmé dorjé lamzang la chöpa

Then practising this excellent vajra path without difficulty

ལྷ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ནམ་ཡང་བསྙོན་པ་མེད། །

lha yi ngödrub namyang nyönpamé

Surely cannot be anything other than divine advantage!

 

ཨེ་མ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་ཆོས་ལ་ཞུགས། །

ema sang chen ngagyur chö la zhuk

Ema! I entered into the Dharma of the Ancient Translations, the Great Secret,

འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའི་གཞུང་ལ་ཅུང་ཟད་སྦྱངས། །

pakyul khepé zhung la chungzé jang

And learned a little of the works of scholars from the noble land.

ཕྱོགས་ཞེན་མེད་པའི་སེམས་ཀྱི་བརྟགས་བྱས་པས། །

chok zhen mepé sem kyi tak jepé

Through investigating with a mind free from partiality

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེས། །

palden sakyé chö la yiché kyé

I developed trust in the glorious Sakya teachings.

 

ད་དུང་དུ་ཡང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ། །

dadung du yang gyalwé tenpa la

Still, as I continue to practise the teachings of the victorious buddhas

ང་ཁྱོད་མེད་པའི་སེམས་ཀྱིས་སྤྱོད་བྱེད་ན། །

nga khyö mepé sem kyi chö jé na

With a mind that is free from notions of ‘I’ or ‘you’,

དབྱིངས་ནས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བྱིན་མཐུ་ཡིས། །

ying né sé ché gyalwé jin tu yi

May the buddhas and their heirs grant their blessings and strength from basic space,

འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dreltsé dön dang denpar jingyi lob

So that all my connections may become meaningful!

 

ཀྱཻ་ཧོ་གྲོགས་དག་འཕགས་པའི་ཡུལ་ཞེས་པ། །

kyé ho drok dak pakpé yul zhepa

Kyeho! Friends, in the country known as the land of the āryas,

ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ནཱ་ལེནྡྲ། །

yangdak chö kyi jungné na lendra

At Nālandā, the source of authentic Dharma,

སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་འབུམ་གྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ། །

denö dzinpa bum gyi tsukgyen du

The crown ornament of a hundred thousand piṭaka-holders

གྲགས་པའི་སློབ་དཔོན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་ཡིན། །

drakpé lobpön palden chökyong yin

Was the renowned master Śrī Dharmapāla.2

 

གང་དེའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཡིས་མངོན་སུམ་དུ། །

gang dé yeshe ku yi ngönsum du

In his wisdom form he guided directly

རྗེས་སུ་བཟུང་བ་བརྩེ་ཆེན་ས་སྐྱ་པ། །

jesu zungwa tsé chen sakyapa

The great benevolent Sakya master,

རྗེ་བཙུན་མཆེད་སོགས་ལྟོས་བཅས་གདུལ་བྱ་ལ། །

jetsün ché sok tö ché dulja la

Who cared for his own disciples, including the reverend brothers,3

ལེགས་པར་སྩལ་བ་དགྱེས་རྡོར་རྩ་བའི་རྒྱུད། །

lekpar tsalwa gyé dor tsawé gyü

Perfectly transmitting the Hevajra root tantra.

 

འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ལྟ་གྲུབ་དང་། །

di ni palden sakyé ta drub dang

As for this view and the tenets of the glorious Sakya,

ལམ་དུས་ཐུན་བཞིར་བསྒོམ་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་སོགས། །

lam dü tün zhir gompé kyedzok sok

As well as the generation and perfection cultivated in four sessions for the Time of the Path—4

བཤད་དང་སྒྲུབ་པ་ཀུན་གྱི་ཁུངས་ཡིན་པས། །

shé dang drubpa kün gyi khung yinpé

These are the source of all teaching and accomplishment.

སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་འདོར་བར་མི་བྱའོ། །

sok gi chir yang dorwar mi ja o

Even at the cost of one’s life, therefore, they must never be forsaken.

 

བི་རཱུ་པ་ཡི་མན་ངག་ཇི་བཞིན་དུ། །

bi rupa yi mengak jizhin du

Studying this, the king of tantras,

རྗེ་བཙུན་མཆེད་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ཚུལ་བཞི་ཡིས། །

jetsün ché kyi lek shetsul zhi yi

Through the fine explanations of the venerable brothers

རྒྱུད་རྒྱལ་འདི་ལ་སྦྱངས་པ་བྱས་པ་ན། །

gyü gyal di la jangpa jepa na

And according to Virūpa’s pith instructions,

བརྒྱ་ཕྲག་གཞུང་ལ་གཅིག་ཆར་སྦྱངས་པར་གྱུར། །

gyatrak zhung la chikchar jangpar gyur

Is akin to studying a hundred scriptures all at once.

 

ཡང་གཅིག་གསོན་དང་ཆོས་མཐུན་གྲོགས་པོ་དག །

yang chik sön dang chö tün drokpo dak

Listen again, my companions in the Dharma,

ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་བླུན་པོའི་རྗེས་སྐྱེས་ན། །

chung ngü dü né lünpö jé kyé na

It must be true that someone who follows a fool from a young age

ཆོས་ལ་མོས་པ་མེད་པ་བདེན་དུ་ཆུག །

chö la möpa mepa den du chuk

Will lack trust in the Dharma.

མཁས་པའི་རྗེས་སུ་སྐྱེས་པ་འདི་ལ་དགོངས། །

khepé jesu kyepa di la gong

Consider this one who has followed the learned!

 

ད་ནི་མྱུར་དུ་བརྩོན་པ་མ་བྱས་ན། །

dani nyurdu tsönpa ma jé na

Now, unless you exert yourself swiftly,

རྒྱལ་བསྟན་ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་རི་ལ་ལྷུང་། །

gyalten nyima nub kyi ri la lhung

The sun of the Buddhist teachings will set beyond the western peaks,

བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་དམིགས་བུ་སྟོར་བ་ན། །

tendzin kyebü mik bu torwa na

And when the holders of the teachings, guides to beings, disappear,

ལམ་མིན་གཡང་སར་འཕྱན་པར་གྱུར་ཏ་རེ། །

lam min yangsar chenpar gyur taré

There will be a risk of straying onto false paths and falling into the abyss.

 

འཇིག་རྟེན་བྱ་བ་ཤི་ཡང་ཟིན་པ་མེད། །

jikten jawa shi yang zinpamé

There is no end to worldly activity, even in death.

ཟིན་མེད་མི་ཚེ་འདའ་བའི་ཚུལ་ལ་ལྟོས། །

zinmé mitsé dawé tsul la tö

Just look at how we spend our human lives relentlessly.

ཅིས་ཀྱང་དྲན་ན་གཞུང་བཟང་འདི་དག་ལ། །

chikyang dren na zhung zang didak la

However much you think about it, it is only reasonable

ཉིན་མཚན་གཡེང་བ་སྤངས་ཏེ་བརྩོན་པར་རིགས། །

nyintsen yengwa pang té tsönpar rik

That you cast aside distraction and apply yourself to these excellent works day and night.

 

སང་བྱ་གནང་བྱ་འདི་རྗེས་འདི་བྱེད་ཅེས། །

sangja nangja di jé di jé ché

‘I’ll do this tomorrow, that the day after, and after that, this.’—

འགྲུབ་མེད་ལས་ལ་ནམ་ཡང་ཟིན་པ་མེད། །

drubmé lé la namyang zinpamé

With such thoughts unproductive activity never ends.

དེ་བས་རང་དབང་རང་གིས་འཛིན་བྱས་ནས། །

dewé rangwang rang gi dzin jé né

Having taken control of your own agenda, then,

གཞུང་བཟང་འདི་ལ་སློབ་པར་མི་བྱེད་དམ། །

zhung zang di la lobpar mi jé dam

Will you not study this excellent scripture?

 

རང་གིས་རང་ཉིད་འཆོས་པར་མི་བྱེད་ན། །

rang gi rangnyi chöpar mi jé na

Unless you seek to bring about your own improvement,

ཕ་མ་ཡིན་ཀྱང་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བ་མེད། །

pama yin kyang chö la kulwamé

Even your own parents could never bring you to the Dharma.

ཁྱད་པར་ལུང་གི་བསྟན་པ་ཉམས་དམས་པས། །

khyepar lung gi tenpa nyam mepé

And since the scriptural teachings are especially weak,

ཐོས་པའི་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བ་སུ་ཡང་མེད། །

töpé chö la kulwa su yangmé

No one will encourage you to pursue Dharma study.

 

ཤིན་ཏུ་འཕྲད་དཀའ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ། །

shintu tré ka dorjé tekpé lam

The path of the vajra vehicle is rarely encountered.

ཚིག་ཙམ་ཐོས་པས་བསྐལ་པར་བསགས་པའི་སྒྲིབ། །

tsik tsam töpé kalpar sakpé drib

Even hearing its words dispels age-old obscurations,

བ་མོ་ཉི་ཟེར་འཕྲད་བཞིན་དག་བྱེད་པའི། །

bamo nyizer tré zhin dak jepé

Just as the rays of the sun melt away the frost.

རྒྱུད་རྒྱལ་འདི་ལ་བརྩོན་པར་ཅིས་ཀྱང་བསྐུལ། །

gyü gyal di la tsönpar chikyang kul

Motivate yourself however you can and apply yourself to this king of tantras!

 

དེ་སྐད་འཕྲོས་འོས་མཆིད་ཀྱིས་གསོལ་བྱས་ཀྱང་། །

deké trö ö chi kyi sol jé kyang

You might suggest that what I have said deserves elaboration,

གསན་པར་བྱེད་པ་མེད་ན་བརྗོད་པས་ཅི། །

senpar jepamé na jöpé chi

But what would be the point of further remarks if no one is listening?

དེ་ལྟ་ནའང་རང་བློ་སྒྱུ་མེད་པས། །

deta na ang rang lo gyu mepé

Without betraying my own mind, therefore,

རང་གི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ཞིག་ཞུས་པ་ལགས། །

rang gi netsul tsam zhik zhüpa lak

I offer this simply as an account of my own situation.

 

འདི་རུ་ལྷག་བསམ་དག་པས་བརྗོད་པའི་དགེས། །

diru lhaksam dakpé jöpé gé

Through the virtue of stating this with pure intention,

རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་གཉིས་མེད་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི། །

gyalten chi dang nyimé kyé dorjé

May the teaching and practice of Buddhadharma in general

བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་འཇིག་རྟེན་སྣང་བྱས་ནས། །

shé dang drubpé jikten nang jé né

And of the non-dual Hevajra in particular illumine the world

ཕྱི་མའི་མུ་མཐར་རྟག་ཏུ་གནས་པར་ཤོག །

chimé mu tar taktu nepar shok

And continue evermore unto the most distant limits of time.

 

ཅེས་རང་གི་བསམ་པའི་ཚུལ་རྣམས་ཆོས་མཐུན་གྱི་གྲོགས་པོ་དག་ལ་ནང་ལུགས་སུ་ཞུས་པ་འདི་ཡང་གཞན་ཕན་སྣང་བས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །།

These personal ideas, offered informally to Dharma companions, were written by Shenpen Nangwa. May they bring virtue and excellence!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019. With thanks to Alak Zenkar Rinpoche for kindly clarifying difficult points.

 

Source: gzhan phan chos kyi snang ba. "yang dag lam la bskul ba'i gtam lha'i rol mo" in zhal gdams 'bel gtam gyi skor. Rewalsar, Distt. Mandi, H.P., India: Zigar Drukpa Kargyud Institute, 1985, pp. 30–33

 

Version: 1.2-20220112

  1. i.e., valid perception, inference and scriptural authority.
  2. i.e., Virūpa.
  3. i.e., Sonam Tsemo (1142–1182) and Drakpa Gyaltsen (1147–1216).
  4. Time of the Path (lam dus) is the common name for daily Hevajra practice.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept