Bodhicaryāvatāra Lineage Prayer

Practices › Lineage Prayers | Collections & Cycles › Thirteen Great Texts › Bodhicaryāvatāra | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Tibetan MastersNgorchen Kunga Zangpo

English | Español | བོད་ཡིག

Ngorchen Kunga Zangpo

Ngorchen Kunga Zangpo

༄༅། །སྤྱོད་འཇུག་གི་བརྒྱུད་འདེབས།

Bodhicaryāvatāra Lineage Prayer

by Ngorchen Kunga Zangpo

 

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ།

Namo ratnatrayāya!

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐུབ་དབང་ཉི་མའི་གཉེན། །

chö kyi gyalpo tubwang nyimé nyen

Kinsman of the sun, dharma sovereign and mighty sage,1

ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །

sa chü wangchuk jetsün jampé yang

Powerful lord of the tenth bhūmi, Mañjughoṣa,

རབ་དགའི་ས་བརྙེས་རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ། །

rabgé sa nyé gyalsé zhiwa lha

And Śāntideva, bodhisattva who reached the stage of perfect joy—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

solwa deb so jingyi lab tu sol

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

མི་བརྗེད་གཟུངས་ཐོབ་པཎ་ཆེན་ལྔ་བརྒྱའི་ཚོགས། །

mi jé zung tob penchen ngabgyé tsok

Five hundred great paṇḍitas with infallible mnemonic powers,

བདུད་དཔུང་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཛེ་ཏཱ་རེ། །

düpung dra lé namgyal dzé taré

Jetāri who gained victory over the enemy, māra’s hordes,

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཙནྡྲ་ཀཱི་རྟིའི་ཞབས། །

sempa chenpo tsandra kirti zhab

And the great and noble being, Candrakīrti—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

solwa deb so jingyi lab tu sol

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

རྒྱ་ཆེན་ལུང་གི་མཛོད་འཛིན་པུཎྱ་ཤྲཱི། །

gyachen lung gi dzö dzin punya shri

Puṇyaśrī who retained a vast treasury of scriptural transmission,

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ཀ་ན་ཤྲཱི། །

changchub chöpa tarchin ka na shri

Kanakaśrī, who perfected the conduct of a bodhisattva,

ཐུགས་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་བློ་གྲོས་ལེགས་པའི་ཞབས། །

tukjé wangchuk lodrö lekpé zhab

And Sumatikīrti, powerful lord of compassion—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

solwa deb so jingyi lab tu sol

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཞབས། །

gyalwé lungten loden sherab zhab

Noble Loden Sherab, prophesied by the Buddha,2

ཐོས་བསམ་བསྒོམས་པས་རྒྱུད་ཕྱུག་གྲོ་ལུང་པ། །

tö sam gompé gyü chuk dro lungpa

Drolungpa, whose mind was rich with study, reflection and meditation,3

རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་ཕྱ་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས། །

rigpé wangchuk chapa chenpö zhab

And the powerful lord of reasoning, great Chapa Chöseng—4

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

solwa deb so jingyi lab tu sol

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

མཐའ་ཡས་མཁྱེན་པའི་དཔལ་མངའ་བསོད་ནམས་རྩེ། །

tayé khyenpé pal nga sönam tsé

Sönam Tsemo, who possessed the splendour of boundless knowledge,5

རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ། །

tokpé wangchuk jetsün rinpoche

Jetsün Rinpoche, a powerful lord of realisation,6

ཤེས་བྱ་ཀུན་རིག་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ། །

sheja kün rik sakya pandita

And Sakya Paṇḍita, who knew all there is to know—7

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

solwa deb so jingyi lab tu sol

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

སྡོམ་བརྩོན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ། །

domtsön dulwa dzinpa changchub pal

Changchub Pal, who upheld the Vinaya and diligently maintained his vows,8

མང་ཐོས་སྒྲུབ་ལ་ཆེར་བརྩོན་བདེ་བ་དཔལ། །

mang tö drub la cher tsön dewa pal

Dewa Pal, who was learned and assiduous in practice,9

སྡེ་སྣོད་ཀུན་མཁྱེན་གྲགས་པ་གཞོན་ནུའི་ཞབས། །

denö künkhyen drakpa zhönnü zhab

And noble Drakpa Zhönnu, who knew the entire tripiṭaka—10

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

solwa deb so jingyi lab tu sol

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

གནས་བརྟན་མཁས་པའི་དབང་པོ་བསོད་ནམས་གྲགས། །

neten khepé wangpo sönam drak

The elder and mighty scholar, Sönam Drakpa,11

སྐྱེ་དགུའི་གཙུག་རྒྱན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །

kyegü tsukgyen sönam gyaltsen pal

Adornment atop the crowns of beings, Sönam Gyaltsen,12

གདམས་པའི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཞབས། །

dampé wangchuk palden tsultrim zhab

And Palden Tsultrim, a powerful lord of practical instruction—13

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

solwa deb so jingyi lab tu sol

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །

yeshe ngaden tenpé gyaltsen dzin

Possessor of the five wisdoms, holder of the banner of victory for the teachings,

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་ཅན། །

jam dang nyingjé paljor zangpochen

Excellent one with the splendour and riches of loving kindness and compassion,

བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ། །

kadrin nyammé geweshé nyen la

Virtuous guide whose kindness is unequalled—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

solwa deb so jingyi lab tu sol

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

མི་ཁོམ་བརྒྱད་སྤངས་འབྱོར་པ་བཅུ་ལྡན་པའི། །

mikhom gyé pang jorpa chu denpé

Now that I have the free and excellent support of this human life,

ལུས་རྟེན་ཕུན་ཚོགས་དལ་བ་ཐོབ་དུས་འདིར། །

lü ten püntsok dalwa tob dü dir

Avoiding the eight inopportune states and complete with the ten riches,

སྡིག་སྤངས་དགེ་བ་འབད་པས་བསྟེན་དགོས་ཞེས། །

dik pang gewa bepé ten gö zhé

I must avoid harmful action and exert myself in positive deeds—

བསམ་གཏན་དགེ་བློ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

samten gé lo kyewar jingyi lob

Inspire me to develop concentration and a virtuous mind!

 

ཐེན་ཆེན་ལམ་གྱི་རྩ་བ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི། །

ten chen lam gyi tsawa semkyé kyi

By bringing to mind the many aspects and boundless benefits

བསམ་ཡས་ཕན་ཡོན་རྣམ་མང་རྗེས་དྲན་པས། །

samyé penyön nam mang jedren pé

Of bodhicitta, which is the root of the Mahāyāna path,

སྨོན་དང་འཇུག་པའི་རིན་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་མཆོག །

mön dang jukpé rinchen semkyé chok

Inspire me to take on this supreme and precious commitment,

རྣམ་དག་ཆོ་གས་ལེན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

namdak chogé lenpar jingyi lob

Both in aspiration and in action, through a ritual that is utterly pure.

 

རིན་ཆེན་སེམས་དེ་རབ་ཏུ་གཟུང་བྱའི་ཕྱིར། །

rinchen sem dé rabtu zung jé chir

So that I might thoroughly preserve this precious mind,

རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་ལམ་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ། །

gyalwé sé kyi lam chok tsultrim sum

Inspire me to guard and properly maintain all vows,

རྣམ་མང་མདོ་སྡེའི་ཚོགས་ལས་གང་གསུང་རྣམས། །

nam mang dodé tsok lé gang sung nam

The threefold discipline, supreme path of the buddha’s heirs,

ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་སྡོམ་བྱེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tsulzhin sung dom jepar jingyi lob

According to what is described in detail in the sūtra collection.

 

སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང་། །

jin dang tsultrim zö dang tsöndrü dang

Inspire me to perfect the transcendent perfections

བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་སོགས་ཀྱི། །

samten sherab parol chin sok kyi

Of generosity, ethical discipline, patience, diligence,

རང་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་རྫོགས་ནས། །

rang la sangye chö nam yongdzok né

Concentration and wisdom, and a buddha’s other qualities,

རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་ལ་གནས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

gyalsé chö la nepar jingyi lob

And thus to abide by the conduct of a bodhisattva!

 

བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་སྦྱངས་པའི་དགེ་རྩ་ཀུན། །

changchub lam la jangpé getsa kün

Inspire me so that I may connect the roots of virtue from training

རྨད་བྱུང་སྨོན་ལམ་བཟང་པོས་མཚམས་སྦྱར་ནས། །

mejung mönlam zangpö tsam jar né

In the path of awakening to excellent and wondrous aspirations,

སྐུ་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །

ku sum tarchin dzokpé sangye kyi

And thereby swiftly attain the level of buddhahood

གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

gopang nyurdu tobpar jingyi lob

Wherein the three kāyas are perfectly complete!

 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་འཇུག་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རིམ་པ་འདི་ནི་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་སྦྱར་བའོ།། །།

This prayer to the lineage of gurus for the Bodhicaryāvatāra was composed by the monk-follower of Śākya, Kunga Zangpo.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

 

Version: 1.2-20230701

 1. These are all epithets of Śākyamuni Buddha.
 2. Ngok Loden Sherab (rngog blo ldan shes rab, 1059–1109).
 3. i.e., Lodrö Jungné (blo gros ’byung gnas), a disciple of Loden Sherab, dates unknown.
 4. Phya pa chos kyi seng ge, 1109–1169.
 5. bSod nams rtse mo, 1142–1182.
 6. Grags pa rgyal mtshan, 1147–1216.
 7. Kun dga’ rgyal mtshan, 1182–1251.
 8. Byang chub dpal, dates unknown.
 9. bDe ba dpal, 1231–1297
 10. Grags pa gzhon nu, 1257–1315.
 11. bSod nams grags pa, dates unknown.
 12. Bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan, 1312–1375.
 13. dPal ldan tshul khrims, 1333–1399.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept