Verses of Confession

Practices › Confession | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Words of the Buddha

English | Deutsch | བོད་ཡིག

Buddha

Vajrasattva

Further information:
Download this text:

༄༅། །དྲི་མེད་བཤགས་རྒྱུད་ལས་བཤགས་པ་དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་མ།

Verses of Confession

from the Immaculate Confession Tantra

 

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་འཁོར་དང་བཅས། །

dü sum dé shek gyalwa khor dang ché

Victorious sugatas of past, present and future, together with your retinues,

རྡོ་རྗེ་དམ་ཅན་མ་ལུས་དགོངས་སུ་གསོལ། །

dorjé damchen ma lü gong su sol

And all you protectors bound by your vajra oath, turn your attention towards us!

དང་པོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། །

dang por changchub chok tu sem kyé dé

First we arouse bodhicitta and set our minds upon supreme awakening.

སྒྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་དུ། །

drubpé rigdzin changchub go pang du

Then, to reach the enlightened stage of an accomplished vidyādhara,

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །

ku sung tuk kyi dorjé drubpé chir

And achieve the vajra body, speech and mind,

ཡི་དམ་ལྷ་དང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་། །

yidam lha dang dorjé lobpön dang

We bring to mind each category of samaya commitment

གསང་བའི་དམ་ཚིག་གྲངས་སུ་མནོས་པ་ལ། །

sangwé damtsik drang su nöpa la

To the yidam deity and the vajra master, together with all the secret commitments,

དམ་བཅའ་བཀའ་ལས་འདའ་བར་མི་བགྱི་སྟེ། །

damcha ka lé dawar mi gyi té

And make a pledge never to transgress the commands,

ལས་དང་བསྐལ་བས་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །

lé dang kalwé nyalwar kyéwar gyur

Or else be born in hell according to our karmic fortune.

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ང་རྒྱལ་དང་། །

dö chak zhé dang timuk nga gyal dang

Straying into desire, anger, dull indifference, pride,

ཕྲག་དོག་ལ་སོགས་ཤོར་ནས་ནོངས་བགྱིས་པ། །

trak dok la sok shor né nong gyipa

Jealousy and so on, we have committed mistakes:

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྟོན་པ་སྒྲོན་མེ་ལ། །

dorjé lobpön tönpa dronmé la

To the torch-like teacher, the vajra master,

སྙིང་ནས་སྨད་ཅིང་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང་། །

nying né mé ching damtsik nyampa dang

We have been deeply disrespectful, and impaired our samayas,

དམ་ཚིག་གཅིག་པའི་རྡོ་རྗེ་སྤུན་རྣམས་ལ། །

damtsik chikpé dorjé pün nam la

Towards our vajra brothers and sisters who share the same commitments,

ངན་སེམས་ལོག་པར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ། །

ngen sem lokpar tawa la sokpa

We have held cruel intentions, mistaken views and so on—

སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

ku yi damtsik nyampa tol lo shak

All these impairments in the samayas of enlightened body, we now confess!

 

ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་མ་གསལ་ཞིང་། །

yidam lha yi chak gya ma sal zhing

We have not visualized clearly the ‘mudrā’ of the yidam deity,

སྔགས་ཀྱི་བསྙེན་པ་གྲངས་ལས་ཆད་པ་དང་། །

ngak kyi nyenpa drang lé chépa dang

We have interrupted the recitation of the approach mantra,

དུས་དྲུག་ལས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཁྱད་པར་དུ། །

dü druk lé kyi chöpa khyépar du

And failed to practise at the six times, but, in particular,

བསྙེན་བསྒྲུབ་སྐོང་བའི་ཆོ་ག་མ་བགྱིས་ཏེ། །

nyen drup kongwé choga ma gyi té

We have not performed the fulfilment rituals of approach and accomplishment,

བཀའ་ལྟར་མ་ལྕོགས་གཞུང་བཞིན་རྔོ་མ་ཐོགས། །

ka tar ma chok zhung zhin ngo ma tok

And are incapable of following commands or written instructions—

གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

sung gi damtsik nyampa tol lo shak

All these impairments in the samayas of enlightened speech, we now confess!

 

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བྱམས་པའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས། །

dorjé lobpön jampé kadrin gyi

Through the loving kindness of the vajra master,

སྙན་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་དུ་བཞག །

nyen khung gyü né sem kyi kyil du zhak

His words have poured through our ears into the centre of our hearts,

ཐུགས་ཀྱི་མན་ངག་བྱིན་པས་དམ་ཚིག་འདྲེས། །

tuk kyi mengak jinpé damtsik dré

But we pollute the samaya by revealing the wisdom‑mind instructions,

གསང་མཚམས་འདས་ནས་འཆོལ་བར་སྨྲས་ལ་སོགས། །

sang tsam dé né cholwar mé la sok

And crossing the bounds of secrecy with our mindless chatter and so forth—

ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

tuk kyi damtsik nyampa tol lo shak

All these impairments in the samayas of enlightened mind, we now confess!

 

ཆོས་རྣམས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མ་རྟོགས་ཏེ། །

chö nam nyampa nyi du ma tok té

We have failed to realize the equality of all phenomena—

ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

yenlak damtsik nyampa tol lo shak

Impairments of the branch samayas, we now confess!

 

ལེ་ལོ་སྙོམས་ལས་གཉིད་ཀྱི་དབང་གྱུར་ཏེ། །

lé lo nyom lé nyi kyi wang gyur té

We have been overcome by laziness, indifference and lethargy—

བསྙེན་སྒྲུབ་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

nyen drup damtsik nyampa tol lo shak

Impairments of the samayas of approach and accomplishment, we now confess!

 

ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་བསྲུང་བྱ་འདས་པ་ཡིས། །

lü ngak yi kyi sung ja dépa yi

We have failed to keep the commitments with body, speech and mind—

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས། །

ku sung tuk kyi damtsik nyampa shak

Impairments of the samayas of enlightened body, speech and mind, we now confess!

 

རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ། །

jetsün lama nam kyi chen lam du

In the enlightened presence of our venerable teachers,

ཡོ་བྱད་འབྱོར་ཚོགས་ཆུང་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

yo ché jor tsok chungwa tol lo shak

Our material offerings have been meagre and insubstantial—this we now confess!

 

ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ། །

yidam lha tsok nam kyi chen lam du

In the enlightened presence of the yidam deities,

མངོན་རྟོགས་སྤོང་ལེན་བྱས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

ngön tok pong len chépa tol lo shak

We have held preferences, favouring some while rejecting others—this we now confess!

 

མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞི་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ། །

khandro dé zhi nam kyi chen lam du

In the enlightened presence of the four classes of ḍākinī,

ཁས་བླངས་དམ་བཅས་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

khé lang dam ché nyampa tol lo shak

We have impaired our pledges and commitments—this we now confess!

 

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ། །

chö kyong sungma nam kyi chen lam du

In the enlightened presence of the dharma protectors and guardians,

གཏོར་མ་ལོ་ཟླར་འགྱངས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

torma lo dar gyangpa tol lo shak

We have allowed months and years to pass without offering tormas—this we now confess!

 

དུས་གསུམ་ཕ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ། །

dü sum pa ma nam kyi chen lam du

In the presence of our mothers and fathers from past, present and future,

དྲིན་ལན་ལན་གྱིས་མ་འཇལ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

drin len len gyi ma jal tol lo shak

We have not repaid them for their kindness—this we now confess!

 

མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ། །

ché dang cham dral nam kyi chen lam du

In the presence of our vajra brothers and sisters and consorts,

དམ་ཚིག་བརྩེ་གདུང་ཆུང་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

damtsik tsé dung chungwa tol lo shak

We confess that our commitment and affection have been weak!

 

འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ། །

dro druk semchen nam kyi chen lam du

In the presence of the beings of the six realms,

སྙིང་རྗེ་ཕན་སེམས་ཆུང་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

nying jé pen sem chung wa tol lo shak

We confess that our compassion and altruism have been weak!

 

སོ་སོར་ཐར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་། །

so sor tarpa nam kyi dompa dang

Any impairments and breakages in the vows of individual liberation,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་པ་དང་། །

changchub sempa nam kyi labpa dang

The discipline of the bodhisattvas,

རིག་པ་འཛིན་པ་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སོགས། །

rigpa dzinpa ngak kyi damtsik sok

Mantra commitments of the vidyādharas and so on,

ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་མཐོལ་བཤགས་མི་འཆབ་བོ། །

nyampa tamché tol shak mi chab bo

All these we now confess without hiding or concealing anything.

 

མི་སྦེད་སླན་ཆད་གཅོད་ཅིང་སྡོམ་པར་བགྱི། །

mi bé len ché chö ching dompar gyi

From now on we will refrain from all such acts, and vow never to repeat them again.

དུས་གསུམ་བྱས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་བཤགས་ན། །

dü sum chépé dik drip tol shak na

As we confess all our harmful acts and obscurations of the past, present and future,

ཚངས་པར་མཛད་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་སོགས། །

tsangpar dzé né ku sung tuk la sok

Let them all be completely purified, and so grant us, we pray,

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

chok dang tün mong ngö drup tsal du sol

Attainments, ordinary and supreme, of body, speech and mind!

 

ཞེས་དྲི་མེད་བཤགས་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ་ཐ་མ་ལས་ཕྱུངས་པའོ།།  །།

From the final chapter of the Immaculate Confession Tantra.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2003.

 

Version: 1.2-20211001

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept