Sachen Kunga Nyingpo

Tibetan MastersSachen Kunga Nyingpo

English (2) | Deutsch (1) | Español (1) | Français (1) | བོད་ཡིག (2)

Sachen Kunga Nyingpo

Sachen Kunga Nyingpo

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པས། །

རྟག་ཏུ་གཞན་གྱི་དོན་མཛད་པའི། །

རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ས་སྐྱ་པ། །

ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

Texts by and about the great Sakya patriarch Kunga Nyingpo (sa chen kun dga' snying po, 1092–1158):

Mind Training

Songs