Dzogchen Lineage Prayer

Practices › Lineage Prayers | Schools & Systems › Dzogchen | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Tenpe Nyima

English | བོད་ཡིག

Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima

Detail from thangka depicting the Longchen Nyingtik lineage

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྫོགས་ཆེན་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་བཞུགས།

Prayer to the Gurus of the Dzogchen Lineage

by Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima

 

ཨེ་མ་ཧོ། །

emaho

Emaho!

རང་རིག་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །

rangrig trödral chöku kuntuzang

My very own pure awareness, dharmakāya Samantabhadra,

ལྷུན་གྲུབ་འགགས་མེད་ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །

lhündrub gakmé longku dorjé sem

Spontaneously perfect and unceasing, saṃbhogakāya Vajrasattva,

ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་དགའ་རབ་རྗེ། །

zungjuk trulpé namrol garab jé

Manifest display of indivisible unity, Lord Garab Dorje—

སྐུ་གསུམ་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ku sum lama nam la solwa deb

To these gurus of the three kāyas, I pray!

 

རྫོགས་ཆེན་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་འཇམ་དཔལ་བཤེས། །

dzogchen tenpé ngadak jampal shé

Sovereign of the Dzogchen teachings, Mañjuśrīmitra,

གྲུབ་གཉིས་ནོར་གྱི་བང་མཛོད་ཤྲཱི་སིང་། །

drub nyi nor gyi bangdzö shiri sing

Treasury of the two kinds of attainment, Śrī Siṃha,

རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་པདྨ་འབྱུང་། །

rabjam gyalwé chizuk pema jung

Embodiment of infinite victorious buddhas, Padmākara—

མཚུངས་བྲལ་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tsungdral lama nam la solwa deb

To these incomparable gurus, I pray!

 

ཐུབ་བསྟན་ཉིན་མོར་བྱེད་པོ་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ། །

tubten nyinmor jepo künkhyen jé

Sun of the Buddha’s teachings, omniscient Longchenpa,

རིག་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་རྗེ་འཇིགས་མེད་གླིང་། །

rigdzin yong kyi chi jé jikme ling

Lord of all vidyādharas, Jigme Lingpa,

དམ་ཆོས་མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་བོ་དྷིའི་མཚན། །

damchö mi nub gyaltsen bodhi tsen

Unwaning victory banner of the sacred Dharma, with the name of Bodhi—1

རིག་འཛིན་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

rikdzin lama nam la solwa deb

To these vidyādhara gurus, I pray!

 

ཟླ་མེད་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཛྙཱ་ནའི་ཞབས། །

damé gyalwa nyipa dzané zhab

Matchless Jñāna, who was like a second victorious buddha,2

བཀའ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་། །

kater chö kyi dzö dzin püntsok jung

Holder of the treasury of the Dharma of kama and terma, Phuntsok Jungné,3

ལམ་འདིར་མོས་པ་ཐོབ་པ་རཏྣའི་མཚན། །

lam dir möpa tobpa ratné tsen

One who is devoted to this path and holds the name of Ratna—4

དྲིན་ཆེན་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

drinchen lama nam la solwa deb

To these most gracious gurus, I pray!

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུ་ནུས་ཀྱིས། །

detar solwa tabpé tu nü kyi

Through the power and strength of praying in this way,

བདག་ཅག་རྡོ་རྗེ་རིག་འཛིན་ཚོམ་བུ་ཡིས། །

dakchak dorjé rigdzin tsombu yi

May we who gather as a group of vajra awareness-holders,

དབང་བཞིས་རྒྱུད་སྨིན་སྒྲིབ་བཞི་ཡོངས་སྦྱངས་ཤིང་།།

wang zhi gyü min drib zhi yong jang shing

Mature our minds through the four empowerments and thoroughly purify the four obscurations,

རིག་འཛིན་བཞི་ཐོབ་སྐུ་བཞིའི་འབྲས་སྨིན་ཏེ། །

rigdzin zhi tob ku zhi dré min té

So that we gain the four levels of a vidyādhara and the fruition of the four kāyas,

ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །

yeshe lamé sa chok tobpar shok

And reach the supreme stage of the unsurpassed Wisdom Guru!

 

ཅེས་པའང་ཚུལ་ལྡན་གྱི་དགེ་སློང་དམ་ཆོས་འོད་ཟེར་གྱི་ངོར་རྟགས་ཤཱཀྱའི་སྲས་པོའི་གཟུགས་བརྙན་འཛིན་ལ་དོན་གཡོ་སྒྱུའི་ནོར་གྱིས་མངོན་པར་འབྱོར་བ། འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སོ།། དགེའོ།།།།

Thus, at the request of the authentically disciplined bhikṣu Damchö Özer, this was written by the one who merely resembles an heir of Śākyamuni, but is actually rich in hypocrisy and deception, Jigme Tenpé Gyaltsen.5

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

 

Source: 'jigs med bstan pa'i nyi ma. "rdzogs chen bla brgyud gsol 'debs/" in rDo grub chen ’jigs med bstan pa’i nyi ma’i gsung ’bum. 7 vols. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2003. TBRC: W25007, vol. 1: 458

  1. i.e., The First Dodrupchen, Jigme Trinle Özer (1745–1821), who is also called Changchub Dorje, Bodhi Vajra in Sanskrit.
  2. Jñāna is the Sanskrit for Yeshe (ye shes) and this is therefore a reference to Do Khyentse Yeshe Dorje (1800–1866).
  3. i.e., the Second Dodrupchen Jigme Phuntsok Jungné (1825?–1860?).
  4. Possibly Lushul Khenpo Könchok Drönmé (1859–1936).
  5. Damchö Özer (d. 1927?), one of the so-called four great khenpos of Dodrupchen, is best known for his opposition to Mipham’s interpretation of the Madhyamakālaṃkāra.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept