Prayer to Akṣobhya

Deities › Akṣobhya | Tibetan MastersMipham Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Mipham Rinpoche

Akṣobhya

Further information:
Download this text:

༄༅། །མི་འཁྲུགས་པའི་སྨོན་ལམ།

Prayer to Akṣobhya

by Mipham Rinpoche

 

ཨེ་མ་ཧོ།

emaho

Emaho!

སྔོན་ཚེ་རྣམ་དག་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་མཐུས། །

ngöntsé namdak tukkyé mönlam tü

Through the power of your pure past intentions and prayers of aspiration,

ད་ལྟ་ཤར་ཕྱོགས་མངོན་དགའི་ཞིང་མཆོག་ཏུ། །

danta sharchok ngöngé zhing chok tu

Now, to the east, in the supreme pureland of Abhirati—Manifest Joy,

མངོན་པར་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་བ་མི་འཁྲུགས་པ། །

ngönpar sangye gyalwa mitrukpa

You are the fully awakened victorious one Akṣobhya,

འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

drowé gönpo khyé la solwa deb

Protector of beings—to you I pray.

 

ཁྱེད་ནི་སྟོབས་བཅུ་ལྡན་པའི་ཡེ་ཤེས་བརྙེས། །

khyé ni tob chu denpé yeshe nyé

You have found wisdom endowed with the ten powers

མ་ལུས་ཤེས་བྱ་ཡང་དག་ཇི་བཞིན་གཟིགས། །

malü sheja yangdak jizhin zik

And you see all that is knowable just as it is,

བདག་ནི་རྒ་ན་འཆི་སོགས་འཇིགས་པ་བརྒྱས། །

dak ni ga na chi sok jikpa gyé

While I am plagued by a hundred terrors, such as ageing and death.

མནར་བཞིན་ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བ་གཟིགས། །

nar zhin khyé la kyab su chiwa zik

Look upon me now as I turn to you in search of refuge!

 

མགོན་པོ་ཁྱེད་ནི་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ལ། །

gönpo khyé ni tayé drowa la

Protector, you who gaze upon all infinite beings

སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་གཟིགས་པ་ཡོལ་མི་མངའ། །

nyingjé chenpö zikpa yol mi nga

With great compassion and unimpeded vision,

བདག་ནི་ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཐག་འཇིགས་ཆེན་གྱིས། །

dak ni shintu nyamtak jik chen gyi

Be a refuge to me, as I am utterly exhausted,

གསོར་མི་རུང་བར་མནར་ལ་སྐྱབས་མཛོད་ཅིག །

sor mi rungwar nar la kyab dzö chik

Hopelessly tormented by anxiety and dread.

 

དབང་བཅུའི་དབང་གིས་ཕྱུག་པའི་མགོན་པོ་ཁྱེད། །

wang chü wang gi chukpé gönpo khyé

Protector, equipped with the might of the ten powers

འགྲོ་ཀུན་སྐྱོབས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པའི་ཤུགས། །

dro kün kyobpé tu dang nüpé shuk

And the strength and capacity to protect all beings,

མཚུངས་པ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྟོབས་མངའ་བས། །

tsungpa mepa dorjé tob ngawé

You who possess vajra fortitude beyond compare,

བདག་ལ་མྱུར་དུ་དབུགས་དབྱུང་མཆོག་སྩོལ་ཅིག །

dak la nyurdu ukyung chok tsol chik

Swiftly grant me the supreme release from suffering.

 

སེམས་ཅན་ལས་ཀྱི་མནར་བ་ཆོས་ཉིད་ཀྱང་། །

semchen lé kyi narwa chönyi kyang

It is the nature of things that beings suffer for their actions,

བདག་ནི་ལྷག་པར་ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་། །

dak ni lhakpar né dang dukngal dang

But I am excessively tormented by sickness and pain,

རྐྱེན་ངན་འཇིགས་པ་མི་བཟོད་དུ་མས་མནར། །

kyen ngen jikpa mi zö dumé nar

Adversity and unbearable anxiety and apprehension.

སྐྱབས་བྲལ་ཡི་ཆད་ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཐག་གྱུར། །

kyabdral yiché shintu nyamtak gyur

Bereft am I of refuge, dispirited and fatigued.

 

དེ་ཕྱིར་རྨོངས་དང་ཐེ་ཚོམ་རྣམ་རྟོག་བརྒྱས། །

dechir mong dang tetsom namtok gyé

Thus, when I cry out to you in anguish and despair,

དཀྲུག་ནས་གདུང་བའི་འོ་དོད་འབོད་པ་ལ། །

truk né dungwé odö böpa la

Disturbed as I am by delusion, doubt and speculation,

གཟིགས་པ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་མགོན་པོ་ཡིས། །

zikpa dribpa mepé gönpo yi

Please, O protector whose vision is unobstructed,

ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་དགོངས་པར་མཛོད། །

yeshe tukjé nyurdu gongpar dzö

Consider me swiftly in your compassionate wisdom.

 

འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་འདི་ནས་དབུགས་དབྱུང་ནས། །

jik dang dukngal di né ukyung né

Once I am relieved of this anxiety and suffering,

འཇིགས་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་དང་། །

jikme dewa chenpo tobpa dang

May I discover the jubilation of freedom from fear,

རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡི། །

rangzhen dön nyi lhün gyi drubpa yi

And may you confer the great celebratory attainment

དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོའི་དགའ་སྟོན་ཉེ་བར་སྩོལ། །

ngödrub chenpö gatön nyewar tsol

Of spontaneously accomplishing my own and others' aims.

 

ལྕགས་གླང་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ལ་མི་ཕམ་པས་སྦྱར་བའོ།། །།མངྒ་ལཾ།། །།

Mipham composed this on the third day of the first month of the Iron Ox year. Maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept