Aspiration Prayer

Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersTupten Chöpel | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | 中文 | བོད་ཡིག

Tupten Chöpel

Batur Khenpo Tubga

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྨོན་ལམ་བཞུགས།

Aspiration Prayer

by Khenchen Tupten Chöpel

 

ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །

zab zhi trödral ösal dü ma ché

Profound and peaceful, free from complexity, uncompounded luminosity—

བདུད་རྩི་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཉིད་དོན་རྟོགས་ནས། །

dütsi tabü chönyi dön tok né

Having realized the nectar-like nature of reality,

གང་ལ་གང་འདུལ་ཐབས་མཁས་སྤྱོད་པ་ཡིས། །

gang la gang dül tabkhé chöpa yi

May I gain the power to guide infinite beings

དཔག་ཡས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་མཐུ་ཐོབ་ཤོག །

pakyé drowa drenpé tu tob shok

Through the skilful conduct of training each according to their needs.

 

ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་གསུངས་སོ།།

This was spoken by Tupten Chöpel.1

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

  1. As recorded by Khenchen Jigme Phuntsok.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept