Prayer to Shechen Kongtrul

Practices › Prayers | Tibetan MastersKhenpo Tsöndrü | Tibetan MastersShechen Kongtrul

English | བོད་ཡིག

Khenpo Tsöndrü

Shechen Kongtrul Pema Drimé Lekpé Lodrö

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྡོར་སེམས་དངོས་ཞེ་ཆེན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

Prayer to Shechen Kongtrul as Vajrasattva

by Khenpo Tsöndrü

 

མཚན་ཙམ་འཛིན་པས་ངན་སོང་འཇིགས་སྐྱོབ་པ། །

tsen tsam dzinpé ngensong jik kyobpa

You are Vajrasattva, lord of a hundred buddha families, in person,

རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དངོས། །

rik gyé khyabdak dorjé sempa ngö

Whose name alone guards against the terrors of the lower realms.

པདྨ་དྲི་མེད་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ལ། །

pema drimé lekpé lodrö la

Pema Drimé Lekpé Lodrö, from the depth of my heart, I pray to you:

སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བྱིན་སྩོལ། །

nying né solwa deb so wang jin tsol

Grant me empowerments and blessings!

 

ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་བི་མ་ལ་མ་ཏི་ཤྲཱི་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྐ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥཱཉྩི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཨཱཿཧཱུྃཿ

om maha guru pema bimala mati shri bendzra sata kaya waka tsitta abhi kintsi sarwa siddhi pala ah hum

oṃ mahāguru padma vimala mati śrī vajrasatva kāya vāk citta abhiṣiñca sarva siddhi phala āḥ hūṃ

 

རྨོངས་དང་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གིས། །

mong dang marik trulpé zhenwang gi

May all impairments of samayas of body, speech and mind,

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཀུན། །

ku sung tuk kyi damtsik nyampa kün

Brought about through bewilderment, ignorance and delusion,

སྐྱེ་འགགས་གཉིས་མེད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་དག །

kyé gak nyimé tongpanyi du dak

Be purified in emptiness that is beyond the duality of arising and ceasing

རིག་སྟོང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་མཐོང་ཤོག །

riktong dorjé sempé zhal tong shok

And may I see awareness and emptiness, the true face of Vajrasattva!

 

ཅེས་འདི་སྦས་ཡལ་ཡོལ་མོ་གངས་ར་ནས་ས་ཕག་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཡར་ཚེས་ ༡༡ ལ་དགེ་སྦྱོང་གཟུགས་འཛིན་བི་རྱ་པས་མོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། བཀྲིས།།

Vīrya, who who has the appearance of a virtuous monk, offered this prayer on the 11th day of the seventh month of the Earth Pig year (1959) from the snowy regions of Yolmo in Nepal.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept