Excellent Path of Supreme Great Bliss

Practices › Calling the Guru from Afar | Tibetan MastersChatral Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Chatral Rinpoche

Chatral Rinpoche, Sangye Dorje

Further information:
Download this text:

༄༅། །བླ་མ་རྒྱང་འབོད་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

The Excellent Path of Supreme Great Bliss

A Prayer for Calling the Guru from Afar

by Kyabje Chatral Rinpoche

 

ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱ།

Namo gurubhyaḥ!

རྒྱུ་འབྲས་ཐེག་པ་ཀུན་ནས་བླ་མ་ནི། །
སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པར་གསུངས་ཕྱིར་དེར་མོས་པས། །
གང་ཞིག་གསོལ་བཏབ་བྱིན་རླབས་བསླུ་མེད་དུ། །
འབྱུང་མོད་གཙོ་བོར་མོས་གུས་ཉིད་ལ་རག །
ཐེ་ཚོམ་ངང་ནས་ཁ་ཙམ་རྒྱང་འབོད་ཀྱིས། །
བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཉེ་རྒྱུར་ག་ལ་འགྱུར། །
བློ་གཏད་ལིང་བསྐྱུར་ཕུར་ཚུགས་གསོལ་འདེབས་དང་། །
བླ་མ་རྒྱང་འབོད་འདི་ལྟར་བྱ་བ་གཅེས། །

All vehicles, causal and resultant,
Teach that the guru is an emanation of the Buddha,
And, therefore, those who pray to him or her with devotion will undoubtedly receive blessings.
Yet this depends mainly upon one’s own devotion,
For how could blessings and accomplishments ever result
From merely mouthing the words of calling out to the guru while still remaining doubtful?
It is vital, therefore, that you supplicate the master strongly with full confidence and assurance
While Calling the Guru from Afar like this:

བླ་མ་མཁྱེན།

lama khyen

Guru, please think of me, know me, and bless me!

ཞེས་ལན་གསུམ་བོས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ལྷོངས་པར་བྱས་ལ།

After calling out three times like this, the master’s compassion reaches out and touches you, and you continue with:

ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཁྱབ་ནམ་མཁའ་ཡི་ངང་ནས། །

ngowo chöku kun khyab namkha yi ngang né

Within the essence, dharmakāya, all-pervasive as the sky,

རང་བཞིན་ལོངས་སྐུ་འགག་མེད་ཉི་འོད་ལྟར་གསལ་ཞིང་། །

rangzhin longku gakmé nyi ö tar sal zhing

The nature, unlimited sambhogakāya, shines like the sun’s luminous rays,

ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་རུ་བཞེངས་པའི། །

tukje trulku jatsön tabu ru zheng pé

And compassion, like a rainbow, arises as nirmāṇakāya.

སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་དགོངས་པ་སྙིང་དབུས་སུ་སད་པར། །

ku sum yermé gongpa nying ü su separ

To awaken in the depths of my heart the wisdom realization of these three kāyas, inseparable –

སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

sangye ngowo dorje lama khye khyen no

Vajra Guru, essence of the Buddha, please bless me!

 

མཐའ་བརྒྱད་སྤྲོས་བྲལ་རྫོགས་ཆེན་ཡེ་གཞིའི་དོན་རྟོགས་ཤིང་། །

ta gyé trö dral dzogchen ye zhi dön tok shing

So that I may realize the original ground, the Great Perfection free from eight limitations,1

ལྟ་སྒོམ་ཤུབས་ནས་དོན་པའི་གསེང་ལམ་གྱི་སྦུབས་ནས། །

ta gom shub né dönpé seng lam gyi bub né

Through the direct path on which the veils of view and meditation are removed,

བྱ་རྩོལ་ཞེ་འདོད་ཟད་པའི་འབྲས་བུ་ལ་སྦྱོར་བའི། །

chatsol zhé dö zepé drebu la jorwé

And, joining with the fruition in which effort and aspiration are no more,

གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་གདོད་མའི་ཆོས་སྐུ་རུ་གྲོལ་བར། །

zhi dré yermé dömé chöku ru drolwar

Be liberated in the original dharmakāya, where ground and result have always been indivisible –

སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

sangye ngowo dorje lama khye khyen no

Vajra Guru, essence of the Buddha, please bless me!

 

བརྒྱ་ལ་ལན་གཅིག་རྙེེད་པའི་དལ་འབྱོར་གྱི་རྟེན་བཟང་། །

gya la len chik nyepé daljor gyi ten zang

So that I do not squander the excellent support

དོན་མེད་སྟོང་ཟད་མ་གཏོང་སྐྱེ་འཆི་དང་བར་དོའི། །

dön mé tong zé ma tong kyé chi dang bardö

Of this precious human rebirth, found only once in hundreds of lifetimes,

གདམས་ཟབ་རང་བྱན་ཆུད་པའི་སྐྱེལ་མ་དང་འགྲོགས་ནས། །

dam zab rang chen chüpé kyelma dang drok né

But, accompanied by guides who have mastered the profound instructions for life, death and the bardo,

སྐུ་གསུམ་རང་རྩལ་རྫོགས་པའི་རྟོགས་ཚད་དང་ལྡན་པར། །

ku sum rang tsal dzokpé tok tsé dang denpar

Achieve the fullness of realization, the perfection of the three kāyas’ own dynamic energy –

སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

sangye ngowo dorje lama khye khyen no

Vajra Guru, essence of the Buddha, please bless me!

 

ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་སྐད་ཅིག་མི་རྟག་པའི་མཚང་རིག །

chi nang nö chü kechik mitakpé tsang rik

So that I may understand the faults of this momentary, impermanent universe and all it contains,

ཡེ་ནས་མ་བྱུང་མ་སྐྱེས་འཕོ་འགྱུར་དང་བྲལ་བའི། །

yé né ma chung ma kyé pogyur dang dralwé

And arrive right now, immediately and effortlessly,

བདེ་ཆེན་འདུས་མ་བྱས་ཤིང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ས་ལ། །

dechen dümaché shing lhundrup kyi sa la

At a state of uncompounded, spontaneously present great bliss,

མ་འབད་བཞིན་དུ་སྐད་ཅིག་ད་ལྟ་རང་ཕྱིན་པར། །

ma bé zhin du kechik data rang chinpar

Which is primordial – never having arisen, developed, or changed in any way –

སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

sangye ngowo dorje lama khye khyen no

Vajra Guru, essence of the Buddha, please bless me!

 

འཇིགས་རུང་འཁོར་བའི་གཡང་ས་ཡ་ང་འདི་སྐྱོབ་པའི། །

jik rung khorwé yang sa yang nga di kyobpé

So that I may enjoy the ambrosia of ripening empowerments and liberating instructions

དམ་ཆོས་ཐེག་དགུའི་རྩེ་རྒྱལ་ཨ་ཏི་དང་ཡང་ཏིའི། །

damchö tekgü tsegyal ati dang yangti

Of Ati and Yangti, the culmination of the nine vehicles of sublime Dharma,

སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་རོལ་དགའ་སྟོན་གྱི་ངང་ནས། །

mindrol düdtsi chü rol gatön gyi ngang né

Which protects from saṃsāra’s terrifying ravines,

འཁོར་བའི་འདམ་ནང་བྱིངས་ལས་ད་ལྟ་རང་ཐར་བར། །

khorwé dam nang ching lé data rang tarwar

And save myself immediately from sinking deeper into saṃsāra’s mire –

སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

sangye ngowo dorje lama khye khyen no

Vajra Guru, essence of the Buddha, please bless me!

 

འཁོར་བའི་འཁྲུལ་འཁོར་དཀར་ནག་བདེ་སྡུག་གི་རྩ་བ། །

khorwé trülkhor kar nak dé duk gi tsawa

The root of saṃsāra’s vicious circle of confusion – good or bad, happy or painful –

ལྷན་སྐྱེས་ཀུན་བརྟག་མ་རིག་ས་བོན་ལ་ཐུག་ཕྱིར། །

lhenkyé küntak marik sabön la tuk chir

Lies in the seeds of twofold ignorance: connate and conceptual.

བདག་མེད་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་རིག་པ་ཡི་སྒྲོན་མེས། །

dakmé sherab rang jung rigpa yi drönmé

So that I may banish this ignorance, the heart’s darkness, right in its own place

གཏི་མུག་སྙིང་གི་མུན་པ་རང་མལ་དུ་སངས་པར། །

timuk nying gi münpa rang mel du sangpar

With the lamp of self-emergent awareness, the wisdom that realizes the absence of self,

སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

sangye ngowo dorje lama khye khyen no

Vajra Guru, essence of the Buddha, please bless me!

 

ཡེ་གྲོལ་རིག་པ་དོན་དམ་གནས་ལུགས་ཀྱི་སྐྱབས་ཡུལ། །

yé drol rigpa döndam neluk kyi kyabyül

Awareness, ever free, is the ultimate refuge, the fundamental nature of reality,

མ་ངེས་ཉི་ཚེའི་སྐྱབས་འགྲོས་མཐར་འབྲས་ནི་མི་ཐོབ། །

ma ngé nyi tsé kyabdrö tar dré ni mi tob

While uncertain or temporary refuges fail to bring about the absolute fruition.

བསྐྱབ་བྱ་སྐྱོབ་བྱེད་སྐྱབས་འགྲོ་འཁོར་གསུམ་དང་བྲལ་བའི། །

kyab cha kyab ché kyab dro khor sum dang dralwé

So that I may realize this supreme refuge, the vajra-mind, perfectly accomplished,

ཡོངས་གྲུབ་སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སྐྱབས་མཆོག་ཏུ་རྟོགས་པར། །

yong drup sem kyi dorjé kyab chok tu tokpar

Beyond any notion of subject, object or action of taking refuge –

སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

sangye ngowo dorje lama khye khyen no

Vajra Guru, essence of the Buddha, please bless me!

 

བདག་གཞན་འཁོར་འདས་རེ་དོགས་འཇུར་བུ་ཡིས་བཅིངས་པའི། །

dak zhen khordé ré dok jur bur yi chingpé

So that I may leave behind attachment to good intentions produced by wishful thinking,

ཡིད་སྨོན་འདུ་བྱེད་སེམས་བསྐྱེད་བཟང་ཞེན་ལས་འདས་ཀྱང་། །

yimön duché sem kyé zang zhen lé dé kyang

Caught in the dualities of self and other, saṃsāra and nirvāṇa, and hope and fear,

མཐའ་བྲལ་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཉིད་ཀྱི་གཤིས་ལས། །

tadral döndam chang chub sem nyi kyi shi lé

And remain instead in the certainty that never strays

ནམ་ཡང་འདའ་བ་མེད་པའི་ཐག་ཆོད་ལ་གནས་པར། །

namyang dawa mepé takchö la népar

From the innate nature of mind – boundless, ultimate, and awakened –

སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

sangye ngowo dorje lama khye khyen no

Vajra Guru, essence of the Buddha, please bless me!

 

ཐོག་མེད་དུས་རིང་བརྟག་དཀའི་སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་མུན་སྟུག །

tokmé dü ring tak ké drip nyi kyi mün tuk

The thick darkness of the two obscurations, difficult to discern, has been present throughout beginningless time,

འོད་གསལ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་མདངས་ལྡན་གྱི་ཉི་མས། །

ösel rigpa yeshe dangden gyi nyimé

But so that the radiant sun of luminous wisdom-awareness

ཉེས་ལྟུང་བག་ཆགས་དྲི་མ་རང་ངོ་རུ་སངས་ནས། །

nye tung bakchak drima rang ngo ru sang né

May clear defiled habits, transgressions, and downfalls into their natural purity,

དྲི་མེད་དུང་མདོག་མགོན་པོ་བདག་ལ་རང་འགྲུབ་པར། །

drimé dung dok gönpo dak la rang drubpar

And I may be established as the stainless conch-white Lord Protector2

སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

sangye ngowo dorje lama khye khyen no

Vajra Guru, essence of the Buddha, please bless me!

 

གནས་ལུགས་རང་ངོ་ཤེས་པའི་ཚོགས་ཆེན་དེ་རྫོགས་ནས། །

neluk rang ngo shepé tsok chen de dzok né

So that I may perfect the great accumulation – realizing the fundamental nature of reality to be my own nature –

ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་ཀུན་བཟང་དགོངས་ཀློང་དུ་ཕྱམ་གདལ། །

khyé chö drukden kun zang gong long du chamdal

And abide in the infinitely uniform expanse of Samantabhadra’s wisdom mind, with its six special features of awakening,3

འབད་རྩོལ་སྤྲོས་པ་ཀུན་བྲལ་ཨ་ཏི་ཡི་ཐེག་པས། །

bé tsol tröpa kündral ati yi tekpé

Through the vehicle of Ati, which is effortless and uncomplicated,

ཆོས་སྐུའི་རྒྱས་སྲིད་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རང་ཟིན་པར། །

chö kü gyalsi tsé di nyi la rang zinpar

May I seize the kingdom of dharmakāya in this present lifetime:

སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

sangye ngowo dorje lama khye khyen no

Vajra Guru, essence of the Buddha, please bless me!

 

གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་དྲག་པོའི་ཉེ་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས། །

soldep mögü drakpö nyegyu la ten né

So that I may behold the true master – awareness-emptiness – in the centre of my heart

རིག་སྟོང་དོན་གྱི་བླ་མ་སྙིང་དབུས་སུ་མཇལ་ཏེ། །

rigtong dön gyi lama nying ü su jal té

Through the immediate cause of praying intensely with genuine devotion,

སེམས་ལ་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཆེན་དེ་ཐོབ་ཕྱིར། །

sem la rigpa tsal gyi wang chen de tob chir

And realize the great empowerment of awareness’s dynamic energy,

མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་དགོངས་བརྒྱུད་ད་ལྟ་རང་འཕོ་བར། །

tsön cha dön gyi gong gyü data rang powar

May the wisdom transmission of ultimate indication be transferred this very instant!

སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

sangye ngowo dorje lama khye khyen no

Vajra Guru, essence of the Buddha, please bless me!

 

བསགས་སྦྱོང་རང་སར་དག་ཀྱང་བསོད་ནམས་ཚོགས་མི་གཅོག །

sak jong rangsar dak kyang sönam tsok mi chok

Although accumulation and purification are pure in themselves, may gathering merit never cease.

བདག་གཞན་གཉིས་སུ་མེད་ཀྱང་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུན་མི་བཅད། །

dak zhen nyi su mé kyang semkyé gyün mi ché

Although self and other are non-dual, may generating bodhichitta never stop.

རང་སེམས་བླ་མར་ཤེས་ཀྱང་མོས་གུས་ལ་རྟག་འབུང་། །

rang sem lamar shé kyang mögü la tak bung

Although the mind is recognized to be the guru, may heartfelt practice never end.

ལྷ་སྐུ་ལོགས་ན་མེད་ཀྱང་རིམ་གཉིས་ལ་བརྩོན་པར། །

lha ku lok na mé kyang rim nyi la tsönpar

Although the deities’ wisdom forms are never separate, may we strive in the two stages of the path.4

སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

sangye ngowo dorje lama khye khyen no

Vajra Guru, essence of the Buddha, please bless me!

 

མདོར་ན་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་བྲག་ཕུག་དང་སྤྱིལ་བུར། །

dor na wenpé ritrö drak puk dang chilbur

In short, in caves and huts in isolated mountain retreats,

གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་མ་བསྒོམ་སངས་རྒྱས་ལམ་ཉིད་ལས། །

chik shé kün drol ma gom sangyé nyi lé

Through the path of enlightenment without meditation, knowing the one crucial point that liberates all,

དགོས་མེད་བྱ་བཏང་རྒྱལ་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་འགྲོགས་ཏེ། །

gö mé cha tang gyalpö tulzhuk dang drok té

And supported by the truly royal yogic lifestyle of renouncing pointless activity,

འཁོར་འདས་བར་ལག་འགྱེལ་ནུས་དེ་ཁོ་ན་འབྱུང་བར། །

khordé barlak gyel nü de kho na jungwar

May I be able to erase the dividing line between saṃsāra and nirvāṇa – for this alone I pray!

སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

sangye ngowo dorje lama khye khyen no

Vajra Guru, essence of the Buddha, please bless me!

 

རང་དོན་ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་དབྱིངས་ནས། །

rang dön chöku kyemé trödral gyi ying né

Having perfected ourselves, in the space of great simplicity, the unborn dharmakāya,

འགག་མེད་གཟུགས་སྐུ་གཞན་དོན་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ། །

gakmé zuk ku zhendön trinlé dang chépa

Endless wisdom embodiments will appear to serve others through noble enlightened activity.

མངོན་གྱུར་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཤུལ་ལམ་དེ་སྙོགས་ནས། །

ngön gyur sé ché gyalwé shuklam de nyok né

So that I may follow this path actualized by the buddhas and their sublime heirs,

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར། །

kham sum khorwa dong truk mönpa zhin drubpar

And fulfil my aspiration to empty the three realms of saṃsāra from their very depths,

སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

sangye ngowo dorje lama khye khyen no

Vajra Guru, essence of the Buddha, please bless me!

 

ཞེས་པའང་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་མོས་པ་ཅན་ཉག་བླ་ཨ་འབའ་ནས་སྲིད་ན་རིང་བའི་ལྷ་རྫས་རེག་བྱ་དང་ནཻ་པཱ་ལའི་སྒོར་བརྒྱ་རྩའི་མཎྜལ་བཅས་དངོས་དང་ཡི་གེའི་ལམ་ནས་བསྐུལ་ངོ་མ་ལྡོག་པར་དུས་ཞབས་ཀྱི་བྱ་བྲལ་བ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེས་ཤིང་གླང་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ དགེ་བར་སྦས་ཡུལ་ཡོལ་མོ་གངས་རིའི་ནགས་འདབས་སུ་སྦྱར་བ་དགེའོ།། །། སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

When Nyakla Abha, who is devoted to the essential yoga, sent a written request, together with a fine scarf of divine silk and a maṇḍala of a hundred Nepali rupees, I, Sangye Dorje, a carefree mendicant in these dark times, could not refuse and thus composed this on the excellent date of the fifteenth day of the eighth month in the Wood Ox year (1985), in the thick forests and snow mountains of the hidden land of Yolmo. May it be virtuous! Sarva maṅgalam.

 

| Translated by Christina Monson and edited by Carol Schlenger, 2016.

 

Version: 1.1-20210916

  1. Arising and ceasing; being singular or plural; coming and going; being the same or different.
  2. Avalokiteśvara
  3. Exalted beyond the ground; appearing to oneself; discriminating particulars; liberating into wisdom; not depending on other conditions; abiding in its own place.
  4. Generation and completion stage practices.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept