Yang Nying Pudri Fire Offering

Practices › Fire Offering | Deities › Vajrakīlaya | Collections & Cycles › Lerab Lingpa Termas › Yang Nying Pudri | Tibetan MastersTertön Sogyal

English | བོད་ཡིག

Tertön Sogyal

Yang Nying Pudri

Further information:
Download this text:

ཕུར་པ་ཡང་སྙིང་སྤུ་གྲི་ལས༔ མེ་མཆོད་ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ཀུན་འགྲུབ་བཞུགས་སོ༔

Fire Offering: Accomplishing All Enlightened Activities of the Four Types

from the Yang Nying Pudri (Razor of the Innermost Essence)

 

ཕུར་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

Homage to the deities of Kīlaya!

 

མི་མཐུན་སྦྱོང་བ་དང་ཡོན་ཏན་སྤེལ་བའི་སླད་དུ་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་བ་ནི༔ ཐབ་ཀྱི་གཞི་གྲུ་བཞི་སྔོན་པོ༔ དེའི་དཀྱིལ་དུ་གྲུ་གསུམ་ནག་པོ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་དང་རལ་གྲིས་མཚན་པ༔ དེ་རྒྱབ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཟླ་གམ་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུས་མཚན་པ༔ གྲུ་བཞི་སེར་པོ་རཏྣས་མཚན་པ༔ ཟླུམ་བསྐོར་དཀར་པོ་རྡོ་རྗེས་མཚན་པ་བྱ༔ ཚེར་མ་གྲུ་གསུམ་ཤུག་པ་ཟླ་གམ་འོམ་བུ་གྲུ་བཞི་པ་ལ་ཟླུམ་པོར་བརྩིགས༔ རྫས་ནི༔ ཏིལ་ནག་སོ་བ་འབྲ་དུར་བ་ཤིང་ཐོག་ཟས་མཆོག་ཀུ་ཤ་ནས་གྲོ་སྲན་མ་ཡུངས་དཀར་དེ་རྣམས་སོ་སོར་བཤམས༔

When performing a fire ceremony to purify disharmony and increase positive qualities, the base of the hearth should be square and blue. It should be decorated in the centre with a black triangle, a four-spoked wheel, and a sword. Around that, in stages, create a red semi-circle decorated with a hook, a yellow square decorated with a jewel, and a white circle decorated with a vajra. Then arrange piles of triangular thorns, semi-circular juniper, square tamarisk, and circular rhododendron. As ingredients, arrange some black sesame seeds, unhusked barley, rice, dūrvā grass, fruit, the finest food, kuśa grass, barley, wheat, corn, and mustard seeds.

མེ་ལྷ་མཆོདཔ་ནི༔ ཐབ་ཏུ་མེ་སྦར་ལ༔

For the offering to Agni, deity of fire, light the fire in the hearth.

བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔

dak gi tukka né özer trö

Light rays emanate from my heart,

མེ་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཐབ་ནང་དུ་བཞུགས་པར་བསམ

melha chendrang né tab nang du zhukpar gyur

And invoke the fire deity, who takes his place in the hearth.

ཧཱུྃ༔ འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་དཔལ་དང་ལྡན༔

hung, jikten gewé pal dangden

Hūṃ! Endowed with the glory of the world’s virtues,

དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་འབར་བའི་ལྷ༔

drangsong chenpo barwé lha

Great sage, deity of the blazing fire,

དགེ་བའི་ལས་མཛད་གཟི་བརྗིད་ཅན༔

gewé lé dzé ziji chen

Magnificent one who undertakes virtue,

འདིར་བྱོན་རྟེན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔

dir jön ten la zhuk su sol

Come here and take your place, we pray!

བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛ༔ ཛ་ཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔་

benza angku shadza | dza hung bam ho

vajra aṅkuśa jaḥ | jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ

མེ་ལྷ་སྔོན་པོ་ཚངས་སྐུད་ཀྱི་རྒྱན་ཅན་སྤྱི་བླུགས་དང་བགྲང་ཕྲེང་ཐོགས་ནས་ར་སྐྱེས་ཁམ་སེར་ལ་ཞོན་པ་ཞིག་དངོས་སུ་བྱོན་ཏེ་མེ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་པར་བསམ

melha ngönpo tsang kü kyi gyenchen chiluk dang drang trengtok né rakyé kham ser la zhönpa zhik ngö su jön té mé dang ro chik tu zhukpar gyur

Agni, the deity of fire, blue in colour, ornamented with a brahmanical thread, holding a vase and rosary, and riding a pale yellow he-goat, actually arrives and takes his place inseparable from the fire.

ཨོཾ༔ དག་ཅིང་གཙང་རབ་བཀོད་ལེགས་པའི༔

om, dak ching tsang rab kö lekpé

Oṃ! Pure, fresh and beautifully arranged:

ཆུ་གཙང་མེ་ཏོག་སྤོས་མེ་དྲི༔

chu tsang metok pö mé dri

Clean water, flowers, incense, lamps and perfume,

ཞལ་ཟས་སིལ་སྙན་དམ་པའདི༔

zhalzé silnyen dam pa di

Food to eat and sweet-sounding cymbals,

ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ཕྱིར་འབུལ༔

lé zhi trinlé drub chir bul

These we offer in order to accomplish the four kinds of enlightened activity!

ཨཱགྣི་དེ་བ་རི་ཥི་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱཱ་ཤ་བྟ་ཨཱ༔ཧཱུྃ༔

agni dewa rishi benza argham pupé dhupé aloké ghandhé naiwidya shabta ah hung

agni-deva-ṛṣi vajra arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda āḥ hūṃ

ཨེ་མ་ཧོ༔ ངོ་མཚར་ལས་ཀྱི་བདག༔

emaho, ngotsar lé kyi dak

Emaho! Marvellous master of action,

འཇིག་རྟེན་ཚུལ་འཆང་སེམས་དཔའ་ཆེ༔

jikten tsul chang sempa ché

Great being who maintains the ways of the world,

རབ་ཏུ་དགེ་བའི་དཔལ་དང་ལྡན༔

rabtu gewé pal dangden

To you, possessor of the glory of the greatest virtue,

ཁྱོད་ལ་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔

khyö la tö dé chak kyang tsal

I offer praise and prostrations!

དགང་བླུགས་འབུལ་ལ༔

Offer the filling and pouring implements with:

ཨོཾ་ཨཱགྣི་དཱེ་བ་རི་ཥི་ཤཱནྟིཾ་པཱུ་ཥྚིཾ་བ་ཤཾ་མཱ་ར་ཡ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔

om agni dewa rishi shanting pushting washam maraya kuru kuru soha

oṃ agni deva ṛṣir śāntiṃ puṣṭiṃ vāśaṃ māraya kuru kuru svāhā

ཞེས་འབུལ༔

With this, offer.

ཧོ༔ སྦྱིན་སྲེག་གི་མཆོད་པ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་གིས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག༔

ho, jinsek gi chöpa di la ten né dak gi zhi gyé wang drak gi lé tamché nyurdu drubpar gyur chik

Hoḥ! Through this fire offering may we swiftly accomplish all the activities: pacifying, enriching, magnetizing and wrathful.

མེ་ལྷ་ལ་དམིགས་ཏེ་ཡ་མ་ཤིང་འབུལ་ལ༔

Visualizing Agni, the fire deity, offer the wood:

ཨོཾ་ཨཱགྣི་དཱེ་བ་རི་ཥི། ཨོཾ་བོདྷི་བྷྲི་ཀྵ་ཡེ་སྭཱཧཱ༔

om agni dewa rishi om bodhi bhrikshayé soha

oṃ agni-deva ṛṣi | oṃ bodhivṛkṣaye svāhā

གཟི་བརྗིད་ཉམས་པ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔

ziji nyampa zhiwar gyur chik

Pacify all degeneration of magnificence!

གཟི་བརྗིད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔

ziji pel zhing gyepar gyur chik

Increase and enrich our magnificence!

གཟི་བརྗིད་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔

ziji tamché wang du gyur chik

Bring all magnificence under our control!

གཟི་བརྗིད་ལ་གནོད་པ་རྣམས་ཚར་ཆོད་ཅིག༔

ziji la nöpa nam tsar chö chik

Destroy anything that harms our magnificence!

མར་ཁུ་འབུལ་ལ་སྔགས་ཤམ་དུ༔

Offer the melted butter and add the following mantra:1

ཨོཾ་ཨཱ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔

om amrita khahi

oṃ amṛta khāhi

དཔལ་འབྱོར་ཉམས་པ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔

paljor nyampa zhiwar gyur chik

Pacify all degeneration of wealth and glory!

དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔

paljor pel zhing gyepar gyur chik

Increase and enrich our wealth and glory!

དཔལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔

paljor tamché wang du gyur chik

Bring all wealth and glory under our control!

དཔལ་འབྱོར་ལ་གནོད་པ་རྣམས་ཚར་ཆོད་ཅིག༔

paljor la nöpa nam tsar chö chik

Destroy anything that harms our wealth and glory!

ཏིལ་ནག་འབུལལ་སྔགས་ཤམ་དུ༔

Offer the black sesame seed and add the following mantra:

ཨོཾ་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔

om sarwa papam dahana benzayé soha

oṃ sarva pāpaṃ dahana vajrāya svāhā

ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔

lé ngen dikdrib zhiwar gyur chik

Pacify all our negative karma, harmful actions and obscurations!

དགེ་བའི་ཕྱོགས་རྣམས་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔

gewé chok nam gyepar gyur chik

Enrich and expand the forces of virtue!

སྡིག་སྒྲིབ་ཀྱི་གཉེན་པོ་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔

dikdrib kyi nyenpo wang du gyur chik

Bring the antidote to harmful actions and obscurations under our control!

ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ངན་པ་རྣམས་ཚར་ཆོད་ཅིགཿ

nyönmong bakchak ngenpa nam tsar chö chik

Destroy all our conflicting emotions and negative tendencies!

སོ་བ་འབུལ་ལ་སྔགས་ཤམ་དུ༔

Offer the unhusked barley and add the following mantra:

ཨོཾ་མ་ཧཱ་བི་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔

om maha vidzaya soha

oṃ mahā vegāya svāhā

འབྲུ་ནོར་ཉམས་པ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔

dru nor nyampa zhiwar gyur chik

Pacify any degeneration of our supplies of food!

འབྲུ་ནོར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔

dru nor pel zhing gyepar gyur chik

Increase and enrich our food supplies!

འབྲུ་ནོར་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔

dru nor tamché wang du gyur chik

Bring all supplies of food under our control!

འབྲུ་ནོར་ལ་གནོད་པ་རྣམས་ཚར་ཆོད་ཅིག༔

dru nor la nöpa nam tsar chö chik

Destroy anything that harms our supplies of food!

འབྲས་འབུལ་ལ་སྔགས་ཤམ་དུ༔

Offer the rice and add the following mantra:

ཨོཾ་བཛྲ་བུཥྚ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔

om benza bushtaya soha

oṃ vajra puṣṭaye svāhā

ལོངས་སྤྱོད་ཉམས་པ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔

longchö nyampa zhiwar gyur chik

Pacify any degeneration of our possessions!

ལོངས་སྦྱོད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔

long jö pel zhing gyepar gyur chik

Increase and expand our possessions!

ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔

longchö tamché wang du gyur chik

Bring all possessions under our control!

ལོངས་སྤྱོད་ལ་གནོད་པ་རྣམས་ཚར་ཆོད་ཅིག༔

longchö la nöpa nam tsar chö chik

Destroy anything that harms our possessions!

དུར་བ་འབུལ་ལ་སྔགས་ཤམ་དུ༔

Offer the dūrvā grass and add the following mantra:

ༀ་བཛྲ་ཨ་ཡུ་ཥེ་སྭཱཧཱ༔

benza ayukhé soha

oṃ vajra āyuṣe svāhā

ཚེ་ཉམས་པ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔

tsé nyampa zhiwar gyur chik

Pacify any degeneration of our lifespan!

ཚེ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔

tsé pel zhing gyepar gyur chik

Increase and extend our span of life!

ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔

tsé yi ngödrub wang du gyur chik

Bring all the siddhis of long life under our control!

ཚེ་ལ་གནོད་པ་རྣམས་ཚར་ཆོད་ཅིག༔

tsé la nöpa nam tsar chö chik

Destroy anything that endangers our lives!

ཤིང་ཐོག་འབུལ་ལ་སྔགསཤམ་དུ༔

Offer the fruit and add the following mantra:

ༀ་ག་ག་ནི་ག་ག་ནི་བི་ལོ་ཀི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔

gagani gagani bilokité soha

oṃ gagani gagani vilokite svāhā

རིགས་རྒྱུད་ཉམས་པ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔

rik gyü nyampa zhiwar gyur chik

Pacify any degeneration in our family line!

རིགས་རྒྱུད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔

rik gyü pel zhing gyepar gyur chik

Increase and enrich our family lineage!

རིགས་རྒྱུད་བཟང་པོ་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔

rik gyü zangpo wang du gyur chik

Bring noble family lineages under our control!

རིགས་རྒྱུད་ལ་གནོད་པ་རྣམས་ཚར་ཆོད་ཅིག༔

rik gyü la nöpa nam tsar chö chik

Destroy anything that harms our family line!

ཟས་མཆོག་འབུལ་ལ་སྔགས་ཤམ་དུ༔

Offer the finest of food and add the following mantra:

ཨོཾ་སརྦ་སཾ་བྷ་དྷེ་སྭཱཧཱ༔

om sarva sambhadhé soha

oṃ sarva saṃpade svāhā

ཤེས་རབ་ཉམས་པ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔

sherab nyampa zhiwar gyur chik

Pacify any degeneration of wisdom!

ཤེས་རབ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔

sherab pel zhing gyepar gyur chik

Increase and enrich our wisdom!

ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔

sherab tamché wang du gyur chik

Bring all wisdom under our control!

ཤེས་རབ་ལ་གནོད་པ་རྣམས་ཚར་ཆོད་ཅིག༔

sherab la nöpa nam tsar chö chik

Destroy anything that harms our wisdom!

ཀུ་ཤ་འབུལ་ལ་སྔགས་ཤམ་དུ༔

Offer the kuśa grass and addd the following mantra:

ཨོཾ་ཨ་པྲཏི་ཧ་ཏ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔

om atrati hata benzayé soha

oṃ apratihata vajraye svāhā

སྲུང་སྐྱོབ་ཉམས་པ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔

sung kyob nyampa zhiwar gyur chik

Pacify any degeneration of our defences!

སྲུང་སྐྱོབ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔

sung kyob pel zhing gyepar gyur chik

Increase and extend our defence and protection!

སྲུང་སྐྱོབ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔

sung kyob tamché wang du gyur chik

Bring all protection under our control!

སྲུང་སྐྱོབ་ལ་གནོད་པ་རྣམས་ཚར་ཆོད་ཅིག༔

sung kyob la nöpa nam tsar chö chik

Destroy anything that harms our defences!

ནས་འབུལ་ལ་སྔགས་ཤམ་དུ༔

Offer the barley and add the following mantra:

ༀ་མ་ཧཱ་བེ་ག་ཡ་སྭཱཧཱ༔

maha bégaya soha

oṃ mahā-bījāya svāhā

མྱུར་བའི་ཤུགས་ཉམས་པ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔

nyurwé shuk nyampa zhiwar gyur chik

Pacify any degeneration of our speed and energy!

མྱུར་བའི་ཤུགས་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔

nyurwé shuk pel zhing gyepar gyur chik

Increase and extend our speed and energy!

མྱུར་བའི་ཤུགས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔

nyurwé shuk tamché wang du gyur chik

Bring all speed and energy under our control!

མྱུར་བའི་ཤུགས་ལ་གནོད་པ་རྣམས་ཚར་ཆོད་ཅིག༔

nyurwé shuk la nöpa nam tsar chö chik

Destroy anything that harms our speed and energy!

གྲོ་འབུལ་ལ་སྔགས་ཤམ་དུ༔

Offer the wheat and add the following mantra:

ཨོཾ་བཛྲ་གྷསྨ་རེ་སཱ་ཧཱ༔

om benza ghamaré soha

oṃ vajra ghasmaraye svāhā

ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔

né tamché zhiwar gyur chik

Pacify all illness!

ནད་མེད་པའི་བདེ་བ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔

né mepé dewa gyepar gyur chik

Extend the bliss of good health!

ནད་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔

né kyi nyenpo tamché wang du gyur chik

Bring the remedies for sickness under our control!

ནད་ངན་པ་རྣམས་ཚར་ཆོད་ཅིག༔

né ngenpa nam tsar chö chik

Destroy all terrible diseases!

སྲན་མ་འབུལ་ལ་སྔགས་ཤམ་དུ༔

Offer the corn and add the following mantra:

ཨོཾ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔

om maha bala ya soha

oṃ mahā balāya svāhā

སྟོབས་ཉམས་པ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔

tob nyampa zhiwar gyur chik

Pacify any degeneration of our strength!

སྟོབས་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔

tob pel zhing gyepar gyur chik

Increase and expand our strength and might!

སྟོབས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔

tob tamché wang du gyur chik

Bring all strength under our control!

སྟོབས་ལ་གནོད་པ་རྣམས་ཚར་ཆོད་ཅིག༔

tob la nöpa nam tsar chö chik

Destroy any harm to our strength!

ཡུང་དཀར་འབུལ་ལ་སྔགས་ཤམ་དུ༔

Offer the mustard seeds and add the following mantra :

ཨོཾ་སརྦ་ཨརྠ་ས་དྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔

om sarwa arta sadhaya soha

oṃ sarvārtha sādhaye svāhā

བགེགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག༔

gek tamché zhiwar gyur chik

Pacify all obstructing forces!

བགེགས་མེད་པའི་བདེ་བ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༔

gek mepé dewa gyepar gyur chik

Extend the bliss of freedom from obstruction!

བགེགས་དང་བགེགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔

gek dang gek kyi nyenpo tamché wang du gyur chik

Bring all obstructing forces and the means to counter them under our control!

བགེགས་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་རྣམས་ཚར་ཆོད་ཅག༔

gek dang bardu chöpa nam tsar chö chak

Destroy all obstructing forces and obstacle-makers!

ཅེས་འདོད་གསོལ་དང་བཅས་མང་དུ་འབུལ༔

Make many offerings like this combining them with wishing prayers.

མེ་ལྷའི་འོད་ཀྱིས་བདག་གི་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་བསམ

melhé ö kyi dak gi lé tamché drubpar sam

Through the light of the fire deity all our activities are accomplished!

སླར་ཡང་མཆོད་སྟོད་བྱ༔

Repeat the offerings and praise. Then:

མེ་ལྷ་མེ་ཡི་རྣམ་པར་བསམ

melha mé yi nampar gyur

Agni takes the form of fire.

དེར་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་བསྒོམས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་བསྟོད་བྱ༔

Then visualize all the deities of Vajrakīlaya and perform the invocation and offerings and praise.

དགང་བླུགས་འབུལ་ཞིང་༔

Offer the filling and pouring implements:

ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ཀློང་ཡངས་ཆེན་པོའི་ཞལ༔

hung, yeshe long yang chenpö zhal

Hūṃ ! The mouth of the vast expanse of wisdom,

འབར་བ་མེ་རུ་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་༔

barwa mé ru khyilwé long

The swirling expanse within the blazing fire

དམ་རྫས་བདུད་རྩི་འདི་འབུལ་གྱིས༔

damdzé dütsi di bul gyi

Through offering the nectar of these samaya substances,

ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད༔

lé zhi trinlé kün drub dzö

May we accomplish all four kinds of enlightened activity!

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཤཱནྟི་པཱུ་ཥྠིཾ་བ་ཤཾ་མཱ་ར་ཡ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔

om badzra kili kilaya shanti pushtim washam maraya kuru kuru soha

oṃ vajra kīli kīlaya śāntiṃ puṣṭiṃ vāśaṃ māraya kuru kuru svāhā

འདོད་གསོལ་སྔར་བཞིན་བྱ༔ རྫས་རྣམས་ཀྱང་རྩ་སྔགས་འབྲུ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་ཤམ་སོ་སོ་སྦྱར་ཏེ་མང་དུ་འབུལ་ལོ༔

Recite the wishing prayers as before. Offer the same ingredients together with the mantras, which should be added to the end of the root fourteen-syllable mantra of Vajrakīlaya.

ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་འཕྲོས་པས་ལས་བཞི་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བསམ

lhatsok nam lé özer natsok tröpé lé zhi nyurdu drubpar gyur

Rays of light emanate from the assembled deities and the four activities are swiftly accomplished.

སླར་ཡང་མཆོད་བསྟོད་བཤགས་གསུམ་བྱ༔

Perform the offerings, the praises and the confession once again.

ལྷ་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཐིམ༔

lha tamché rang la tim

The deities dissolve into us.

གཞལ་ཡས་ཁང་རང་གི་གནས་དང་ཡུལ་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམ

zhalyé khang rang gi né dang yul la timpé jingyi labpar gyur

The palace dissolves into our own surroundings, which become blessed as a result.

མེ་ལྷ་གསལ་ལ་སྲེག་རྫས་འབུལ༔

Visualize Agni and offer the burnt substances.

མཆོད་བསྟོད་བཤགས་གསུམ་བྱ༔

Perform the offerings, praise and confession.

ཨོཾ་ཨཱགྣི་བཛྲ་མུ༔

om agni benza mu

oṃ agni vajra muḥ

མེ་ཡི་ལས་གྲུབ་ཅི་བདེར་གཤེགས༔

mé yi lé drub chi der shek

The fire ritual is accomplished. Return to your place of bliss!

སླར་ཡང་དུས་སུ་འབྱོན་པར་ཞུ༔

lar yang dü su jönpar zhu

And come back again when it is time!

ཅེས་གསོལ༔

མེ་རང་ཞིར་བཅུག༔ སོ་ཕག་ཐལ་བ་སོགས་འབབ་ཆུར་བླུག་གོ༔ འདི་ཡིས་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་པས་ཉམས་ལེན་ལ་འབད་པར་བྱའོ༔

Allow the fire to extinguish itself. Pour the bricks and ashes into a stream or waterfall. Exert yourself in this practice because its benefits are immeasurable.

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔  གུ་རུའི་བཀའ་བཞིན་མཁར་ཆེན་བཟས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་སྟེ་ཐེམ་ཡོད་གནད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའོ༔ ལས་འཕྲོ་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔

Samaya! Seal. Seal. Seal. Sealed as treasure. Sealed as hidden. Sealed as profound. According to the Guru’s instructions, this was set down in writing by the Lady of Kharchen in its entirety including the inventory and all crucial text. May it come into contact with the destined.

 

བཻ་རོ་དངོས་བྱོན་འཇམ་མགོ་ན་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱི་བཀའ་བཞིན། རྒྱལ་མོ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོའི་རྣམ་རོལ་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པས་མངོན་བར་མཐོ་བ་ཛ་ཀ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེའི་རྣམ་རོལ་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་བླ་མ་དྲི་མེད། རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེའི་རྣམ་རོལ་ཀ༔་ཐོག་གཏེར་ཆེན། གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་ཡིད་ལྷུང་གཏེར་ཆེན་སོགས་དང་རང་ཉིད་བཅས་ཤིང་མོ་ལུག་གི་ལོ་ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་ལ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་གནས་སུ་ལྷན་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཏེ་ཚེས་བརྒྱད་ནས་བཅོ་ལྔའི་བར་ལ་ཟབ་གཏེར་འདི་ཉིད་འདོན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་མང་དུ་བགྱིས་སྐབས། གཏེར་ཤོག་རྣམས་གཏེར་སྲུང་གིས་རྗེ་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་མདུན་དངོས་སུ་ཕུལ་བ། བདག་ལས་རབ་གླིང་པ་ལ་སླར་གནང་ནས་འཕྲལ་དུ་འབེབས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ཡངས་པོ་མཛད་ན་ཡང་རེ་ཞིག་བརྡ་ཁྲོལ་མིན་གྱི་རྣམ་པས་མཐའ་འདུས་པ་མ་བྱུང་བ་ལ་ཆོས་སྤྱན་ཡངས་ཤིང་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་སྐྱེས་མཆོག་དུ་མས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་། དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་མཐུ་ལས། མེ་མོ་བྱ་ཡི་ལོ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་ལ་ཀོང་བུ་ཆུ་ལྷ་ཁང་དུ་བརྡ་ཁྲོལ་སྐབས་ལེ་ལོར་མ་སོང་བར་ཚེས་བཅུ་ནས་བཅུ་བཞིའི་སྔ་དྲོའི་བར་ལ་རྫོགས་པར་ཕབ་པའོ།། །།

According to the command of the great omniscient Jamgön Lama, Pema Garwang Trinlé Drodül Tsal, who is Vairotsana in person, during the waxing phase of the Bhādra month of the female Wood Sheep year (1895), I and the following other masters gathered at the sacred place of Dzongshö Deshek Düpa: Dzaka Choktrul Rinpoche, an emanation of Gyalmo Yudra Nyingpo, who is exalted on account of his boundless qualities of learning and accomplishment; Lama Drimé, who is praised in vajra prophecies as an emanation of Shübu Palgyi Senggé; Katok Terchen, who is an emanation of Langchen Palgyi Senggé; and Yilhung Terchen, an emanation of Nubchen Sangyé Yeshé. From the eighth to the fifteenth we carried out many approaches to creating auspiciousness for the extraction this profound treasure. Then the treasure guardians offered the terma scrolls directly to the lord Jamgön Lama. He then presented it to me, Lerab Lingpa, in turn, and we opened wide the door of auspiciousness to decipher it immediately. Yet for a while the script could not be deciphered. Then, through the auspicious interdependence of repeated requests from several sublime masters with vast dharma vision, who understood the underlying situation, and through the power and truth of the unfailing blessings of the great and glorious Master of Oḍḍiyāna, I was able to decipher it during the waxing phase of the Kārtika (tenth) month in the female Fire Bird year (1897), at the Buchu Temple in Kongpo.2 As I did not succumb to laziness it was completed between the tenth day and the morning of the fourteenth.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2000. Revised and first published on Lotsawa House, 2024.

 

Source: gter ston bsod rgyal las rab gling pa. “yang snying spu gri las/ me mchod las bzhi'i phrin las kun 'grub/” In las rab gling paʼi gter chos. Bylakuppe: Pema Norbu Rinpoche, 1985, Vol. 14 (pha): 367–375

 

Version: 1.0-20240105

  1. This and the mantras that follow are appended to the mantra oṃ agni-deva ṛṣi.
  2. BDRC G00JR3006. For a brief reference to Tertön Sogyal’s stay see Tshul khrims bzang po. Gter chen las rab gling pa phrin las mtha' yas rtsal gyi gsang ba'i rnam par thar pa rmad byung ngo mtshar pad+ma dkar po'i phreng ba dad pa'i khri shing byin rlabs sprin dpung sdud pa'i ma dros dga' ba'i glu dbyangs: The Esoteric biography of Gter-chen Las-rab-gliṅ-pa Phrin-las-mtha'-yas-rtsal. New Delhi: Sanje Dorje, 1974. (BDRC W19692), p. 228

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept