Special Teaching of the Wise and Glorious King (in Tibetan-English verses)

Schools & Systems › DzogchenStriking the Vital Point in Three Statements | Tibetan MastersPatrul Rinpoche

English | Français | བོད་ཡིག

༄༅། །མཁས་པ་ཤྲཱི་རྒྱལ་པོའི་ཁྱད་ཆོས་བཞུགས་སོ། །

The Special Teaching of the Wise and Glorious King

by Patrul Rinpoche

 

བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

lama la chaktsal lo

Homage to the master!

ལྟ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཡིན། །

tawa longchen rabjam yin

The view is Longchen Rabjam: infinite, vast expanse.

སྒོམ་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་ཡིན། །

gompa khyentsé özer yin

Meditation is Khyentse Özer: rays of wisdom and love.

སྤྱོད་པ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཡིན། །

chöpa gyalwé nyugu yin

Action is Gyalwé Nyugu, that of the bodhisattvas.

དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། །

detar nyam su lenpa la

One who practises in such a way,

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ལ་ཐང་མེད། །

tsé chik sangye la tangmé

May well attain enlightenment in this very life.

མིན་ཀྱང་བློ་བདེ་ཨ་ལ་ལ། །

min kyang lo dé a la la

And even if not, what happiness! What joy! A la la!

1. Introducing directly the face of rigpa in itself

ལྟ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ནི། །

tawa longchen rabjam ni

As for the view, Longchen Rabjam,

ཚིག་གསུམ་དོན་གྱི་གནད་དུ་བརྡེག །

tsik sum dön gyi né du dek

Three statements strike the vital point.

དང་པོ་རང་སེམས་ལྷོད་དེ་བཞག །

dangpo rangsem lhödé zhak

First, relax and release your mind,

མི་སྤྲོ་མི་བསྡུ་རྣམ་རྟོག་མེད། །

mi tro mi du namtok mé

Neither scattered, nor concentrated, without thoughts.

ངང་ལ་ཕྱམ་གནས་ལྷོད་དེའི་ངང༌། །

ngang la cham né lhödé ngang

While resting in this even state, at ease,

ཐོལ་བྱུང་བློ་རྡེག་ཕཊ་ཅིག་རྒྱབ། །

toljung lo dek pé chik gyab

Suddenly let out a mind-shattering ‘phat!’,

དྲག་ལ་ངར་ཐུང་ཨེ་མ་ཧོ། །

drak la ngar tung emaho

Fierce, forceful and abrupt. Amazing!

ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཧད་དེ་བ། །

chiyang mayin hé dewa

There is nothing there: transfixed in wonder,

ཧད་དེ་བ་ལ་ཟང་ཐལ་ལེ། །

hé dewa la zangtal lé

Struck by wonder, and yet all is transparent and clear.

ཟང་མ་ཐལ་བྱུང་བརྗོད་དུ་མེད། །

zangma tal jung jö du mé

Fresh, pure and sudden, so beyond description:

ཆོས་སྐུའི་རིག་པ་ངོས་ཟུངས་ཤིག །

chökü rigpa ngö zung shik

Recognize this as the pure awareness of dharmakāya.

ངོ་རང་ཐོག་ཏུ་སྤྲད་པ་སྟེ་གནད་དང་པོའོ། །

ngo rang tok tu trepa té né dangpo o

The first vital point is:  introducing directly the face of rigpa in itself.

2. Deciding upon one thing, and one thing only

དེ་ནས་འཕྲོའམ་གནས་ཀྱང་རུང༌། །

dené tro’am né kyang rung

Then, whether in a state of movement or stillness,

ཁྲོའམ་ཆགས་སམ་སྐྱིད་དམ་སྡུག །

tro’am chak sam kyi dam duk

Of anger or attachment, happiness or sorrow,

དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། །

dü dang nekab tamché du

All the time, in any situation,

ངོ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ངོས་བཟུང་ལ། །

ngoshé chöku ngö zung la

Recognize that dharmakāya you recognized before,

སྔར་འདྲིས་འོད་གསལ་མ་བུ་སྤྲད། །

ngar dri ösal ma bu tré

And mother and child clear light, already acquainted, will reunite.

བརྗོད་མེད་རིག་ཆའི་ངང་ལ་བཞག །

jömé rikché ngang la zhak

Rest in the aspect of awareness, beyond all description.

གནས་བདེ་གསལ་འཕྲོ་ཡང་ཡང་བཤིག །

né dé sal tro yang yang shik

Stillness and bliss, clarity and thinking: disrupt them, again and again,

ཐབས་ཤེས་ཡི་གེ་གློ་བུར་འབེབས། །

tabshé yigé lobur beb

Suddenly striking with the syllable of skilful means and wisdom.

མཉམ་གཞག་རྗེས་ཐོབ་ཐ་དད་མེད། །

nyam zhak jetob tadé mé

With no difference between meditation and post-meditation,

ཐུན་དང་ཐུན་མཚམས་དབྱེ་བ་མེད། །

tün dang tüntsam yewa mé

No division between sessions and breaks,

དབྱེར་མེད་ངང་དུ་རྒྱུན་དུ་གནས། །

yermé ngang du gyündu né

Always remain in this indivisible state.

འོན་ཀྱང་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་པར། །

önkyang tenpa matobpar

But, until stability is attained,

འདུ་འཛི་སྤངས་ནས་སྒོམ་པ་གཅེས། །

dudzi pang né gompa ché

It is vital to meditate, away from all distractions and busyness,

མཉམ་གཞག་ཐུན་དུ་བཅད་ལ་བྱ། །

nyam zhak tün du ché laja

Dividing the practice into proper meditation sessions.

དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། །

dü dang nekab tamché du

All the time, in any situation,

ཆོས་སྐུ་གཅིག་པོའི་ཡོ་ལངས་བསྐྱང༌། །

chöku chikpö yolang kyang

Abide by the flow of what is just dharmakāya.

དེ་ལས་གཞན་མེད་ཁོ་ཐག་བཅད། །

dé lé zhenmé kho takché

Decide with absolute conviction that there is nothing other than this—

ཐག་གཅིག་ཐོག་ཏུ་བཅད་པ་སྟེ་གནད་པ་གཉིས་པའོ། །

tak chik tok tu chepa té nepa nyipa o

The second vital point is: deciding upon one thing, and one thing only.

3. Confidence directly in the liberation of rising thoughts

དེ་ཚེ་ཆགས་སྡང་དགའ་སྡུག་དང༌། །

detsé chakdang ga duk dang

At that point, whether attachment or aversion, happiness or sorrow—

གློ་བུར་རྣམ་རྟོག་མ་ལུས་པ། །

lobur namtok malüpa

All momentary thoughts, each and every one,

ངོ་ཤེས་ངང་ལ་རྗེས་མཐུད་མེད། །

ngoshé ngang la jetü mé

Upon recognition, leave not a trace behind.

གྲོལ་ཆའི་ཆོས་སྐུ་ངོས་བཟུང་བས། །

drol ché chöku ngözungwé

For recognize the dharmakāya in which they are freed,

དཔེར་ན་ཆུ་ཡི་རི་མོ་བཞིན། །

per na chu yi rimo zhin

And just as writing vanishes on water,

རང་ཤར་རང་གྲོལ་རྒྱུན་ཆད་མེད། །

rangshar rangdrol gyünché mé

Arising and liberation become natural and continuous.

ཅི་ཤར་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ཟས། །

chi shar riktong jenpé zé

And whatever arises is food for the bare rigpa emptiness,

ཇི་འགྱུ་ཆོས་སྐུ་རྒྱལ་པོའི་རྩལ། །

ji gyu chöku gyalpö tsal

Whatever stirs in the mind is the inner power of the dharmakāya king,

རྗེས་མེད་རང་དག་ཨ་ལ་ལ། །

jemé rang dak a la la

Leaving no trace, and innately pure. What joy!

འཆར་ལུགས་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ། །

char luk ngar dang drawa la

The way things arise may be the same as before,

གྲོལ་ལུགས་ཁྱད་པར་གནད་དུ་ཆེ། །

drol luk khyepar né du ché

But the difference lies in the way they are liberated: that’s the key.

འདི་མེད་སྒོམ་པ་འཁྲུལ་པའི་ལམ། །

dimé gompa trulpé lam

Without this, meditation is but the path of delusion,

འདི་ལྡན་མ་བསྒོམས་ཆོས་སྐུའི་ངང༌། །

diden ma gom chökü ngang

With it, even without meditating, there’s the state of dharmakāya—

གདེང་གྲོལ་ཐོག་ཏུ་བཅའ་བ་སྟེ་གནད་གསུམ་པའོ། །

deng drol tok tu chawa té né sumpa o

The third vital point is: confidence directly in the liberation of rising thoughts.

4. Colophon

གནད་གསུམ་ལྡན་པའི་ལྟ་བ་ལ། །

né sum denpé tawa la

For the View which has the three vital points,

མཁྱེན་བརྩེ་འབྲེལ་བའི་སྒོམ་པ་དང༌། །

khyentsé drelwé gompa dang

Meditation, the union of wisdom and love,

རྒྱལ་སྲས་སྤྱི་ཡི་སྤྱོད་པ་གྲོགས། །

gyalsé chi yi chöpa drok

Is accompanied by the Action common to all the bodhisattvas.

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཞལ་བསྡུར་ཀྱང༌། །

dü sum gyalwé zhal dur kyang

Were all the buddhas to confer,

འདི་ལས་ལྷག་པའི་གདམས་ངག་མེད། །

di lé lhakpé damngak mé

No instruction would they find greater than this,

རིག་རྩལ་ཆོས་སྐུའི་གཏེར་སྟོན་གྱིས། །

riktsal chökü tertön gyi

Brought out as a treasure from the depth of transcendental insight,

ཤེས་རབ་ཀློང་ནས་གཏེར་དུ་བླངས། །

sherab long né ter du lang

By the tertön of dharmakāya, the inner power of rigpa,

ས་རྡོའི་བཅུད་དང་འདི་མི་འདྲ། །

sa dö chü dang di mi dra

Nothing like ordinary treasures of earth and stone,

དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་ཆེམས་ཡིན། །

garab dorje zhal chem yin

For it is the final testament of Garab Dorje,

བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་བཅུད་ཡིན། །

gyüpa sum gyi tuk chü yin

The essence of the wisdom mind of the three transmissions.

སྙིང་གི་བུ་ལ་གཏད་དོ་རྒྱ། །

nying gi bu la té do gya

It is entrusted to my heart disciples, sealed to be secret.

ཟབ་དོན་ཡིན་ནོ་སྙིང་གི་གཏམ། །

zab dön yin no nying gi tam

It is profound in meaning, my heart’s words.

སྙིང་གཏམ་ཡིན་ནོ་དོན་གྱི་གནད། །

nying tam yin no dön gyi né

It is the words of my heart, the crucial key point.

དོན་གནད་ཡལ་བར་མ་དོར་ཅིག །

dön né yalwar ma dor chik

This crucial point: never hold it cheap.

གདམས་ངག་ཟགས་སུ་མ་འཇུག་ཅིག །

damngak zak su ma juk chik

Never let this instruction slip away from you.

 

མཁས་པ་ཤྲཱི་རྒྱལ་པོའི་ཁྱད་ཆོས་སོ། །

khepa shri gyalpö khyechö so

This is the special teaching of the wise and glorious king.

 

| Rigpa Translations, 2008.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept