Offering the Body

Practices › Chöd | Tibetan MastersPatrul Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Patrul Rinpoche

Dza Patrul Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །ལུས་སྦྱིན་ཚོགས་གཉིས་བུམ་བཟང་བཞུགས།

The Excellent Vase of Twofold Accumulation

A Practice of Offering the Body

by Patrul Rinpoche

 

ཕཊ།

Phaṭ!

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །

sangye chö dang tsok kyi chok nam la

In the Buddha, the Dharma and the Supreme Assembly

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

changchub bardu dak ni kyab su chi

I take refuge until I attain enlightenment.

བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །

dak gi jin sok gyipé sönam kyi

Through the merit of practising generosity and so on,

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dro la pen chir sangye drubpar shok

May I attain buddhahood for the benefit of all beings.

ཕཊ།

Phaṭ!

ལན་གསུམ།

Three times

ལུས་དང་དེ་བཞིན་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །

lü dang dezhin longchö dang

My own body and all that I possess,

དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །

dü sum gewa tamché kyang

My past, present and future virtues—

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་བསྒྲུབ་ཕྱིར། །

semchen kün gyi dön drub chir

I dedicate them all, withholding nothing,

ཕངས་པ་མེད་པར་བཏང་བར་བྱ། །

pangpa mepar tangwar ja

To bring about the benefit of beings.

ཐམས་ཅད་བཏང་བས་མྱ་ངན་འདའ། །

tamché tangwé nya ngen da

By letting go of all I shall attain nirvāṇa,

བདག་བློ་མྱ་ངན་འདས་པ་བསྒྲུབ། །

dak lo nya ngen depa drub

The transcendence of misery I seek.1

ཕཊ།

Phaṭ!

ཕན་བདེ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བསྔོ། །

pendé semchen kün la ngo

I dedicate benefit and happiness to all beings:

ཀུན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །

kün kyang sangye tobpar shok

May everyone attain enlightenment!

སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་བདག་ལ་འདུས། །

dukngal malü dak la dü

Let all suffering be gathered into me:

འགྲོ་ཀུན་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཤོག །

dro kün dukngal lé drol shok

May every being be freed from sorrow!

ཕཊ།

Phaṭ!

དེ་ནི་བསོད་ནམས་ཚོགས་བསགས་སོ། །

This represents the accumulation of merit.

དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ནི། །

The accumulation of wisdom is as follows.

ཕཊ།

Phaṭ!

གང་ཚེ་དངོས་དང་དངོས་མེད་དག །

gang tsé ngö dang ngömé dak

When the notions of real and unreal

བློ་ཡི་མདུན་ན་མི་གནས་པ། །

lo yi dün na mi nepa

Are absent from before the mind,

དེ་ཚེ་རྣམ་པ་གཞན་མེད་པས། །

detsé nampa zhen mepé

Then there is no other possibility

དམིགས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་ཞི། །

mikpa mepar rabtu zhi

But to rest in total peace beyond concepts.2

 

སྤྲོས་པ་མེད་པ་སྟོང་པའི་དབྱིངས། །

tröpa mepa tongpé ying

The basic space of emptiness beyond conceptual elaboration

ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་པའོ། །

sherab parol pinpa o

Is the transcendent perfection of wisdom.

དུས་གསུམ་རྟོག་པ་དབྱིངས་སུ་དག །

dü sum tokpa ying su dak

Thoughts associated with the three times are purified in basic space.

འདི་ལ་བསལ་བྱ་ཅི་ཡང་མེད། །

di la salja chiyang mé

In this, there is not a thing to be removed,

བཞག་པར་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་མེད། །

zhakpar jawa chungzé mé

Nor the slightest thing to be added.

ཡང་དག་ཉིད་ལ་ཡང་དག་བལྟ། །

yangdak nyi la yangdak ta

It is looking perfectly into reality itself,

ཡང་དག་མཐོང་ན་རྣམ་པར་གྲོལ། །

yangdak tong na nampar drol

And when reality is seen, complete liberation.3

ཕཊ།

Phaṭ!

རྗེས་ལ་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་ནི།

Finally, the dedication and aspiration:

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །

gewa di yi kyewo kün

Through this merit, may all beings

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང་། །

sönam yeshe tsok dzok shing

Complete the accumulations of merit and wisdom,

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །

sönam yeshe lé jungwé

And so attain the sublime two kāyas

དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །

dampa ku nyi tobpar shok

That come from merit and wisdom.4

 

དེ་བཞིན་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི། །

dezhin namkhé té tukpé

Just so, in all the realms of beings,

སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །

semchen kham la namkün tu

As far as space itself pervades,

ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་འདས་བར་དུ། །

tamché nya ngen dé bardu

May I be a source of all that life requires,

བདག་ནི་ཉེར་འཚོའི་རྒྱུར་ཡང་ཤོག །

dak ni nyer tsö gyur yang shok

Until beings pass beyond saṃsāra’s pain.5

 

ན་མོ་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་དང་སྦྱོར་བའི་ལམ། །

namo tsok kyi lam dang jorwé lam

Namo! The path of accumulation, path of joining,

མཐོང་བའི་ལམ་དང་བསྒོམ་པའི་ལམ། །

tongwé lam dang gompé lam

Path of seeing, path of meditation,

བླ་ན་མེད་པ་ཁྱད་པར་ལམ། །

lanamepa khyepar lam

And the special path that is unsurpassed.

བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་བགྲོད་ནས། །

barché mepé lam drö né

Traversing these paths without obstacle,

མ་ཡུམ་ཆེན་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །

ma yumchen gopang tobpar shok

May we attain the state of the Great Mother!6

 

དཔལ་སྤྲུལ་པས་སོ།།

By Patrul.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2023.

 

Source: o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po. "lus sbyin tshogs gnyis bum bzang/" in gsung 'bum/_o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2003. BDRC W25007, Vol. 3: 85–86

 

Version: 1.0-20230808

  1. Bodhicaryāvatāra 3.11–3.12ab.
  2. Bodhicaryāvatāra 9.34.
  3. These four lines are from Abhisamayālaṃkāra 5.21 and Uttaratantra 1.154
  4. This verse is from Nāgārjuna’s Sixty Stanzas of Reasoning (Yuktiṣaṣṭikākārika).
  5. Bodhicaryāvatāra 3.22.
  6. These lines are commonly recited within the Chöd tradition.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept