Lamrim Mönlam

Literary Genres › Lamrim | Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersTsongkhapa Lobzang Drakpa

English | བོད་ཡིག

Tsongkhapa Lobzang Drakpa

Je Tsongkhapa Lobzang Drakpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་བཞུགས།

Aspiration for the Stages of the Path

by Tsongkhapa Lobzang Drakpa

 

དེར་ནི་རིང་དུ་འབད་ལས་ཚོགས་གཉིས་ནི། །

der ni ring du bé lé tsok nyi ni

Through my enduring efforts to amass the two accumulations

མཁའ་ལྟར་ཡངས་པ་གང་ཞིག་བསགས་པ་དེས། །

kha tar yangpa gangzhik sakpa dé

Extensively, on a vast, space-like scale,

བློ་མིག་མ་རིག་གིས་ལྡོངས་འགྲོ་བ་ཀུན། །

lo mik marik gi dong drowa kün

May I become a lord of the victorious ones,

རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་བའི་དབང་བོར་བདག་གྱུར་ཅིག །

namdren gyalwé wangwor dak gyur chik

A guide for all beings mentally blinded by ignorance.

 

དེར་མ་སོན་པའི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང་། །

der masönpé tserab küntu yang

Until then, throughout the course of my lives,

འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་བརྩེ་བས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །

jampé yang kyi tsewé jezung té

May Mañjughoṣa guide me with his loving care,

བསྟན་པའི་རིམ་པ་ཀུན་ཚང་ལམ་གྱི་མཆོག །

tenpé rimpa kün tsang lam gyi chok

And may I delight the buddhas through finding and practising

རྙེད་ནས་སྒྲུབ་པས་རྒྱལ་རྣམས་མཉེས་བྱེད་ཤོག །

nyé né drubpé gyal nam nyé jé shok

The supreme path in which every phase of teaching is complete.

 

རང་གིས་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པའི་ལམ་གྱི་གནད། །

rang gi jizhin tokpé lam gyi né

May I teach the key points of this path as I have realized them,

ཤུགས་དྲག་བརྩེ་བས་དྲངས་པའི་ཐབས་མཁས་ཀྱིས། །

shuk drak tsewé drangpé tabkhé kyi

With skilful means and inspired by intense affection,

འགྲོ་བའི་ཡིད་ཀྱི་མུན་པ་བསལ་བྱས་ནས། །

drowé yi kyi münpa sal jé né

And, having thereby banished the darkness that engulfs beings' minds,

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིང་དུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །

gyalwé tenpa ring du dzin gyur chik

May I long uphold the teachings of the victorious buddhas!

 

བསྟན་པ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མ་ཁྱབ་པའམ། །

tenpa rinchen chok gi makhyabpa am

Where the supreme, precious teachings one is yet to find,

ཁྱབ་ཀྱང་ཉམས་པར་གྱུར་པའི་ཕྱོགས་དེར་ནི། །

khyab kyang nyampar gyurpé chok der ni

Or where they were once known, but have since declined,

སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡིད་རབ་བསྐྱོད་པ་ཡིས། །

nyingjé chenpö yi rab kyöpa yi

There, through Great Compassion, may I stir people's minds,

ཕན་བདེའི་གཏེར་དེ་གསལ་བར་བྱེད་པར་ཤོག །

pendé ter dé salwar jepar shok

And cause the treasury of benefit and happiness to shine!

 

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་རྨད་བྱུང་འཕྲིན་ལས་ལས། །

sé ché gyalwé mejung trinlé lé

Through the gradual stages of the path to enlightenment,

ལེགས་སྒྲུབ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པས་ཀྱང་། །

lek drub changchub lam gyi rimpé kyang

Forged through the wondrous activity of buddhas and their heirs,

ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ལ་དཔལ་སྟེར་ཞིང་། །

tar dö nam kyi yi la pal ter zhing

May I bring splendour to the minds of those seeking freedom,

རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་རིང་དུ་སྐྱོང་གྱུར་ཅིག །

gyalwé dzepa ring du kyong gyur chik

And long may I cultivate the deeds of the victorious ones!

 

ལམ་བཟང་བསྒྲིག་པའི་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་བྱེད་ཅིང་། །

lamzang drikpé tünkyen drubjé ching

May I create circumstances conducive to this excellent path

འགལ་རྐྱེན་སེལ་བྱེད་མི་དང་མི་མིན་ཀུན། །

galkyen sel jé mi dang mi min kün

And dispel any impediments; may no-one, human or otherwise,

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བས་བསྔགས་པ་ཡི། །

tserab küntu gyalwé ngakpa yi

Ever be separated from this utterly pure path,

རྣམ་དག་ལམ་དང་འབྲལ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

namdak lam dang dralwar magyur chik

Which is lauded by the victorious ones.

 

གང་ཚེ་ཐེག་པ་མཆོག་ལ་ཆོས་སྤྱོད་བཅུས། །

gang tsé tekpa chok la chöchö chü

As I diligently apply myself to the genuine practice

ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པ་དེ་ཡི་ཚེ། །

tsulzhin drub la tsönpa dé yi tsé

Of the ten Dharma activities1 of the supreme vehicle,

མཐུ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་གྲོགས་བྱེད་ཅིང་། །

tuden nam kyi taktu drok jé ching

May I always be assisted by those with mighty force,

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །

tashi gyatsö chok künkhyab gyur chik

And may an ocean of auspiciousness pervade all directions!

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པས་མཛད་པའོ། །

This was composed by Lord Tsongkhapa Lobzang Drakpa.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018

 

Version: 1.3-20230412

  1. As explained in Maitreyanātha's Madhyāntavibhāga (Chapter V), these are: copying texts, making offerings, charity, study, reading, memorizing, explaining, reciting aloud, contemplating and meditating.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept