Prayer to Lekpa Rinpoche

Practices › Prayers | Tibetan MastersDezhung Tulku Ajam | Tibetan MastersGatön Ngawang Lekpa

English | བོད་ཡིག

Dezhung Tulku Ajam

Gatön Ngawang Lekpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །ལེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

Prayer to Lekpa Rinpoche

by Dezhung Tulku Ajam

 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། །

dü sum gyalwé yeshe gyumé trul

Illusory manifestation of the wisdom of the victors of past, present and future,

བདུད་འདུལ་མཐུ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེ། །

düdul tuchen dorjé nakpo ché

Mighty tamer of demonic forces, Vajra Mahākāla,

དེང་འདིར་བདག་གི་མགོན་གཅིག་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །

dengdir dak gi gön chik chö kyi jé

Appearing here and now as my sole protector, Lord of Dharma—

ངག་དབང་ལེགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ngawang lekpé zhab la solwa deb

Ngawang Lekpa, at your feet I pray.

 

རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ། །

jetsün lamé nampar tarpa la

May any thought that conceives of some fault

སྐྱོན་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་མི་སྐྱེས་ཞིང་། །

kyön du dzinpé tokpa mi kyé zhing

In the lifestyle or activity of the noble guru never arise.

ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བའི་མོས་གུས་ཀྱིས། །

chi dzé lekpar tongwé mögü kyi

May I see whatever he does in a positive light, and

བྱིན་རླབས་སེམས་ལ་འཇུག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

jinlab sem la jukpar jingyi lob

Through such devotion, may his blessings infuse my mind.

 

བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཡི་བྱིན་མཐུ་དང་། །

lama chok sum lha yi jin tu dang

Through the power and blessings of the gurus, Three Jewels and deities,

དམ་ཅན་སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །

damchen sungma gyatsö tutob kyi

And the mighty strength of an ocean of oath-bound dharma guardians,

དཔལ་མགོན་བླ་མའི་ཞབས་པད་བརྟན་པ་དང་། །

palgön lamé zhabpé tenpa dang

May the life of this glorious protector guru remain secure,

འཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

trinlé dar zhing gyepar dzé du sol

And may his enlightened activity flourish and spread.

 

བླ་མ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ། །
མོས་གུས་ཐོབ་པའི་སློབ་མ་ཡིས། །
ས་ག་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི། །
རྒྱལ་བ་གསུམ་པར་བྲིས་པ་དགེ། །།

A student who has obtained the devotion
Of seeing the guru as a perfect buddha
Wrote this on the third 'victory' day
In the waxing phase of Saga Dawa.1 Virtue!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2023.

 

Source: A 'jam sprul sku kun dga' rgyal mtshan. gsung 'bum sde sprul kun dga' rgyal mtshan. 4 vols. 'Jam dbyangs sa chen dpe tshogs 3–6. [S.l.]: [S.n.], 2011. Vol. 2: 47–48

 

Version: 1.0-20230118

  1. That is, the thirteenth day of the fourth month of the Tibetan year.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept