Lamp Aspiration Prayer—Tibetan

Practices › Aspiration PrayersLight Offering Prayers | Tibetan MastersShechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal

English | བོད་ཡིག

Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal
Further Information:
Download this text:

༄༅། །མར་མེ་སྨོན་ལམ།

 

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྤྱན་ལམ་དུ། །

སྣང་གསལ་མར་མེའི་མཆོད་པ་འདི་འབུལ་བས། །

བདག་དང་འགྲོ་ཀུན་མ་རིག་མུན་སངས་ནས། །

ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །

 

ཅེས་པའང་པདྨའི་བི་ཛས་སོ༎ ༎