Dedication

Practices › Dedication | Tibetan MastersLongchen Rabjam

English | Deutsch | Français | བོད་ཡིག

Longchen Rabjam

Longchen Rabjam

Further Information:
Download this text:

༄༅། །བསྔོ་བ་ནི།

Dedication (Sangye tenpa...)

by Longchen Rabjam

 

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག །

sangye tenpa dar shying gyepar shok

May the teachings of the Buddha flourish and spread!

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པར་ཤོག །

semchen tamché dé shying kyipar shok

May all sentient beings find happiness and joy!

ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

nyin dang tsen du chö la chöpar shok

May they practise Dharma day and night!

རང་བཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

rang shyen dön nyi lhün gyi drubpar shok

And may our own and other's aims be spontaneously accomplished!