Chökyi Nyima Rinpoche Long Life Prayer—Tibetan

Practices › Long Life Prayers | Tibetan MastersTrulshik Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Trulshik Rinpoche

Chökyi Nyima Rinpoche

Further Information:
Download this text:

༄༅། །ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

 

ཨོཾ་སྭསྟི། །མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །

བཀའ་རྙིང་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཆེའི། །

གསང་གསུམ་རྟག་བརྟན་བསྟན་འགྲོའི་བཞེད་དོན་ཀུན། །

མ་ལུས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །