Swift Rebirth of Pewar Rinpoche

Practices › Swift Rebirth Prayers | Tibetan MastersAlak Zenkar Rinpoche | Tibetan MastersPewar Rinpoche

English | Français | བོད་ཡིག

Alak Zenkar Rinpoche

Pewar Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

Prayer for the Swift Rebirth of Pewar Rinpoche

by Alak Zenkar Rinpoche

 

བསྐལ་བཟང་ཉི་མ་ཤཱཀྱའི་དབང་པོ་རྒྱལ། །

kalzang nyima shakyé wangpo gyal

Victorious chief of the Śākyas, sun of this fortunate age,

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་ཀཱ་རའི་ཞབས། །

drubpé wangchuk pema karé zhab

Venerable Padmākara, powerful lord among siddhas,

རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མཚོ་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན། །

gyalsé gyatso drangsong rigpa dzin

And oceanic bodhisattvas, sages and vidyādharas,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨོན་པའི་དོན་གྲུབ་མཛོད། །

solwa deb so mönpé döndrub dzö

To you I pray: cause this aspiration to be fulfilled!

 

ཡང་དག་ལམ་གོམས་རྟོགས་པ་མངོན་གྱུར་ནས། །

yangdak lam gom tokpa ngöngyur né

You gained realization through familiarity with the genuine path,

འཇིག་བྲལ་འཆི༵་མེད༵་རྡོ༵་རྗེ༵འི་སྐུ་བརྙེས་ཤིང་། །

jikdral chimé dorjé ku nyé shing

And attained the indestructible and immortal vajrakāya,

གྲངས་མེད་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་འཕྲིན་ལས་ཅན། །

drangmé drowa dulwé trinlé chen

Now with your activity of taming countless beings,

རིས་མེད་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

rimé tenpé drönmer solwa deb

You’re a beacon of non-sectarian teachings—to you I pray.

 

འཇ༵མ་དབྱང༵ས་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི། །

jamyang lama chökyi lodrö kyi

The Mañjughoṣa guru Chökyi Lodrö recognised you,

བསླུ་མེད་ལུང་གིས་ཐུབ༵་བསྟན༵་འཛིན་པ་ལ། །

lumé lung gi tubten dzinpa la

With his infallible prophetic speech, as a holder of the teachings

བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་གཙུག་ན་རབ་མཛེས་པའི། །

ngakpé metok tsuk na rab dzepé

And scattered flowers of praise to adorn the crown

ལུང༵་རྟོག༵ས་རྒྱ༵་མཚོ༵་གཞན་འགྲན་མེད་པ་མཆོག །

lungtok gyatso zhen dren mepa chok

Of one whose oceanic learning and realization are supreme and unrivalled.

 

གཟུགས་སྐུ་རགས་པའི་འདོད་འབྱུང་མ་ཎི་ཀ །

zukku rakpé dö jung mani ka

Now that the wish-granting jewel of your coarse rūpakāya

ཟུང་འཇུག་ཞི་དབྱིངས་ཟ་མ་ཏོག་ཞུགས་ཀྱང་། །

zungjuk zhi ying zama tok zhuk kyang

Has returned to the casket of the peaceful space of union,

སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་སླད་དུ་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །

kalzang duljé ledu gyumé ku

Let the supreme display of your illusory form

མཆོག་གི་རོལ་པ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པར་གསོལ། །

chok gi rolpa nyurdu jönpar sol

Swiftly return for the sake of fortunate disciples.

 

ཀུན༵་ལ་རབ་དགའ༵་མཆོག་དེ་སྦྱིན་བྱེད་པའི། །

kün la rabga chok dé jin jepé

Lord of fully developed merit who upholds

གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེ། །

sung ngak lamdré ösal dzogpa ché

The instructions of Lamdré and luminous Great Perfection,

འཛིན་པའི་བསོད༵་ནམ༵ས་རབ༵་ཏུ་རྒྱས༵་པའི་མགོན། །

dzinpé sönam rabtu gyepé gön

Which bestow supreme and perfect joy on all,

ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་བཤེས་གཉེན་མྱུར་འབྱོན་གསོལ། །

tarpé lam tön shenyen nyur jön sol

Guide who reveals the path to liberation, may you swiftly reappear.

 

རྒྱལ་བའི་ཉི་མ་གཞན་གྱིས་མ་ཐུལ་བའི། །

gyalwé nyima zhen gyi matulwé

For the unruly beings of this age of fivefold decadence,

སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་དམུ་རྒོད་འགྲོ་བ་ལ། །

nyikma nga dö mugö drowa la

Who were not tamed by other sun-like conquerors,

ཐུགས་བརྩེའི་བསིལ་ཟེར་ཞགས་པས་མི་གཏོང་བའི། །

tuk tsé sil zer zhakpé mi tongwé

Do not relinquish the cooling cordlike rays of your affection,

རྒྱལ་སྲས་ཟླ་བ་མཁའ་སྤྱོད་དབྱིངས་ནས་བྱོན། །

gyalsé dawa khachö ying né jön

But emerge from the celestial sphere as a moon-like bodhisattva.

 

དུག་ལྔའི་སྨག་སྟུག་འཁོར་བའི་མུན་ཁང་དུ། །

duk ngé mak tuk khorwé münkhang du

In saṃsāra’s dungeon, darkened by the five poisons,

བླང་དོར་བློ་རྨོངས་སྡུག་བསྔལ་གཞན་དབང་གིས། །

langdor lo mong dukngal zhenwang gi

Sentient beings are acutely tormented and oppressed,

རྣམ་པར་གཙེས་པའི་ཉམ་ཐག་སེམས་ཅན་རྣམས། །

nampar tsepé nyamtak semchen nam

Overwhelmed by suffering, confused as to what to adopt and avoid,

འདྲེན་པའི་ཉི་མ་དག་པའི་ཞིང་ནས་བྱོན། །

drenpé nyima dakpé zhing né jön

Emerge, then, from the pure realms as the guiding light of the sun.

 

ཞི་དུལ་སྤྱོད་པས་ཉེས་ཀུན་རིང་དུ་སྤོང་། །

zhi dul chöpé nyé kün ring du pong

With calm, gentle conduct that leaves all faults behind,

ངུར་སྨྲིག་གོས་ཀྱི་ཐར་པའི་སྲོག་ཤིང་འཛིན། །

ngurmik gö kyi tarpé sokshing dzin

Wearing saffron robes, holding the vital force of liberation,

ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་པའི། །

tsultrim namdak gyalwé dungtsob pé

Utterly pure in ethical discipline, an heir to the victorious—

བཙུན་པའི་མཆོག་གྱུར་ཡང་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ། །

tsünpé chokgyur yangtrul nyur jön sol

Supremely venerable one, may your emanation swiftly reappear.

 

འཇམ༵་དཔལ་དབྱང༵ས་དང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བཞིན། །

jampal yang dang kuntuzangpo zhin

With the full force of merit gathered over aeons,

བསྐལ་པར་བསགས་པའི་བསོ༵ད་ནམ༵ས་མཐུ་བརྟས་ལས། །

kalpar sakpé sönam tu té lé

Just like Mañjughoṣa and Samantabhadra too,

འགྲོ་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ལེག༵ས་པའི༵་ལམ་བཟང་གིས། །

dro kham gyatso lekpé lamzang gi

A mighty bodhisattva who trains oceanic realms of beings

འདུལ་མཛད་རྒྱལ་སྲས་དབ༵ང་པོ༵་མྱུར་འབྱོན་གསོལ། །

dul dzé gyalsé wangpo nyur jön sol

Through the most excellent path, may you swiftly reappear.

 

རྒྱལ་གསུང་འཆད་པའི་ངག་ལ་དབང་ཐོབ་ཅིང་། །

gyal sung chepé ngak la wang tob ching

With the faculty of speech to explain the Victor’s Words,

སྨྲ་ངན་རྒོལ་འཇོམས་གློག་གི་ལྗགས་ཞགས་མྱུར། །

ma ngen gol jom lok gi jak zhak nyur

A lightning-like tongue to prevail over evil utterances,

ལེགས་བཤད་རྩོམ་པའི་འབྲུག་སྒྲ་སྙན་སྒྲོག་པའི། །

lek shé tsompé drukdra nyen drokpé

And a rich, thunderous roar to proclaim elegant sayings—

ཡང་སྤྲུལ་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ། །

yangtrul mawé wangpo nyur jön sol

As a master orator, may your emanation swiftly reappear.

 

མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་མང་ཐོས་ལུང་གིས་ཕྱུག །

dogyü gyatso mang tö lung gi chuk

Rich with scriptural knowledge of oceanic sūtras and tantras

ས་ལམ་རྟོགས་པའི་ནོར་བུ་ཐང་མར་བརྡལ། །

salam tokpé norbu tang mar dal

And an extensive array of jewel-like realization of the paths and stages,

ཐུབ་དབང་བསྟན་པའི་གདུགས་ཆེན་འདེགས་ནུས་པའི། །

tubwang tenpé duk chen dek nüpé

Able to raise the great umbrella of the teachings of the Lord of Sages—

ཡང་སྤྲུལ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་མྱུར་འབྱོན་གསོལ། །

yangtrul tenpé nyinjé nyur jön sol

As a sun of the teachings, may your emanation swiftly reappear.

 

འཇམ༵་པའི་དབྱང༵ས་བཞིན་ཤེས་རབ་འོད་སྟོང་འབར། །

jampé yang zhin sherab ötong bar

Ablaze with the brilliant sun of wisdom like Mañjughoṣa,

བསོ༵ད་ནམ༵ས་ཚོགས་གཉིས་པདྨོ་རྣམ་རྒྱས་ནས། །

sönam tsok nyi pemo namgyé né

With the lotus of merit and twofold accumulation in full bloom,

མདོ་སྔགས་གདམས་པའི་ལེག༵ས་བཤད་ལ་དབང་བའི། །

do ngak dampé lek shé la wangwé

And the power to excellently explain sūtra and mantra instruction—

ཡང་སྤྲུལ་མཁས་པའི༵་དབ༵ང་པོ༵་མྱུར་བྱོན་གསོལ། །

yangtrul khepé wangpo nyur jön sol

As a lord among scholars, may your emanation swiftly reappear!

 

རིམ་གཉིས་ཆབ་ཀྱིས་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྦྱོང་། །

rim nyi chab kyi tamal nang zhen jong

Purifying ordinary fixed perception with the water of the two stages,

འོད་གསལ་མེ་ཡིས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྦར། །

ösal mé yi dechen yeshe bar

Setting alight the wisdom of great bliss with the fire of luminosity,

དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་མཆོག་གི་སྐུར་དབང་བའི། །

yermé zungjuk chok gi kur wangwé

And with mastery of the kāya of supreme and indivisible union—

ཡང་སྤྲུལ་རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་མྱུར་བྱོན་གསོལ། །

yangtrul tokpé wangchuk nyur jön sol

As a mighty lord of realization, may your emanation swiftly reappear!

 

གསུང་ངག་གདམས་པ་ཐེག་རྩེའི་མན་ངག་སོགས། །

sung ngak dampa tek tsé mengak sok

Gaining mastery of instructions from millions of sūtras and mantras,

མདོ་སྔགས་བྱེ་བའི་གདམས་པར་དབང་ཐོབ་ཅིང་། །

do ngak jewé dampar wang tob ching

Advice from the oral teachings, the pinnacle of vehicles, and the like,

སྨིན་གྲོལ་འཁོར་ལོས་སྐལ་ལྡན་འདུལ་བ་ལ། །

mindrol khorlö kalden dulwa la

And training the fortunate through the wheel of ripening and liberating—

གོང་མའི་མཛད་སྐྱོང་ཡང་སྤྲུལ་མྱུར་བྱོན་གསོལ། །

gongmé dzé kyong yangtrul nyur jön sol

To continue your predecessor’s activity, may your emanation swiftly reappear!

 

སྐྱབས་མགོན་མཆོག་གསུམ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དང་། །

kyab gön chok sum lamé jinlab dang

Through the blessings of the refuge and protection, the guru and Three Jewels,

དད་དམ་ལྷག་བསམ་དག་པའི་རྟེན་འབྱུང་མཐུས། །

dé dam lhaksam dakpé tenjung tü

And through the force of the dependent arising of faith, samaya and pure noble intention,

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ལ་དབང་ཐོབ་པའི། །

chimé dorjé tsé la wangtobpé

May we behold the golden face of your youthful emanation,

ཡང་སྤྲུལ་གཞོན་ནུའི་གསེར་ཞལ་མངོན་མཇལ་ཤོག །

yangtrul zhönnü ser zhal ngön jal shok

Empowered with deathless and vajra-like longevity.

 

ཅེས་བདག་དང་དད་དམ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་གསེར་ཐག་གིས་འབྲེལ་བའི་རིས་མེད་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་དཔེ༵་ཝར༵་སྤྲུལ༵་སྐུ༵་འཇམ༵་དབྱང༵ས་བསོ༵ད་ནམ༵ས་ལེག༵ས་པའི༵་དབ༵ང་པོ༵འམ་འཆི༵་མེད༵་རྡོ༵་རྗེ༵་མཆོག་དགོངས་པ་ཆོས་སྐུའི་ཞི་དབྱིངས་སུ་མནལ་བ་ལ། དམ་པ་གང་གི་སློབ་བུ་བཀའ་དྲིན་འགྲན་མེད་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་མཆོག་ལགས་དང་མཁན་འཇམ་ལོ་མཆོག་གིས་བསྐུལ་མ་གནང་བའི་འཕྲལ་གྱི་རྐྱེན་དང་། གུས་འབངས་ཐ་ཤལ་བ་བདག་གིས་སྐྱོ་གདུང་དྲག་པོས་ཉེར་ལེན་གྱི་དངོས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡང་སྤྲུལ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པའི་རེ་སྨོན་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས་ན། དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་རྒྱལ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།

When the sublime Pewar Tulku Jamyang Sönam Lekpé Wangpo, or Chimé Dorje, a beacon of the non-sectarian teachings with whom I am connected by a golden chain of unwavering faith and commitment, laid his wisdom mind to rest within the peaceful sphere of dharmakāya, the master’s disciples of unparalleled kindness, the sublime Tsewang Rigdzin and the sublime Khenpo Jamlo, issued a request, which served as an immediate condition and which combined with the direct primary cause, my own feelings of intense sorrow as the lowliest of the master’s devoted followers. Thus, as I offer a prayer of great hope and aspiration for the swift appearance of an emanation, may the victorious ones and their heirs grant their blessings so that it is accomplished just so!

ཅེས་དམ་པ་གང་གི་སློབ་འབངས་ཐ་ཤལ་བ་གཟན་དཀར་སྐྱེ་མིང་འཛིན་པ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས་བོད་རབ་རྒྱན་ཆུ་སྟག་ལོའི་ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པའི་ཉིན་ཏེ་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལོའི་ཟླ་༡༠ ་པའི་ཚེས་༧ ལ་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ཤང་ཀང་ནས་ཕུལ་བ་དགེའོ།།

Thus, the master’s lowliest disciple, Tudeng Nima, who holds the incarnation name of Zenkar, offered this from the great city of Hong Kong, on the third 'victory' [i.e., the thirteenth] day of the Pūrvabhadrapadā [i.e., eighth] month of the Tibetan Water Tiger year (7 October 2022). May virtue ensue!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2022, with thanks to Sean Price for his valuable suggestions.

 

Version: 1.1-20221009

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept