The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

Abhirati Aspiration Prayer

English | བོད་ཡིག

༄༅།  །བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པའི་ཞིང་བཀོད་དོན་བསྡུས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ།  །

The Jewel Rosary

A Concise Aspiration Towards the Buddhafield of the Blessed Akṣobhya

by Drimé Zhingkyong1

 

མངོན་དགའི་ཞིང་ན་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་དྲུང་།  །

ngöngé zhing na changchub shingwang drung

Before the mighty bodhi tree in the realm of Abhirati

མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བ་དཔལ་གྱིས་ལྷམ་མེར་བཞུགས།  །

mi truk gyalwa pal gyi lham mér zhuk

Sits the victorious Akṣobhya, radiant in splendour,

ཉན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁོར་བཅས་ལ།  །

nyentö changchub sempa khor ché la

Together with his retinue of śrāvakas and bodhisattvas—

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དྭང་བས་གུས་ཕྱག་འཚལ།  །

lü dang ngak yi dangwé gü chaktsal

To them all, with devoted inspiration of body, speech and mind, I pay homage.

 

དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་བདག་པོས་མ་བཟུང་བའི།  །

ngöjor yitrul dakpö mazungwé

Actually present and mentally created gifts, including all that is unowned,

ལྷ་མིའི་དཔལ་འབྱོར་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་ཀྱི།  །

lhami paljor dewé yojé kyi

The splendid riches of gods and human beings,2

མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱིས་ནམ་མཁའ་གང་བྱས་ཏེ།  །

chöpé trin gyi namkha gang jé té

As great offering clouds of delightful substances that fill the whole of space—

བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་མཆོད།  །

dewar shekpa sé dangché nam chö

All this I offer to the sugatas and their heirs.

 

ཐོག་མེད་དུས་ནས་དུས་གསུམ་གྱིས་བསགས་པའི།  །

tokmé dü né dü sum gyi sakpé

Any negative actions I have committed throughout beginningless time,

སྲིད་དང་ངན་འགྲོའི་རྒྱུར་གྱུར་མི་དགེའི་ལས།  །

si dang ngendrö gyur gyur mi gé lé

In the past, present and future, as causes for conditioned existence

གང་བསགས་འགྱོད་པས་སོ་སོར་བཤགས་པ་ནི།  །

gang sak gyöpé sosor shakpa ni

And the lower realms, I hereby confess, each and every one.

སླན་ཆད་མི་བགྱིའི་སྡོམ་ལ་གནས་པར་བགྱི།  །

lenché mi gyi dom la nepar gyi

From this moment forth, I shall refrain from committing them again.

 

འཕགས་སྐྱེའི་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ཞིང་།  །

pak kyé gé tsok kün la yi rang zhing

I rejoice in the virtuous deeds of ordinary and noble beings.

རྒྱལ་རྣམས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་།  །

gyal nam chö kyi khorlo korwa dang

I request the victorious ones to turn the Wheel of Dharma

མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས།  །

nya ngen mi da zhukpar solwa deb

And implore them never to pass into nirvāṇa.

དེ་ལྟའི་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོ་བས།  །

deté gewa changchub chir ngowé

And I dedicate this merit towards awakening.

 

གང་སྨོན་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་སྤྱན་ཆེན་པོར།  །

gang mön depé sangye chen chenpor

When victorious Akṣobhya generated bodhicitta

མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བས་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཅིང་།  །

mi truk gyalwé changchub tukkyé ching

In the presence of Buddha Mahācakṣu in the past,

ནམ་ཡང་ཁྲོ་བ་གནོད་སེམས་མི་འབྱུང་སོགས།  །

namyang trowa nösem minjung sok

He vowed never to be angry, malicious and so on.

སྨོན་ལམ་བརྒྱད་བཏབ་བདག་གིས་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག  །

mönlam gyé tab dak gi drub gyur chik

May I too accomplish the eight aspirations he made.

 

གཞན་ཡང་དམ་བཅའ་ཇི་བཞིན་བགྱིད་པ་དང་།  །

zhenyang damcha jizhin gyipa dang

Moreover, may I act in accord with these vows,

གོམ་རེ་བཞིན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཡིད་བྱེད་དང་།  །

gom rezhin yang sangye yi jé dang

By recalling the buddhas with every step I take,

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཁྱིམ་ནས་འབྱུང་སོགས་ཀྱི།  །

tserab küntu khyim né jung sok kyi

Always renouncing domesticity in every life,

སྒྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་བཅོ་བརྒྱད་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག  །

drubpé mönlam chobgyé drub gyur chik

And so on, the eighteen aspirations of practice.

 

དེ་བཞིན་འཁོར་བཞིའི་ཉེས་ལྟུང་མི་གླེང་དང་།  །

dezhin khor zhi nyetung mi leng dang

Similarly, may I not encourage faults among the fourfold community,

འཚང་རྒྱའི་ཞིང་དུ་ལྟུང་བའི་སྒྲ་ཙམ་ཡང་།  །

tsang gyé zhing du tungwé dra tsam yang

But ensure that even the word "downfall" remains unheard of

མི་གྲགས་དག་ཅིང་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་སོགས།  །

mi drak dak ching yönten denpa sok

In this realm of awakening, which is so pure and full of qualities.

ནན་ཏན་སྨོན་ལམ་བདུན་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག  །

nenten mönlam dünpo drub gyur chik

Thus may I accomplish the seven aspirations of earnest application.

 

ཇི་ལྟར་མི་འཁྲུགས་སྤྱད་བ་སྤྱོད་ཚེ་བཞིན།  །

jitar mi truk chewa chö tsé zhin

As I carry out the activity of Akṣobhya, the Immovable,

སངས་རྒྱས་ཞིང་ནས་སངས་རྒྱས་ཞིང་འགྲོ་ཞིང་།  །

sangye zhing né sangye zhing dro zhing

Travelling from one buddhafield to another,

དེ་བཞིན་གཤེགས་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད་པ་ལ།  །

dezhin shek nam nyepar jepa la

And delighting the tathāgatas everywhere,

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ཐུགས་དབྱུང་མི་བགྱིད་ཤོག  །

kechik tsam yang tuk yung mi gyi shok

May I never cause even an instant of displeasure.

 

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་དང་།  །

tserab küntu tsangpar chöpa dang

In all my lives may I conduct myself purely,

ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་ཆོས་ཉིད་ལས་བརྩམ་པ།  །

parol chinpé chönyi lé tsampa

And teach the nature of the perfections.

སྟོན་ཅིང་དེ་ཚེ་བདག་གི་ལུས་དང་སེམས།  །

tön ching detsé dak gi lü dang sem

As I do so may I never feel the slightest

ངལ་དང་དུབ་པ་ཅུང་ཟད་མེད་པར་ཤོག  །

ngal dang dubpa chungzé mepar shok

Physical or mental weariness or fatigue.

 

ཆོས་སྦྱིན་དེ་ཡི་དགེ་ཚོགས་ཇི་སྙེད་པས།  །

chö jin dé yi gé tsok jinyepé

Through all the merit of giving the Dharma,

རང་གི་སངས་རྒྱས་ཞིང་དེར་བྱང་སེམས་རྣམས།  །

rang gi sangye zhing der changsem nam

May the bodhisattvas in that buddhafield

ཚེ་རབ་བརྗེས་ཀྱང་དམ་ཆོས་མི་བརྗེད་ཅིང་།  །

tsé rab jé kyang damchö mi jé ching

Not forget the sacred teachings even after changing lives,

གང་དུ་སྨོན་པའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག  །

gangdu mönpé zhing der kyewar shok

And may they take birth in that realm just as they aspire.

 

དེ་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ནི།  །

dedak dzokpé sangye nam dang ni

May I never be apart from these perfect buddhas

རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་གུས་པས་རབ་བསྙེན་ཅིང་།  །

taktu mindral güpé rab nyen ching

And always honour and serve them with respect.

བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་དག་གིས།  །

dü dang dü kyi rik kyi lha dak gi

May the māras and gods belonging to māra’s clan

ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་བླགས་རྙེད་མ་གྱུར་ཅིག  །

tamché du yang lak nyé magyur chik

Never come into contact with us at all.

 

ཇི་ལྟར་རང་ཉིད་དམ་ཆོས་འདོད་པ་ལྟར།  །

jitar rangnyi damchö döpa tar

Just as I seek the sacred Dharma,

སེམས་ཅན་དེ་དག་ཆོས་འདོད་གྱུར་པ་ལ།  །

semchen dedak chö dö gyurpa la

For other beings who seek the Dharma too,

དེ་དག་དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་མ་རྫོགས་པར།  །

dedak detar yönten madzokpar

As long as their qualities have not been perfected,

བདག་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པར་ཤོག  །

daknyi changchub chepa chöpar shok

May I carry out the activity of awakening.

 

བདག་ནི་འདི་ནས་ཤི་འཕོས་གྱུར་པའི་འོག  །

dak ni di né shi pö gyurpé ok

As soon as I die and pass beyond this life,

མངོན་པར་དགའ་བ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ།  །

ngönpar gawa dakpé zhingkham su

May I be reborn in the pure realm of Abhirati

བཅོམ་ལྡན་མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བའི་དྲུང་སྐྱེས་ཏེ།  །

chomden mi truk gyalwé drung kyé té

In the presence of the victorious Akṣobhya

བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་པས་མཉེས་བྱེད་ཤོག  །

changchub lam gyi drubpé nyé jé shok

And please him by practising the path to awakening.

 

རྒྱལ་སྲས་སྤོས་ཀྱི་གླང་པོ་ལ་སོགས་པ།  །

gyalsé pö kyi langpo lasokpa

Whatever qualities are possessed by the great bodhisattvas of that realm,

ཞིང་དེའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེ་རྣམས་ཀྱི།  །

zhing dé changchub sempa ché nam kyi

Such as the victor’s heir Gandhahastin,3

ཡོན་ཏན་ཇི་སྙེད་བདག་ལའང་ལྡན་གྱུར་ཅིག  །

yönten jinyé dak la angden gyur chik

May I come to possess them all as well,

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རྟག་ཏུ་བསྔགས་མཛད་ཤོག  །

sangye nam kyi taktu ngak dzé shok

And may the buddhas always express approval.

 

ཇི་ལྟར་རྒྱལ་སྲས་དེ་དག་བཅོམ་ལྡན་དེས།  །

jitar gyalsé dedak chomden dé

Just as the victor’s heirs receive prophecies

བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་མངོན་སུམ་ལུང་བསྟན་བཞིན།  །

changchub chenpor ngönsum lungten zhin

From the blessed ones foretelling their great awakening,

བདག་ཀྱང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ཐོབ་སྟེ།  །

dak kyang chirmidokpé sa tob té

May I too reach the stage from which there is no turning back

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་ཤོག  །

changchub chok tu lungten tobpar shok

And receive a prophecy of supreme enlightenment.

 

རྒྱལ་བ་དེ་ཡི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་ཅིང་།  །

gyalwa dé yidam pé chö dzin ching

May I uphold that victorious one’s sacred Dharma,

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བྱས་ཏེ།  །

changchub chöpa küntu nang jé té

Continuously illuminate the conduct of awakening,

ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་།  །

tsok nyi gyatso yongsu dzokpa dang

Wholly perfect an ocean of twofold accumulation,

སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་སྨིན་བྱེད་ཤོག  །

semchen gyatso rabtu min jé shok

And bring an ocean of sentient beings to maturity.

 

མདོར་ན་མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་།  །

dorna mi truk gyalwé tukkyé dang

In short, may I emulate the victorious Akṣobhya,

སྤྱོད་པ་སྨོན་ལམ་ཇི་བཞིན་བདག་སྤྱོད་ཅིང་།  །

chöpa mönlam jizhin dak chö ching

The way he aroused bodhicitta, acted and made aspirations,

མངོན་དགའི་ཞིང་མཚུངས་དག་པའི་འཇིག་རྟེན་དུ།  །

ngöngé zhing tsung dakpé jikten du

And in a pure world that is the equal of Abhirati,

བཅོམ་ལྡན་དེ་འདྲའི་གོ་འཕང་མངོན་བྱེད་ཤོག  །།།

chomden dendré gopang ngön jé shok

May I reach the level of that blessed conqueror.

 

དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོངས་ནས་གསུངས་པའོ།།   །།

These are the words of Drimé Zhingkyong.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "bcom ldan 'das mi 'khrugs pa'i zhing bkod don bsdus kyi smon lam/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 6: 461–465

 

Version: 1.0-20220728

  1. The source does not specify which of the Drimé Zhingkyong incarnations composed this prayer, but this most likely refers to the Drimé Zhinkyong Gönpo (1724–1760), who became known posthumously as the first Drimé Zhingkyong.
  2. Reading ma’i as mi’i
  3. The bodhisattva who will become Akṣobhya’s successor.
Drimé Zhingkyong Gönpo

Akṣobhya

Further information:

BDRC Author Profiles: P5972 P733

Download this text:

EPUB  PDF 
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept