Taklung Tsetrul Rinpoche Long-Life Prayer

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersTrulshik Rinpoche | Tibetan MastersTaklung Tsetrul Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Trulshik Rinpoche

Taklung Tsetrul Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། ༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན་བཞུགས་སོ།།

Prayer for the Long Life of Taklung Tsetrul Rinpoche

by Kyabjé Trulshik Rinpoche

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི།

om swati

Oṃ svasti!

རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་མཐུ་ལས༎

tsa sum gyalwa gyatsö jin tu lé

Through the power and blessings of the infinite victorious ones and deities of the three roots,

འདྲེན་མཆོག་བཤད༵་སྒྲུབ༵་ཉིན༵་བྱེད༵་ཞབས་པད་བརྟན༎

dren chok shé drup nyinjé zhap pé ten

May the life of this supreme guide, Shedrup Nyinjé, be forever firm,

ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཨེ་ཝཾ་ལྕོག་སྒར་བའི༎

tupten chi dang é wam chok gar bé

May his glorious activity for the Buddhadharma in general and the tradition of Ewam Chogar in particular,

ཕྲིན༵་ལས༵་དཔལ༵་རྒྱས་འགྲོ་ཕན་བཟ༵ང་པོ༵ར་ཤོག།

trinlé pal gyé dro pen zang por shok

Spread far and wide, bringing the most excellent benefit to all!

 

ཅེས་པའང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྨྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་རབ་གནས་ཏུ་གནས་པའི་བཞེད་པ་སྐོང་བའི་ཚེ་ན་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ཀུན་རྨོངས་པ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སུ་འབོད་པས་ལྕགས་འབྲུག་མཆུ་ཟླའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲལ་ཚེས་ལྔ་དགེ་བར་འདུན་སྨོན་དུ་བྲིས་ཏེ་ཕུལ། །

This was written and offered with a positive intention and prayers of aspiration by the ignorant buddhist monk known as Ngawang Chökyi Lodrö on the occasion of fulfilling the wishes of the supreme Taklung Tsetrul Rinpoche, the great luminary of the Ancient Translation teachings, by consecrating the Nyungné temple and its images, on the fifth day of the first month of the Iron Dragon year (2000).

 

Version: 1.1-20230130

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept