Guru Rinpoche of Medicine

Practices › Sickness & Healing | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Orgyen Menla

Further Information:
Download this text:

༄༅། །སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་རྒྱུན་ཁྱེར།

Daily Practice of Guru Rinpoche, Buddha of Medicine

by Dilgo Khyentse Rinpoche

 

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ། །

rangnyi kechik dren dzok su

Perfect in the instant of recollection,

ཨོ་རྒྱན་སྨན་གྱི་བླ་མ་ནི། །

orgyen men gyi lama ni

I am the Oḍḍiyāna Buddha of Medicine—

མཐིང་གསལ་སྨན་མཆོག་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །

ting sal men chok lhungzé nam

Bright blue, holding supreme medicine and alms-bowl,

སྙན་ཞུ་གསང་གོས་ཕོད་བེར་གསོལ། །

nyen zhu sang gö pö ber sol

And wearing hat, undergarment, gown and cloak—

བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པར་གསལ། །

jinlab ziji denpar sal

Resplendent with blessings and majestic presence.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛ་ས་མུདྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

om ah hung benza guru pema sambhawa bhekandzé radza samudgaté soha

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padmasambhava bhaiṣajyarājasamudgate svāhā

ཞེས་ཟླ།

Recite this mantra.

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through this merit, may I swiftly accomplish the realization

ཨོ་རྒྱན་སྨན་བླ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

orgyen men la drub gyur né

Of Orgyen, Buddha of Medicine,

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

And may I bring each and every single living being

དེ་ཡིས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

To that perfect state as well.

 

མངྒ་ལས་སོ། །

By Maṅgala.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.