Töpa Gyatsoma

Practices › Offering | Tibetan MastersChögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen

English | བོད་ཡིག

Chögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen

Chögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen

༄༅། །ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོ་མ་བཞུགས།

Töpa Gyatsoma Offering Prayer

by Chögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen

 

ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་ཡོན་ཀུན་ནས་འཁྱིལ། །

töpa gyatsö chöyön künné khyil

There are waters of oceanic learning that gather and swirl,

ཡོན་ཏན་མེ་ཏོག་ཚུལ་ཁྲིམས་བདུག་སྤོས་སྤྲིན། །

yönten metok tsultrim dukpö trin

Flowers of virtue and clouds of the incense of ethical conduct,

ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ་དད་པའི་སྤོས་ཆུའི་མཚོ། །

sherab drönmé depé pö chü tso

There are lamps of wisdom and a lake that is perfumed with faith.

ཏིང་འཛིན་བདུད་རྩིའི་ཞས་ཟས་དམ་པ་དང༌། །

tingdzin dütsi zhé zé dampa dang

There is the sublime sustenance of samādhi’s elixir,

བསྟོད་དབྱངས་སྙན་པའི་སིལ་སྙན་སྒྲ་འབྱིན་ཞིང༌། །

tö yang nyenpé silnyen dra jin zhing

And music that resounds in melodious songs of praise.

ཀུན་ནས་སྙིང་བརྩེ་རྣམ་དཔྱོད་སྤོབས་པ་ཡིས། །

künné nying tsé namchö pobpa yi

There are parasols of benevolence, pennants of discernment,

གདུགས་དང་བ་དན་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེང་བ་ཡིས། །

duk dang baden gyaltsen drengwa yi

And victory banners raised aloft in courageous eloquence.

བདག་ལུས་གཞལ་མེད་ཁང་མཛེས་རབ་བརྒྱན་ནས། །

dak lü zhalmé khang dzé rab gyen né

This celestial mansion of my body, so beautifully adorned

སྙིང་གི་ཆུ་སྐྱེས་ཐིག་ལེའི་ཟླ་རྒྱས་ལ། །

nying gi chukyé tiklé da gyé la

I offer to the Lord of Dharma who resides forever

བརྟན་པར་བཞུགས་པའི་ཆོས་རྗེ་མཆོད་བགྱིད་ཅིང༌། །

tenpar zhukpé chöjé chö gyi ching

On the full moon and blossoming lotus of my heart.

ངེས་པར་འདུན་པའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །

ngepar dünpé yi kyi soldeb kyi

With a mind of certain aspiration, I pray to you:

འགྲོ་བའི་བླ་མ་རྟག་ཏུ་མཉེས་གྱར་ཅིག། །།

drowé lama taktu nyé gyar chik

Master to all beings, may you always be pleased!

 

ཅེས་པ་འདི་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་མཛད་པའོ།།

Composed by Chögyal Pakpa.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept