River of the Amṛta of Love

Practices › Saving Lives | Tibetan MastersMetrul Tendzin Gyatso

English | བོད་ཡིག

Metrul Tendzin Gyatso

Avalokiteśvara

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཚེ་ཐར་སྲོག་བླུ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་ག་བརྩེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

A River Filled with the Amṛta of Love

A Liturgy for Saving and Releasing the Lives of Animals

by Metrul Tenzin Gyatso

 

སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

Homage to Avalokiteśvara!

འདིར་ཚེ་མཐར་སྲོག་བླུ་བྱེད་པར་འདོད་པས་ཐོག་མར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི།

If you wish to save and release the lives of animals, begin by taking refuge:

བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །

changchub nyingpor chi kyi bar

Until I realise the essence of enlightenment,

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

sangye nam la kyab su chi

I take refuge in the buddhas,

ཆོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །

chö dang changchub sempa yi

And likewise in the Dharma,

ཚོགས་ལའང་དེ་བཞིན་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

tsok la ang dezhin kyab su chi

And the assembly of bodhisattvas.

ལན་གསུམ།

Three times.

གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི།

Second, generate bodhicitta, the heart of the awakened mind:

ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས། །

jitar ngön gyi deshek kyi

Just as the sugatas of former times

བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐྱེད་པ་དང༌། །

changchub tuk ni kyepa dang

Aroused the bodhicitta

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ། །

changchub sempé labpa la

And established themselves by stages

དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར། །

dedak rimzhin nepa tar

In the training of a bodhisattva,

དེ་བཞིན་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ། །

dezhin dro la pen döndu

Just so, for the benefit of beings

བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱི་ཞིང༌། །

changchub sem ni kyé gyi zhing

I will arouse bodhicitta

དེ་བཞིན་དུ་ནི་བསླབ་པ་ལའང༌། །

dezhindu ni labpa la ang

And likewise I will train

རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་བགྱི། །

rimpa zhindu labpar gyi

Progressively in those disciplines.1

ལན་གསུམ།

Three times.

དེང་དུས་བདག་ཚེ་འབྲས་བུ་ཡོད། །

dengdü dak tsé drebu yö

Today, my birth has been fruitful.

མི་ཡི་སྲིད་པ་ལེགས་པར་ཐོབ། །

mi yi sipa lekpar tob

I have well obtained a human existence.

དེ་རིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྱེས། །

dering sangye rik su kyé

Today I am born into the family of the buddhas.

སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་ད་གྱུར་ཏོ། །

sangye sé su da gyur to

I have become a son or daughter of the buddhas.2

ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀྱང་། །

dani dak gi chiné kyang

From now on, at all costs, I will perform

རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་བརྩམས་ཏེ། །

rik dang tünpé lé tsam té

The actions befitting to my family.

སྐྱོན་མེད་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ། །

kyönmé tsünpé rik di la

I will not be a stain

རྙོག་པར་མི་འགྱུར་དེ་ལྟར་བྱ། །

nyokpar mingyur detar ja

On this faultless noble family.3

ལོང་བས་ཕྱག་དར་ཕུང་པོ་ལས། །

longwé chak dar pungpo lé

Just like a blind person

ཇི་ལྟར་རིན་ཆེན་རྙེད་པ་ལྟར། །

jitar rinchen nyepa tar

Happening upon a priceless jewel in a heap of rubbish,

དེ་བཞིན་ཇི་ཞིག་ལྟར་སྟེས་ནས། །

dezhin jizhik tar té né

So, through some fortunate coincidence,

བྱང་ཆུབ་སེམས་འདི་བདག་ལ་སྐྱེས། །

changchub sem di dak la kyé

The bodhicitta has been born in me.4

བདག་གིས་དེ་རིང་སྐྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dak gi dering kyobpa tamché kyi

Today, in the presence of all the protectors,

སྤྱན་སྔར་འགྲོ་བ་བདེ་གཤེགས་ཉིད་དང་ནི། །

chen ngar drowa deshek nyi dang ni

I invite all beings to the state of sugata,

བར་དུ་བདེ་ལ་མགྲོན་དུ་བོས་ཟིན་གྱིས། །

bardu dé la drön duwö zin gyi

And, meanwhile, to happiness and bliss:

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་སོགས་དགའ་བར་གྱིས། །

lha dang lhamin lasok gawar gyi

Gods, asuras and others—rejoice!5

དེ་ནས་དངོས་གཞིའི་རིམ་པ་ནི།

Then recite the following verses for the main part of the practice:

ཀྱཻ། མ་རིག་གཏི་མུག་དབང་གྱུར་བས། །

kyé, marik timuk wang gyurwé

Kyé! Through the power by ignorance and delusion,

འཁོར་བ་དུད་འགྲོའི་མངོན་རྟོགས་ཤར། །

khorwa düdrö ngöntok shar

The experiences of various animals in saṃsāra arise.

དེ་བཟློག་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །

dé dok chöying yeshe kyi

As a means of averting them and bringing about

དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཐབས། །

kyilkhor ngön du gyurwé tab

The mandala of dharmadhātu wisdom,

རྟེན་འབྲེལ་ཆོ་ག་དོན་དམ་གྱི། །

tendrel choga döndam gyi

This rite of auspicious connection,

ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་འདིར་བསླུ་བ་མེད། །

chakgyé tab dir luwamé

Sealed with the absolute, is unfailing.

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་། འགྲོ་བ་རྣམས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་ཚུད་པར་བསམས་ལ།

Imagine that all the creatures are being taken under the care of the Three Jewels and recite:

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye rinchen tsuktor chen la chaktsal lo chö do kyab su chi o

Bhagavān, tathāgata, arhat, complete and perfect buddha, Ratna-śikhin, Crest of Jewels, I pay homage to you. I make offerings to you. I take refuge in you.

ལན་གསུམ།

Three times.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye shakya tubpa la chaktsal lo chö do kyab su chi o

Bhagavān, tathāgata, arhat, complete and perfect buddha, Śākyamuni, Sage of the Śākyas, I pay homage to you. I make offerings to you. I take refuge in you.

ལན་གསུམ།

Three times.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye gönpo öpakmé la chaktsal lo chö do kyab su chi o

Bhagavān, tathāgata, arhat, complete and perfect buddha, Protector Amithāba, Buddha of Boundless Light, I pay homage to you. I make offerings to you. I take refuge in you.

ལན་གསུམ།

Three times.

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

changchub sempa sempa chenpo nyingjé chenpo dang denpa pakpa chenrezik wangchuk la chaktsal lo chö do kyab su chi o

Bodhisattva, Mahāsattva, embodiment of great compassion, Noble Lord Avalokiteśvara, I pay homage to you. I make offerings to you. I take refuge in you.

ལན་གསུམ།

Three times.

གཞན་ཡང་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་།

The essence mantra of Amitābha:

ཨོཾ་ཨ་མི་དྷེ་ཝ་ཨ་ཡུ་སིདྡྷ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ

om amidhewa ayu siddhi hung hrih

oṃ amitābha6 āyusiddhi hūṃ hrīḥ

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྙིང་པོ།

The essence mantra of Avalokiteśvara:

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ

om mani pemé hung hrih

oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ

ཞེས་སོགས་ཅི་རིགས་དང་། རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོའི་དོན་སྟོན་པའི།

If you wish you can add further prayers or mantras. Then recite the teaching on the profound subject of interdependence:

ན་མོ། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང་། །

namo, chö nam tamché gyu lé jung

Namo! All dharmas originate from causes.

དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས། །

dé gyu dezhin shekpé sung

The Tathāgata has taught these causes,

རྒྱུ་ལ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ། །

gyu la gokpa gang yinpa

And also that which puts a stop to these causes—

དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་གསུངས། །

gejong chenpö diké sung

This too has been taught by the Great Śramaṇa.

སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང་། །

dikpa chiyang mija zhing

Commit not a single unwholesome action,

དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད། །

gewa pünsum tsokpar ché

Cultivate a wealth of virtue,

རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །

rang gi sem ni yongsu dul

Tame completely this mind of ours—

འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །

di ni sangye tenpa yin

This is the teaching of the buddhas.

ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའང་བརྗོད། དེ་རྗེས།

Continue to recite whatever prayers come to your mind. Then recite:

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om namo bhagawate | aparimita ayurjnana subinischita tejo rajaya | tathagataya arhate samyaksambuddhaya | tadyatha om punye punye maha punye | aparimita punye aparimita punya jnana sambharo pachite | om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha |

oṃ namo bhagavate aparimitāyur-jñāna-suviniścita-tejo-rājāya tathāgatāya arhate samyak saṃbuddhāya | tadyathā | oṃ puṇye puṇye mahā-puṇye 'parimita-puṇye 'parimita-puṇya-jñāna-saṃbhāropacite | oṃ sarva-saṃskāra-pariśuddhe dharmate gagana-samudgate svabhāva-viśuddhe mahā-naya-parivāre svāhā |7

ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ།

Three times.

སེམས་ཅན་འདི་རྣམས་སྲོག་གི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ། དམ་རྫས་སོགས་ཁར་བླུད།

Imagine that all these creatures have triumphed over all that has put their life in danger and that they attain the siddhi of power over longevity in all their lives. Next, place blessed substances in their mouths and transform everything into emptiness by reciting the following mantra:

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུ་དྡྷཱཿསརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་ཧཾ།

om sobhava shuddho sarva dharma sobhava shuddho hang

oṃ svabhāva śuddhāḥ sarvadharmāḥ svabhāva śuddho ‘haṃ

སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་དམིགས་བྱའི་ལུས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་རྣམ་དག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གྱུར།

tongpanyi du gyur tongpé ngang lé mik jé lü pung kham kyemché tamché namdak dewa chenpö rangzhin chöpé trinpung sam gyi mi khyabpar gyur

Everything dissolves into emptiness. Out of the state of emptiness, the body, aggregates, elements, and sense fields of the beings that are the focal point of the practice become inconceivable cloud banks of offerings, whose nature is complete purity and great bliss.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

ལན་གསུམ་དང་། ནམ་མཁའ་མཛོད་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས།

Three times. Then, bless them with the sky-treasury mantra:

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཏ་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།

nama sarva tatagaté bayo bisho mukhebé sarva takham udgaté saparana imam gagana kham soha |

namaḥ sarvatathāgatebhyo viśvamukhebhyaḥ | sarvathā kham udgate spharaṇa imaṃ gaganakhaṃ svāhā ||

ཀྱེ། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །

kyé, chok chü zhing na zhukpa yi

Kyé! To the buddhas residing in the ten directions’ pure realms,

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང་། །

sangye chö dang gendün dang

To the Dharma, and to the Saṅgha,

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །

lama yidam khandrö tsok

To the gathering of gurus, devas, and ḍākinīs,

ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །

chökyong damchen gyatso la

To the dharmapālas and oath-bound guardians,

མཆོད་པ་དམ་པ་འབུལ་བ་ནི། །

chöpa dampa bulwa ni

I make this sacred offering.

སྲོག་དབུགས་རྣམས་ཤེས་ལྡན་པ་ཡི། །

sok uk nam shé denpa yi

May all sentient beings, endowed with consciousness

སེམས་ཅན་འདི་ནི་ཚེ་བདུད་ལས། །

semchen di ni tsé dü lé

And the breath that supports their vitality, be freed

ཐར་ཏེ་འཇིགས་མེད་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ། །

tar té jikme ukyung tob

Of all that endangers their life and be relieved of their fears.

འདི་ཡི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས། །

di yi pung kham kyemché nam

Their aggregates, elements, and sense fields

རང་བཞིན་རྣམ་དག་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །

rangzhin namdak chöpé trin

Are clouds of offerings, by nature completely pure.

ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་སྤྲོ་བྱེད་ཅིང་། །

namkha khyabpar tro jé ching

They bring pleasure that fills the entire sky,

འདོད་ཡོན་ཀུན་ལྡན་བདེ་བ་ཆེ། །

döyön künden dewa ché

The great bliss of everything to delight the senses.

འཆི་མེད་ཆེ་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་རྫས། །

chimé chemchok drubpé dzé

May these substances that bring supreme immortality,

མི་མཐའ་མེད་པར་ཡོངས་ཤར་བས། །

mi tamepar yong sharwé

Manifested here in a boundless and infinite array,

ཁྱེད་རྣམས་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང་། །

khyé nam tukdam nyenpo kang

Fulfil your sacred and weighty pledges,

དགྱེས་རབ་མཆོག་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །

gyé rab chok dangden gyur chik

And bring the most sublime and supreme delight!8

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །

dak dang semchen tamché kün

May I and all infinite sentient beings—

དུས་མིན་འཆི་བའི་སྐེག་ལས་ཐར། །

dümin chiwé kek lé tar

Be freed from all obstacles that bring untimely death.

ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་འཚོ་གྱུར་ཞིང་། །

shintu yün ring tso gyur zhing

May we live for an extremely long time,

ཕུང་ཁམས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཅིང་། །

pung kham nyampa sorchü ching

And may any degeneration of the aggregates and elements be restored!

བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་གསོས་སུ་སྨིན། །

tenyö dangchü sö su min

May the vital essence of the inanimate and animate universe be rejuvenated!

ཚེ་དཔལ་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརྗིད་རྒྱས། །

tsé pal trakdang ziji gyé

May our longevity and wellbeing, our radiance and splendour flourish!

ནད་མེད་ཆོས་འབྱོར་འཕེལ་བར་ཤོག །

nemé chö jor pelwar shok

May we be free from illness and possess the wealth of Dharma!

དགེ་འདིས་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་ཀུན། །

gé di khanyam drowa kün

Through this merit

སྐྱེ་འཆི་ལས་འདས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །

kyechi lé dé dorjé ku

May all infinite sentient beings

མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ཡི། །

gönpo tsepakmé pa yi

Attain the vajrakāya, beyond birth and death,

གོ་འཕང་དམ་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །

gopang dampa tobpar shok

The sublime level of Lord Amitāyus.

ཅེས་བརྗོད་ལ་བླ་མ་སོགས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་ཡིན་ན།

That being recited, if you wish to add a long-life prayer for the guru:

འདི་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་ལེགས་བྱས་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། །

ditar drubpé lek jé tendrel gyi

Through the auspicious connection of having done this good act

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་རབ་བརྟན་ཞིང་། །

palden lamé kutsé rabten zhing

May the form and life of the glorious gurus be perfectly stable,

རྨད་བྱུང་འཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་རབ་ཏུ་ཁྱབ། །

mejung trinlé chok chur rabtu khyab

May their wondrous activities fill all the ten directions

ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

tuk kyi zhedön yongsu drubpar shok

And may the wishes of their awakened minds be completely fulfilled!

སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི།

Then recite aspiration prayers:

ཧོ། འཁོར་བ་དམན་པའི་སྒོ་གསུམ་བོར། །

ho, khorwa menpé go sumwor

Ho! Casting aside the three doors of the lower realms of saṃsāra,

ཐར་པའི་ས་བོན་ལེགས་བཏབ་མཐུས། །

tarpé sabön lek tab tü

Through the power of planting well the seed of liberation,

རྒྱལ་བསྟན་དར་ཞིང་སེམས་ཅན་བདེ། །

gyalten dar zhing semchen dé

May the buddhas' teachings spread and sentient beings be happy,

ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སེལ་ནས། །

ngensong dukngal yong sel né

May the suffering of the lower realms be entirely cleared away,

ཐར་པ་དང་ནི་རྣམ་མཁྱེན་མཆོག །

tarpa dang ni namkhyen chok

And may everyone attain liberation and perfect peace,

མྱུར་དུ་ཐོགས་མེད་མངོན་པར་ཤོག །

nyurdu tokmé ngönpar shok

Swiftly and without any form of obstacle!

མི་གཙང་ལུས་འདི་བོར་བར་གྱུར་མ་ཐག །

mi tsang lü diwor bar gyur ma tak

As soon as we have discarded this unclean body,

བདེ་བ་ཅན་དུ་རྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen du dzü té kyewar shok

May we miraculously take birth in Sukhāvatī, realm of great bliss.

སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ས་བཅུ་རབ་བགྲོད་ནས། །

kyé ma tak tu sa chu rab drö né

As soon as we are born there, having traversed the bhūmis,

སྤྲུལ་པས་ཕྱོགས་བཅུར་གཞན་དོན་བྱེད་པར་ཤོག །

trulpé chok chur zhendön jepar shok

May we send our emanations in all directions, to benefit beings.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །

semchen tamché dé dang den gyur chik

May all sentient beings be happy.

ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་སྟོངས་པར་ཤོག །

ngendro tamché taktu tongpar shok

May all the lower realms be forever empty.

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སར་བཞུགས་པ། །

changchub sempa gang dak sar zhukpa

May the aspirations of all the bodhisattvas

དེ་དག་ཀུན་གྱི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dé dak kun gyi mönlam drubpar shok

Of the various bhūmis be fulfilled!

གཞན་གནོད་བཞི་བཅས་སྤོང་ལ་གོམས་པའི་མཐུས། །

zhen nö zhi ché pong la gompé tü

Through the power of training to abandon both harming others and the attitude behind it,

རྨི་ལམ་ན་ཡང་སྡིག་སེམས་མི་འབྱུང་ཞིང་། །

milam na yang dik sem minjung zhing

May the thought of doing harm arise not even in my dreams;

བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་བར། །

changchub sem dang namyang mindral bar

May everything be auspicious for me to have that perfect discipline,

ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

tsultrim pünsum tsokpé tashi shok

Which never diverges from the altruistic mind of bodhicitta!

ཅེས་སོགས་བརྗོད་ཅིང་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱའོ། །

Thus recite aspiration prayers and in conclusion dedicate the merit.

 

ཞེས་པ་འདི་ནི་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚེ་ཐར་གཏོང་བའི་ཆོ་ག་ཚེ་རིང་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར་དང་། རྡོ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་གྱི་དུད་འགྲོའི་རིགས་ལ་ཐར་པའི་ས་བོན་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ཐེམ་སྐས་སོགས་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་གསུང་རྣམས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད། དུད་འགྲོའི་རིགས་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྔགས་པའི་ཕན་ཡོན་ཅན་གྱི་མཚན་དང་གཟུངས་སྔགས་འགའ་ཞིག་གིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། རང་ཚིག་གི་བསྲེ་བསླད་མེད་པར་ཚེ་ཐར་སྲོག་བླུའི་ཕན་ཡོན་སྲོག་ཆགས་དགའ་བའི་ཚལ་གྱི་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བ་དགེ།། །།

The liturgies for this ritual were drawn from the omniscient Mipham Gyatso’s “Glorious Gift of Longevity and Granting All Desires: A Liturgy for Saving Lives” and Dodrupchen Jikmé Trinlé Özer’s “Stairway to Great Bliss: A Method for Planting the Seed of Liberation in Animals, a Supplementary Practice of the Supreme Path of Noble Dharma and Great Bliss” as well as other texts. To these text were further added the names of buddhas and some dhāraṇī mantras that are said to be particularly beneficial for animals. Without defiling these writings with my own words, this joyful grove for living beings, the beneficial practice of saving and releasing lives, was compiled by Tenzin Gyatso. Virtue!

  1. Bodhicaryāvatāra, III. 23–24
  2. Bodhicaryāvatāra, III.26
  3. Bodhicaryāvatāra, III.27
  4. Bodhicaryāvatāra, III.28
  5. Bodhicaryāvatāra, III.34
  6. It is thought that amidhewa is the Tibetan pronunciation of the Sanskrit Amitābha, just as bendza is Tibetan pronunciation of the Sanskrit vajra.
  7. This is the dhāraṇī from The Sublime Sūtra of the Great Vehicle entitled “Boundless Life and Wisdom” (D 675, ārya-aparimita-āyurjñāna-nāma-mahāyāna-sūtra, ‘phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo)
  8. These two lines refer to the main goals of the gaṇacakra practice, namely the fulfilment (bskang ba) and delight (dgyes pa) of the assembled deities.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept