འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན།

English (5) | Deutsch (1) | Español (1) | Français (1) | བོད་ཡིག (5)

Drikung Kyobpa Jikten Sumgön

འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན།

Name variants:
  • Jikten Gönpo Rinchen Pal
Further information:
Download this collection:

འདས་དུས་ཀླུ་རིགས་སྒྲོན་དང་མར་མེ་མཛད། །

མ་འོངས་བྱམས་པ་ད་ལྟ་ཤཱཀྱ་ཐུབ། །

སྙིགས་མའི་དུས་མཐར་༧སྐྱོབ་པ་འབྲི་གུང་པ། །

འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོར་གུས་ཕྱག་འཚལ།  །

Texts by and about Drikung Kyobpa Jikten Sumgön ('bri gung skyob pa 'jig rten gsum mgon, 1143–1217), founder of the Drikung Kagyü tradition:

གསོལ་འདེབས།

བསྟོད་པ།

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept