Prayer to Chöying Dorje

Practices › Prayers | Tibetan MastersApang Tertön

English | བོད་ཡིག

Apang Tertön

Apang Tertön

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས༔

A Prayer to Chöying Dorje

by Apang Tertön

 

རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་༔

gyalwa kün ngö orgyen pema jung

Orgyen Pema Jungne, embodiment of all the buddhas,

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་ལྕགས་ཟམ་པ༔

drubpé wangchuk tangtong chak zampa

And Thangtong Gyalpo, lord of siddhas and builder of iron bridges,

དབྱེར་མེད་གསང་བདག་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་ལ༔

yermé sangdak chöying dorjé la

Are indivisible from you, Chöying Dorje, Lord of Secrets.

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ༔

solwa deb so chi nang barché sol

I pray to you: dispel outer and inner obstacles!

 

སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར༔

sem kyi rangzhin ösal ngön du gyur

Let me actualize clear light, the very nature of my mind,

འཁྲུལ་སྣང་ཆོས་ཀུན་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་རྟོགས༔

trulnang chö kün milam tabur tok

Recognize all dharmas of deluded perception as dream-like,

ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་དགོངས་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན༔

trekchö tögal gongpa ta ru chin

And perfect the realization of Cutting Through and Direct Crossing!

དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

dön nyi lhün gyi drubpar jingyi lob

Bless me, that I may spontaneously accomplish the twofold benefit!

 

ཅེས་པའང་བྱ་བྲལ་བ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་བསྐུལ་ངོར་དཔའ་བོ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ། །དགེའོ༎ ༎

At the request of the carefree Jangchub Dorje, this was written by Pawo Chöying Dorje. May it be virtuous!

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2021.

 

Source: a pang gter ston. "thang stong rgyal po'i gsol 'debs tshan pa gnyis/." In gter chos/_dpa' bo chos dbyings rdo rje. Gangtok: Dodrup Sangey Lama, 1976. TBRC W23183. Vol. 1: 65 - 66

 

Version: 1.0-20210610

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept