A Simple Practice of Phowa

Practices › Transference | Tibetan MastersTsultrim Zangpo

English | བོད་ཡིག

Tsultrim Zangpo

Buddha Amitābha, 'Boundless Light'

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཕོ་བ་བསྡུས་པ་བཞུགས།

A Simple Transference of Consciousness

by Tulku Tsultrim Zangpo

Prayer

ཧྲཱིཿ རང་སྣང་རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས། །

hrih rang nang nam dak chöying podrang né

Hrīḥ! From the palace of the dharmadhātu, the utter purity of my own perception,

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་གཙོ། །

dü sum deshek gyalwé chi zuk tso

Embodiment of all the buddhas of past, present future,

སྙིགས་མའི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་མཆོག །

nyikmé drowa yong kyi kyab né chok

Supreme refuge for beings of this degenerate age,

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

palden lama jé la solwa dep

Glorious master, most precious guru, to you I pray!

བདག་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak gyü min ching drolwar chin gyi lop

Grant your blessings, so that my mind may be matured and liberated!

ཟབ་ལམ་རྟོགས་པ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

zab lam tokpa kyewar chin gyi lop

Grant your blessings, so that I may realize the profound path!

ཚེ་འདིར་རྫོགས་ཆེན་རྟོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་རློབས། །

tsé dir dzokchen tokpa tar chin lop

Grant your blessings, so that I may perfect the realization of the Great Perfection in this very life!

ཞེས་པའི་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །

Thus, you should offer prayer.

རང་ཉིད་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་གསལ། །

rang nyi pak chok chenré zik su sal

I appear clearly in the form of noble Avalokiteśvara,

དེ་ཡི་སྙིང་དབུས་འོད་རྩ་སྤྱི་བོར་ཟུག །

dé yi nying ü ö tsa chiwor zuk

With a channel of light running from my heart's centre to my crown,

ཡར་སྣེ་པད་ཉིའི་གདན་ལ་བླ་མ་རྗེ། །

yar né pé nyi den la lama jé

At its tip, upon a lotus and sun-disc seat is the lord guru,

སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་མགོན་ལམ་མེར་བཞུགས། །

sangyé ö pak mé gön lam mer zhuk

Appearing vividly in the form of Amitābha, 'Limitless Light',

སྙིང་དབུས་རླུང་དཀྱིལ་གདན་ལ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི། །

nying ü lung kyil den la namshé kyi

And in the centre of my heart, in a circle of wind, is my own consciousness

བདག་ཉིད་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་སྲན་ཟླུམ་ཙམ། །

dak nyi tiklé kar mar sen dum tsam

In the form of white and red sphere, the size of a pea,

ཧྲིལ་ཧྲིལ་གཡོ་ཞིང་འཕར་བའི་ཚུལ་ཅན་གསལ། །

hril hril yo zhing parwé tsul chen sal

Perfectly round, it pulses and vibrates.

སྤྱི་བོར་བླ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཟེར་རྣོན་གྱིས། །

chiwor lamé tukké zer nön gyi

Drawn upwards through the brilliant rays from the heart of the guru at my crown,

ཡར་དྲངས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དང་གཉིས་མེད་བསམ།

yar drang gyalwé tuk dang nyi mé gyur

It merges indivisibly with the victorious buddha's wisdom mind.

 

ཧྲཱིཿ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་། །

hrih nangwa tayé jikten wang chuk dang

Hrīḥ! Amitābha, 'Limitless Light', Avalokiteśvara, 'Lord of the World',

གསང་བའི་བདག་པོ་རྒྱལ་སྲས་གཙོ་འཁོར་ལ། །

sangwé dakpo gyalsé tso khor la

And Vajrapāṇi, 'Lord of Secrets' – all you buddhas and bodhisattvas together with your retinues,

མི་ཕྱེད་རྩེ་གཅིག་དད་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །

mi ché tsé chik dépé solwa dep

With unshakeable, single-pointed devotion, I pray to you!

རྣམ་ཤེས་ཆོས་དབྱིངས་འཕོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

namshé chöying powar chin gyi lop

Grant your blessings so that I may transfer my consciousness into the dharmadhātu!

གདོད་མའི་གནས་ལུགས་རྗེན་པར་མངོན་གྱུར་ཅིག །

dömé né luk jenpar ngön gyur chik

Grant your blessings so that I may directly actualize the primordial, natural state!

མཐར་ཐུག་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tar tuk ten si zinpar chin gyi lop

Grant your blessings so that I may seize the ultimate stronghold!

གྲངས་མང་བརྗོད་མཐར།

Recite this many times, then:

ཧིཀྐས་ཡང་ཡང་འཕོ་བ་དང་སྔར་ལྟར་གསལ་བར་བྱས་མཐར་སྤྱི་བོའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཚེ་དཔག་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་སྤྱི་བོ་ནས་མར་སྙིང་དབུས་སུ་བཞུགས་པར་སེམས་གཏད་དེ་རྟོག་མེད་དུ་བཞག་པར་བྱའོ། །

Transfer your consciousness again and again by uttering "Hikka!" and performing the visualisation as before. At the end, consider that the buddha at your crown transforms into Amitāyus, who descends from your crown to remain at the centre of your heart, and settle in a non-conceptual state.

དད་ལྡན་གྲྭ་ནོར་བུ་བཟང་པོས་བསྐུལ་ངོ་མི་ལྡོག་ཙམ་དུ་ཚུལ་མིང་པས་སྒྲུབ་ཁང་ནས་སྦྱར་བ་དགེ། །།

The one called Tsul wrote this from his meditation room simply to avoid turning down the request of the devoted old monk Norbu Zangpo.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2015.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept