Homage and Offering to the Sthaviras

Deities › Sixteen Arhats | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Indian MastersŚākyaśrībhadra

English | Français | བོད་ཡིག

Śākyaśrībhadra

Buddha and the 16 Arhats

Further information:
Download this text:

༄༅། །གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད།

A Brief Practice for Paying Homage and Making Offerings to the Buddha Together with His Retinue of Arhats

attributed to Śākyaśrībhadra

 

ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་རིན་ཆེན་གྱིས་སྤྲས་པ། །

laktil tar nyam rinchen gyi trepa

The ground is smooth like the palm of the hand, and bedecked with jewels.

ལྗོན་ཤིང་ཆུ་མཚོས་བརྒྱན་པའི་ས་གཞིའི་དབུས། །

jönshing chu tsö gyenpé sazhi ü

It is adorned with wish-granting trees, rivers and lakes. In its centre,

རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་པ། །

rinchen lé drub dru zhi go zhipa

In the jewelled palace with its four sides and four doors,

པདྨ་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པའི་གདན་སྟེང་དུ། །

pema nyidé gyenpé den tengdu

Upon seats of lotus, sun and moon,

ཐུགས་རྗེས་རྩོད་པའི་དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས། །

tukjé tsöpé dü kyi dulja nam

Is the compassionate protector of beings, the one who sets

རྣམ་གྲོལ་ལམ་ལ་འགོད་མཛད་འགྲོ་བའི་མགོན། །

namdrol lam la gödzé drowé gön

The beings of these troubled times on the path to liberation,

ཐུབ་པ་མཆོག་དང་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་རྣམས། །

tubpa chok dang neten chenpo nam

The supreme Śākyamuni together with the great sthaviras—

འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

khor dang chepa né dir shek su sol

Come now to this place together with your retinues, we pray!

 

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་དང་། །

chok chü gyalwa sé ché tamché dang

All the Victorious Ones of the ten directions and their heirs,

ཤེས་རབ་མེ་འབར་ཉོན་མོངས་མཚོ་སྐེམ་ཞིང་།  །

sherab mebar nyönmong tso kem zhing

And those whose blazing fire of wisdom dries up the ocean of destructive emotions

རྣམ་གྲོལ་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་བཀའ་སྡོད་པའི། །

namdrol sönam zhing du kadö pé

And who abide by the Buddha's Words as fields of merit and liberation,

ཕྱོགས་བཅུའི་ཉན་ཐོས་དགེ་འདུན་བཞུགས་སོ་འཚལ། །

chok chü nyentö gendün zhuk so tsal

The śrāvaka saṅgha of the ten directions—all of you please come to this place!

 

ཡོན་སྦྱོར་མཆོད་པའི་གནས་སུ་སྤྱན་འདྲེན་ན། །

yön jor chöpé né su chendren na

With these offerings we invite you to stay here,

འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

drowé dönchir chö kyi shek su sol

For sentient beings, please let these offerings lead you to this place.

འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ཡིས། །

drowé gönpo shakya sengé yi

You who hold in your hands the Buddhist teachings,

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གང་གི་ཕྱག་ཏུ་བཞག །

sangye tenpa gang gi chak tu zhak

Of the protector of wandering beings, Lion of the Śākyas,

གསུང་རབ་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་གྱི་ཁ་འབྱེད་པའི། །

sung rab rinchen drom gyi kha jepé

You who open up the treasury of excellent discourses—

དགྲ་བཅོམ་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་བཞུགས་སོ་འཚལ། །

drachom neten chenpo zhuk so tsal

Arhat, great elders, please stay here, we pray!

དམ་ཆོས་སྤེལ་བའི་སླད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ན། །

damchö pelwé ledu chendren na

As we invite you in order to spread the sacred Dharma,

འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

drowé dönchir chö kyi shek su sol

Let these offerings lead you here for the sake of beings!

 

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེས་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། །

tabkhé tukjé shakyé rik su trung

Through skilful means and compassion, you were born in the Śākya clan,

གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་བདུད་ཀྱི་དཔུང་འཇོམས་པ། །

zhen gyi mitub dü kyi pung jompa

And, utterly invincible, you overcame the forces of Māra,

གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརྗིད་པའི་སྐུ། །

ser gyi lhünpo tabur jipé ku

Your form resplendent like a mountain of burnished gold—

ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

shakyé gyalpö zhab la chaktsal lo

King of the Śākyas, at your feet I bow!

 

ཐུབ་པའི་བཀའ་བསྒོས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །

tubpé kagö tenpé gyaltsen dzin

You who were instructed by the Buddha to uphold the victory banner of the teachings:

ཡན་ལག་འབྱུང་དང་མ་ཕམ་ནགས་ན་གནས། །

yenlak jung dang ma pam naknané

Aṅgaja, Ajita and Vanavāsin,

དུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མོའི་བུ་བཟང་པོ་དང༌། །

düden dorjé möbu zangpo dang

Kālika, Vajrīputra and Śrībhadra,

གསེར་བེའུ་བྷ་ར་དྷཱ་ཛ་གསེར་ཅན་མཆོག །

ser bé'u bharadhaja serchen chok

Kanakavatsa and sublime Kanakabhāradvāja,

འཕགས་པ་བ་ཀུ་ལ་དང་སྒྲ་གཅན་འཛིན། །

pakpa bakula dang drachen dzin

The noble Bakula and Rāhula,

ལམ་ཕྲན་བྷ་ར་དྷཱ་ཛ་བསོད་སྙོམས་ལེན། །

lamtren bharadhaja sönyom len

Kṣudrapanthaka and Piṇḍola Bhāradvāja,

ལམ་བསྟན་ཀླུའི་སྡེ་སྦེད་བྱེད་མི་ཕྱེད་པ། །

lamten lüdé bejé michepa

Panthaka, Nāgasena, Gopaka and Abhedya,

དགེ་བསྙེན་དྷརྨ་ཏཱ་དང་རྒྱལ་ཆེན་བཞི། །

genyen dharmata dang gyalchen zhi

Upāsaka Dharmatāla and the four great kings,

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ། །

khor dang chepa zhab kyi pemo la

Together with all your retinues—at your lotus feet,

ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་མཆི་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

chaktsal kyab chi nying né solwa deb

I prostrate, taking refuge and offering heartfelt prayers!

 

ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །

sazhi pö chü juk shing metok tram

The ground is purified with scented water and strewn with flowers;

རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །

rirab ling zhi nyidé gyenpa di

It is adorned with Sumeru, the four continents and the sun and moon:

སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །

sangye zhing du mik té pulwa yi

Thinking of it as the blessed buddha-fields, I offer it.

འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

dro kün namdak zhing la chöpar shok

By virtue of this offering, may all beings enjoy the happiness of those pure realms.

 

དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི། །

ngö sham zung rik mö tob kyi trulpé

Both actual offerings and those created through the power of mantras, awareness and aspiration,

མཆོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སྡིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །

chö tsok kün bul diktung tamché shak

All these I offer; I confess all my harmful acts and downfalls;

དགེ་ལ་ཡི་རངས་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས། །

gé la yirang kul zhing solwa deb

I rejoice in all that is virtuous, and request and beseech you!

འདིས་མཚོན་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །

di tsön gewa changchub chenpor ngo

All this virtue, I dedicate towards great enlightenment!

 

བཅོམ་ལྡན་གདན་འཛོམས་ཆེན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ། །

chomden dendzom chenpo gong su sol

Great conquerors and throne holders, please think of us!

ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་འཕགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །

tubwang neten pakpé tsok nam kyi

Lord of sages and gathering of noble sthaviras,

མཚན་མཆོག་ཐོས་དང་དྲན་བརྗོད་ཕྱག་མཆོད་མཐུས། །

tsen chok tö dang dren jö chakchö tü

By the power of hearing, thinking of, and repeating your names, and paying homage and making offerings to you,

བདག་ཅག་ལ་སོགས་སེམས་ཅན་གང་དང་གང༌། །

dakchak lasok semchen gang dang gang

For us and all other beings, whosoever and wheresoever they may be,

གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི། །

nekab tartuk mitün chok kün zhi

May all temporary and ultimate disharmony be pacified,

བདེ་སྐྱིད་ཆོས་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་རབ་ཏུ་འཕེལ། །

dekyi chöden paljor rabtu pel

And may happiness, virtue, glory and prosperity increase!

 

ཐེག་མཆོག་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །

tek chok geweshé kyi jezung né

Inspire us to follow the spiritual teachers of the supreme vehicle,

གསུང་གི་བདུད་རྩིས་འཚོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

sung gi dütsi tsowar jingyi lob

And always be sustained by the nectar of their teachings!

ཚུལ་ཁྲིམས་དག་ཅིང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པར་ལྡན། །

tsultrim dak ching tö sam gompar den

Inspire us to maintain pure discipline and engage in study, reflection and meditation,

ངེས་པར་འབྱུང་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོངས། །

ngepar jung dang changchub sem nyi jong

So that we may train perfectly in renunciation and twofold bodhicitta,

རྟག་ཏུ་གཞན་ཕན་སྤྱོད་ལས་མི་གཡེལ་བས། །

taktu zhenpen chö lé miyelwé

And, without ever neglecting activity for others' benefit,

རྣམ་མཁྱེན་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

namkhyen gopang tobpar jingyi lob

Attain the level of perfect omniscience!

 

རྒྱལ་བསྟན་དྲི་མེད་ཕྱོགས་བཅུར་དར་ཞིང་རྒྱས། །

gyalten drimé chok chur dar zhing gyé

May the faultless teaching of the Buddha flourish and spread in all directions!

བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན། །

tendzin chok nam zhabpé kal gyar ten

May the supreme holders of the teachings remain for hundreds of kalpas!

འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པ་དང༌། །

jikten gelek chenpö khyabpa dang

May virtue and excellence pervade throughout the world!

དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

dön nyi lhün gyi drubpé tashi shok

And may our own and others’ benefit be spontaneously accomplished!

 

ཅེས་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིས་མཛད་པར་གྲགས་སོ།། །།

This prayer is said to have been composed by Śākyaśrī, the Mahāpaṇḍita from Kashmir.

 

| Translated by Adam Pearcey and Gyurme Avertin, 2015

 

Version: 1.3-20221014

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept