Foundation of All Qualities

Practices › Prayers | Literary Genres › Lamrim | Tibetan MastersTsongkhapa Lobzang Drakpa

English | བོད་ཡིག

Tsongkhapa Lobzang Drakpa

Je Tsongkhapa Lobzang Drakpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མ་བཞུགས་སོ། །

The Foundation of All Qualities

by Je Tsongkhapa

 

ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་དྲིན་ཅན་རྗེ། །

yönten kün gyi zhir gyur drinchen jé

The foundation of all qualities is the gracious guru;

ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་པ་ལམ་གྱི་རྩ་བ་རུ། །

tsulzhin tenpa lam gyi tsawa ru

And to rely upon him or her correctly is the root of the path.

ལེགས་པར་མཐོང་ནས་འབད་པ་དུ་མ་ཡིས། །

lekpar tong né bepa duma yi

Inspire us to understand this well and rouse our energies,

གུས་པ་ཆེན་པོས་བསྟེན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

güpa chenpö tenpar jingyi lob

So that we may follow with the greatest respect!

 

ལན་ཅིག་རྙེད་པའི་དལ་བའི་རྟེན་བཟང་འདི། །

len chik nyepé dalwé ten zang di

Inspire us so that we may realize how this excellent support,

ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའ་དོན་ཆེ་ཤེས་གྱུར་ནས། །

shintu nyé ka dön ché shé gyur né

With its once-found freedoms, is so rare and momentous;

ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སྙིང་པོ་ལེན་པའི་བློ། །

nyintsen küntu nyingpo lenpé lo

And let us always be determined, day and night,

རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

gyünché mepar kyewar jingyi lob

To make the most of this precious opportunity!

 

ལུས་སྲོག་གཡོ་བ་ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་བཞིན། །

lü sok yowa chu yi chubur zhin

Let us remember that life and limb are as transient and ephemeral

མྱུར་དུ་འཇིག་པའི་འཆི་བ་དྲན་པ་དང༌། །

nyurdu jikpé chiwa drenpa dang

As bubbles in water: death, the destroyer, approaches swiftly;

ཤི་བའི་རྗེས་སུ་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན། །

shiwé jesu lü dang dribma zhin

And after death the results of positive and negative actions

དཀར་ནག་ལས་འབྲས་ཕྱི་བཞིན་འབྲང་བ་ལ། །

karnak lé dré chizhin drangwa la

Will accompany us, just as a shadow follows the body.

 

ངེས་པ་བརྟན་པོ་རྙེད་ནས་ཉེས་པའི་ཚོགས། །

ngepa tenpo nyé né nyepé tsok

Inspire us so that we may gain firm conviction in this,

ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་རྣམས་ཀྱང་སྤོང་བ་དང༌། །

tra zhing trawa nam kyang pongwa dang

And remain always conscientious:

དགེ་ཚོགས་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ། །

gé tsok tadak drubpar jepa la

Avoiding even the slightest harmful actions,

རྟག་ཏུ་བག་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

taktu bak dang denpar jingyi lob

While cultivating every form of virtue!

 

སྤྱད་པས་མི་ངོམས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱི་སྒོ། །

chepé mi ngom dukngal kün gyi go

Inspire us to see the shortcomings of mundane pleasures,

ཡིད་བརྟན་མི་རུང་སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི། །

yiten mi rung sipé püntsok kyi

Which only disappoint, lead to every form of suffering

ཉེས་དམིགས་རིག་ནས་ཐར་བའི་བདེ་བ་ལ། །

nyemik rik né tarwé dewa la

And cannot be relied upon;

དོན་གཉེར་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dönnyer chenpo kyewar jingyi lob

Instead let us enthusiastically pursue the bliss of liberation!

 

རྣམ་དག་བསམ་པ་དེ་ཡིས་དྲངས་པ་ཡི། །

nam dak sampa dé yi drangpa yi

Inspire us so that, motivated by this pure intention,

དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་བག་ཡོད་ཆེན་པོ་ཡིས། །

dren dang shezhin bakyö chenpo yi

With mindfulness, vigilance and conscientiousness,

བསྟན་པའི་རྩ་བ་སོ་སོར་ཐར་བ་ལ། །

tenpé tsawa sosor tarwa la

We may take to heart the pratimokṣa vows,

སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བྱེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

drubpa nyingpor jepar jingyi lob

Which are the very root of the teachings.

 

རང་ཉིད་སྲིད་མཚོར་ལྷུང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །

rangnyi si tsor lhungwa jizhin du

Just as we have fallen into the ocean of existence,

མར་གྱུར་འགྲོ་བ་ཀུན་ཀྱང་དེ་འདྲ་བར། །

mar gyur drowa kün kyang dedrawar

All other beings, our very own past mothers, have too—

མཐོང་ནས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བའི་ཁུར་འཁྱེར་བའི། །

tong né drowa drolwé khur khyerwé

Inspire us to see this and to master supreme bodhicitta,

བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

changchub sem chok jongpar jingyi lob

And to take responsibility for liberating all beings.

 

སེམས་ཙམ་བསྐྱེད་ཀྱང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་གསུམ་ལ། །

semtsam kyé kyang tsultrim nam sum la

Inspire us to see that even if we develop the intention,

གོམས་པ་མེད་ན་བྱང་ཆུབ་མི་འགྲུབ་པར། །

gompamé na changchub mi drubpar

Unless we train in the three types of ethical discipline,

ལེགས་པར་མཐོང་ནས་རྒྱལ་སྲས་སྡོམ་པ་ལ། །

lekpar tong né gyalsé dompa la

We will not attain awakening, and thus to apply ourselves

བརྩོན་པ་དྲག་པོས་སློབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tsönpa drakpö lobpar jingyi lob

With great energy to upholding the bodhisattva vows.

 

ལོག་པའི་ཡུལ་ལ་གཡེངས་པ་ཞི་བྱེད་ཅིང༌། །

lokpé yul la yengpa zhijé ching

Inspire us to calm distraction towards the erroneous,

ཡང་དག་དོན་ལ་ཚུལ་བཞིན་དཔྱོད་པ་ཡིས། །

yangdak dön la tsulzhin chöpa yi

And to enquire correctly into the genuine nature,

ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ལམ། །

zhiné lhaktong zung du drelwé lam

So that we may swiftly generate within our minds

མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nyurdu gyü la kyewar jingyi lob

The path that perfectly unites tranquility and insight.

 

ཐུན་མོང་ལམ་སྦྱང་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་ན། །

tünmong lam jang nö du gyurpa na

Inspire us, so that having trained in the common path

ཐེག་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་གྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག།

tekpa kün gyi chokgyur dorjé tek

And become suitable vessels, we may easily set out

སྐལ་བཟང་སྐྱེ་བོའི་འཇུག་ངོགས་དམ་པ་དེར། །

kalzang kyewö jukngok dampa der

On the sublime approach of fortunate individuals

བདེ་བླག་ཉིད་དུ་འཇུག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

delak nyi du jukpar jingyi lob

And enter the Vajrayāna, supreme among vehicles.

 

དེ་ཚེ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་གཞི། །

detsé ngödrub nam nyi drubpé zhi

At that time, inspire us with unfeigned certainty

རྣམ་དག་དམ་ཚིག་སྡོམ་པར་གསུངས་པ་ལ། །

namdak damtsik dompar sungpa la

In the teaching that pure vows and commitment

བཅོས་མ་མིན་པའི་ངེས་པ་རྙེད་གྱུར་ནས། །

chöma minpé ngepa nyé gyur né

Are the basis for attaining two types of siddhi,

སྲོག་དང་བསྡོས་ཏེ་སྲུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

sok dang dö té sungwar jingyi lob

And let us guard them even at the risk of our lives.

 

དེ་ནས་རྒྱུད་སྡེ་སྙིང་པོ་རིམ་གཉིས་ཀྱི། །

dené gyüdé nyingpo rim nyi kyi

Then, inspire us, so that having realized they key points

གནད་རྣམས་ཇི་བཞིན་རྟོགས་ནས་བརྩོན་པ་ཡིས། །

né nam jizhin tok né tsönpa yi

Of the two stages, which are the essence of the tantras,

ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་ལས་མི་གཡེལ་བར། །

tün zhi naljor chö lé mi yelwar

We may never waver from the yoga of the four sessions

དམ་པའི་གསུང་བཞིན་སྒྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dampé sung zhin drubpar jingyi lob

And practise according to the noble guru's instructions.

 

དེ་ལྟར་ལམ་བཟང་སྟོན་པའི་བཤེས་གཉེན་དང༌། །

detar lamzang tönpé shenyen dang

Thus, may you inspire us with your blessings,

ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་རྣམས་ཞབས་བརྟན་ཅིང༌། །

tsulzhin drubpé drok nam zhabten ching

So that the spiritual guides who reveal the excellent path

ཕྱི་དང་ནང་གི་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས། །

chi dang nang gi bardu chöpé tsok

And companions who practise authentically may live long,

ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

nyewar zhiwar jingyi lab tu sol

And all outer and inner obstacles may be fully pacified!

 

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །

kyewa küntu yangdak lama dang

In all our lives, may we never be separated from genuine gurus,

འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །

dralmé chö kyi pal la longchö ching

May we enjoy the splendour of the Dharma,

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །

sa dang lam gyi yönten rabdzok né

And by perfecting the qualities of the paths and stages,

རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

dorjé chang gi gopang nyur tob shok

May we swiftly attain the level of Vajradhara!

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པས་མཛད་པའོ། །

This was composed by Lord Tsongkhapa Lobzang Drakpa.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018. With many thanks to Sershul Triwa Rinpoche.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept