Concise Sojong for Three Sets of Vows

Vows & Commitments › Sojong | Tibetan MastersDudjom Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dudjom Rinpoche

Dudjom Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་གསོ་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Concentrated Essence

A Concise Practice of Healing and Purifying (Sojong) the Three Sets of Vows

by Dudjom Rinpoche

 

ན་མོ་གུ་རུ་ཡེ།

Namo gurave!

དེའང་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་གནང་བཀག་གི་ཚུལ་ལས་ཉམས་པ་བྱུང་བ་རྣམས་སྦྱོང་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སླར་གསོ་བའམ་སྤེལ་བའི་ཐབས་ལ་འབད་པ་ནི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་སུ་ལེན་བྱའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚུལ་ཡངཤིན་ཏུ་མང་བར་མཆིས་པ་ལས་འདིར་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་འཇུག་བདེ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ལ། རྟེན་གྱི་སྤྱན་སྔར་ཅི་འབྱོར་བའི་མཆོད་པ་བཤམ། བླ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པའི་དྲུང་དུ་གསོ་སྦྱོང་གི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པར་མོས་པས། ཐོག་མར་སོ་ཐར་དང་བྱང་སེམས་ཐུན་མོང་གི་ཉེས་ལྟུང་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་ལྟུང་བཤགས་ཚང་བར་བརྗོད་པའི་རྗེས་སུ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ཞི་གནས་གསོ་སྦྱོང་བྱ་སྟེ།

The most important practice for those who have set out upon the path is to exert oneself in the means to purify (jong) any failure to follow the rules of conduct related to the three sets of vows and to revitalize (so) or increase the qualities of wisdom . Among the numerous ways of doing this, what follows here is an essential distillation, an unelaborate approach that is convenient for regular practice. For this, arange as many offerings as you can afford before a sacred support. Then consider that you engage in the practice of Sojong in the actual presence of the guru, Lord of Sages, victorious buddhas and their heirs. First, in order to purify any faults and downfalls common to both the vows of individual liberation and the vows of the bodhisattvas, recite the Bodhisattvas' Confession of Downfalls completely. Then, practice the following healing and purification through tranquility, which relates to both the greater and lesser vehicles:

 

སྐར་མ་རབ་རིབ་མར་མེ་དང་། །

karma rabrib marmé dang

Like a star, hallucination, candle,

སྒྱུ་མ་ཟིལ་པ་ཆུ་བུར་དང་། །

gyuma zilpa chubur dang

Magical illusion, dewdrop, bubble,

རྨི་ལམ་གློག་དང་སྤྲིན་ལྟ་བུར། །

milam lok dang trin tabur

Dream, lightning or a cloud—

འདུས་བྱས་ཆོས་རྣམས་དེ་ལྟར་བལྟ། །

düjé chö nam detar ta

Know all compounded phenomena to be like this.

 

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང་། །

chö nam tamché gyu lé jung

All dharmas originate from causes.

དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས། །

dé gyu dezhin shekpé sung

The Tathāgata has taught these causes,

རྒྱུ་ལ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ། །

gyu la gokpa gang yinpa

And also that which puts a stop to these causes—

དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་གསུངས། །

gejong chenpö diké sung

This too has been taught by the Great Śramaṇa.

 

སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང་། །

dikpa chiyang mija zhing

Commit not a single unwholesome action,

དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད། །

gewa pünsum tsokpar ché

Cultivate a wealth of virtue,

རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །

rang gi sem ni yongsu dul

Tame completely this mind of ours—

འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །

di ni sangye tenpa yin

This is the teaching of the buddhas.

 

ལུས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེགས་པ་ན། །

lü kyi dompa lekpa na

When the vows of the body are well kept,

ངག་གི་སྡོམ་པ་ལེགས་པ་ཡིན། །

ngak gi dompa lekpa yin

The vows of speech are also well kept.

ཡིད་ཀྱི་སྡོམ་ལེགས་པ་ན། །

yi kyi dom lekpa na

When the vows of mind are well kept,

ཐམས་ཅད་དུ་ནི་སྡོམ་པ་ལེགས། །

tamché du ni dompa lek

All positive vows are kept as well.

ཐམས་ཅད་སྲུང་བའི་དགེ་སྦྱོང་དག །

tamché sungwé gejong dak

Virtuous practitioners who guard all

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་ངེས་གྲོལ་ལོ། །

dukngal kün lé ngé drol lo

Are sure to be freed from every suffering.

ཞེས་དང་། སྤྲོ་ན།

And, should you wish to make the practice more elaborate, recite:

ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་ཤཱི་ལ། སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར། བྷ་ར་བྷ་ར། མ་ཧཱ་ཤུདྡྷ་སཏྭ། པདྨ་བིབྷུཥྲི་ཏེ་བྷུ་ཛ། དྷ་ར་དྷ་ར། ས་མནྟ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭ་ཧཱ།

om amogha shila sambhara sambhara bhara bhara maha shuddha satva padma vibhushita bhudza dhara dhara samanta awalokite hung pé soha

oṃ amoghaśīla saṃvara saṃvara vara vara mahā-śuddha-sattva-padma-vibhūṣita-puja-dhara-dhara-samanta-avalokite hūṃ phaṭ svāhā

ཞེས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་གཟུངས་ལན་ཉེར་གཅིག་སོགས་གང་འགྲུབ་བཟླས་མཐར།

Thus recite the dhāraṇī of pure discipline twenty-one times or as many times as you can. At the end continue with:

ཁྲིམས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱོན་མེད་ཅིང་། །

trim kyi tsultrim kyönmé ching

May my discipline be free from any flaw,

ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་དང་ལྡན། །

tsultrim nampar dak dangden

May my discipline be completely pure,

རློམ་སེམས་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས། །

lomsem mepé tsultrim kyi

With discipline devoid of complacent pride,

ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །

tsultrim parol chin dzok shok

May I complete the pāramitā of discipline.

ཅེས་དང་།

And:

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་སློབ་གྱུར་ཏེ། །

gyalwa kün gyi jesu lob gyur té

Following in all the buddhas’ footsteps,

བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང༌། །

zangpo chöpa yongsu dzok jé ching

May I bring Good actions to full perfection;

ཚུལ་ཁྲིམས་སྤྱོད་པ་དྲི་མེད་ཡོངས་དག་པ། །

tsultrim chöpa drimé yong dakpa

May my conduct and discipline be flawless and pure,

རྟག་ཏུ་མ་ཉམས་སྐྱོན་མེད་སྤྱོད་པར་ཤོག །

taktu ma nyam kyönmé chöpar shok

May it never fail me or be at fault.

ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ།

Thus make prayers of aspiration.

དེ་ནས་སྨོན་འཇུག་བྱང་སེམས་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་གི་སླད་དུ། ཐོག་མར། ཇི་སྙེད་སུ་དག་སོགས་ནས། ཕྱིར་བསྔོའོའི་བར་གྱི་ཡན་ལག་བདུན་པས་ཚོགས་བསགས་ནས།

Then for the Sojong of the bodhicitta of aspiration and application, begin with the seven-branch offering:

1. Prostration

ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །

jinyé su dak chok chü jikten na

To all the buddhas, the lions of the human race,

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །

dü sum shekpa mi yi sengé kün

In all directions of the universe, through past and present and future:

བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །

dak gi malü dedak tamché la

To every single one of you, I bow in homage;

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །

lü dang ngak yi dangwé chak gyi o

Devotion fills my body, speech and mind.

 

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chöpé mönlam tob dak gi

Through the power of this prayer, aspiring to Good Action,

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །

gyalwa tamché yi kyi ngönsum du

All the victorious ones appear, vivid here before my mind

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །

zhing gi dul nyé lü rab tüpa yi

And I multiply my body as many times as atoms in the universe,

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyalwa kün la rabtu chaktsal lo

Each one bowing in prostration to all the buddhas.

2. Offering

རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

dul chik teng na dul nyé sangye nam

In every atom preside as many buddhas as there are atoms,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །

sangye sé kyi ü na zhukpa dak

And around them, all their bodhisattva heirs:

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

detar chö kyi ying nam malüpa

And so I imagine them filling

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

tamché gyalwa dak gi gangwar mö

Completely the entire space of reality.

 

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

dedak ngakpa mizé gyatso nam

Saluting them with an endless ocean of praise,

དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །

yang kyi yenlak gyatsö dra kün gyi

With the sounds of an ocean of different melodies

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །

gyalwa kün gyi yönten rab jö ching

I sing of the buddhas’ noble qualities,

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

dewar shekpa tamché dak gi tö

And praise all those who have gone to perfect bliss.

 

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །

metok dampa trengwa dampa dang

To every buddha, I make offerings:

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་། །

silnyen nam dang jukpa duk chok dang

Of the loveliest flowers, of beautiful garlands,

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །

marmé chok dang dukpö dampa yi

Of music and perfumed ointments, the best of parasols,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dedak la ni chöpar gyi

The brightest lamps and finest incense.

 

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །

naza dampa nam dang dri chok dang

To every buddha, I make offerings:

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །

chema purma rirab nyampa dang

Exquisite garments and the most fragrant scents,

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །

köpa khyepar pakpé chok kün gyi

Powdered incense, heaped as high as Mount Meru,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dedak la ni chöpar gyi

Arranged in perfect symmetry.

 

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །

chöpa gang nam lamé gya chewa

Then the vast and unsurpassable offerings—

དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །

dedak gyalwa tamché la yang mö

Inspired by my devotion to all the buddhas, and

བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chö la depé tob dak gi

Moved by the power of my faith in Good Actions—

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa kün la chaktsal chöpar gyi

I prostrate and offer to all you victorious ones.

3. Confession

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །

döchak zhedang timuk wang gi ni

Whatever negative acts I have committed,

ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །

lü dang ngak dang dezhin yi kyi kyang

While driven by desire, hatred and ignorance,

སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །

dikpa dak gi gyipa chi chipa

With my body, my speech and also with my mind,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

dedak tamché dak gi sosor shak

Before you, I confess and purify each and every one.

4. Rejoicing

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །

chok chü gyalwa kün dang sangye sé

With a heart full of delight, I rejoice at all the merits

རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་། །

ranggyal nam dang lob dang mi lob dang

Of buddhas and bodhisattvas,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །

drowa kün gyi sönam gangla yang

Pratyekabuddhas, those in training and the arhats beyond training,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །

dedak kün gyi jesu dak yi rang

And every living being, throughout the entire universe.

5. Imploring the Buddhas to Turn the Wheel of Dharma

གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །

gang nam chok chü jikten drönma nam

You who are like beacons of light shining through the worlds,

བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །

changchub rimpar sangye machak nyé

Who passed through the stages of enlightenment, to attain buddhahood, freedom from all attachment,

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །

gönpo dedak dak gi tamché la

I exhort you: all of you protectors,

འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

khorlo lanamepar korwar kul

Turn the unsurpassable wheel of Dharma.

6. Requesting the Buddhas Not to Enter Nirvāṇa

མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །

nya ngen da tön gang zhé dedak la

Joining my palms together, I pray

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །

drowa kün la pen zhing dewé chir

To you who intend to pass into nirvāṇa,

བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །

kalpa zhing gi dul nyé zhukpar yang

Remain, for aeons as many as the atoms in this world,

བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །

dak gi talmo rab jar solwar gyi

And bring well-being and happiness to all living beings.

7. Dedication

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །

chaktsalwa dang chö ching shakpa dang

What little virtue I have gathered through my homage,

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

jesu yi rang kul zhing solwa yi

Through offering, confession, and rejoicing,

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

gewa chungzé dak gi chi sakpa

Through exhortation and prayer—all of it

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །

tamché dak gi changchub chir ngo o

I dedicate to the enlightenment of all beings!

 

ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་དང་།

chok chur zhukpé sangye chomdendé tamché dang

All you buddhas who dwell in the ten directions

ས་བཅུ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་།

sa chu la nepé changchub sempa chenpo nam dang

All you great bodhisattvas on the ten levels,

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།

lama dorjé dzinpa chenpo nam dak la gong su sol

All you great teachers, the vajra-holders, turn your mind towards me, I pray!

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས།

dak ming di zhé gyiwé

I, the one named insert name here,

བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །

changchub nyingpor chi kyi bar

Until I realize the essence of enlightenment,

སངས་རྒྱས་རྣམས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

sangye nam kyab su chi

Take refuge in the buddhas,

ཆོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །

chö dang changchub sempa yi

And likewise in the Dharma,

ཚོགས་ལའང་དེ་བཞིན་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

tsok la ang dezhin kyab su chi

And the assembly of bodhisattvas.

ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་གསོལ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས།

Repeat this three times to request refuge as a preliminary, then continue with:

ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་བདེ་གཤེགས་ཀྱི། །

jitar ngön gyi deshek kyi

Just as the sugatas of former times

བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐྱེད་པ་དང་། །

changchub tuk ni kyepa dang

Aroused the bodhicitta

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ། །

changchub sempé labpa la

And established themselves by stages

དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར། །

dedak rimzhin nepa tar

In the training of a bodhisattva,

དེ་བཞིན་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ། །

dezhin dro la pen döndu

Just so, for the benefit of beings

བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱི་ཞིང་། །

changchub sem ni kyé gyi zhing

I will arouse bodhicitta

དེ་བཞིན་དུ་ནི་བསླབ་པ་ལའང་། །

dezhindu ni labpa la ang

And likewise I will train

རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་བགྱི། །

rimpa zhindu labpar gyi

Progressively in those disciplines.1

ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་བྱང་སྡོམ་བསྐྱར་དུ་བླངས་པས་སྔར་གྱི་སྡོམ་རྒྱུན་ཁ་གསོས་ལ།

By repeating this three times you retake the bodhisattva vow and restore your past commitment.

དེང་དུས་བདག་ཚེ་འབྲས་བུ་ཡོད། །

dengdü dak tsé drebu yö

Today, my birth has been fruitful

མི་ཡི་སྲིད་པ་ལེགས་པར་ཐོབ། །

mi yi sipa lekpar tob

I have well obtained a human existence.

དེ་རིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྱེས། །

dering sangye rik su kyé

Today I am born into the family of the buddhas:

སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་བདག་དེང་གྱུར། །

sangye sé su dak deng gyur

I have become a son or daughter of the buddhas.2

ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀྱང་། །

dani dak gi chiné kyang

From now on, at all costs, I will perform

རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་བརྩམས་ཏེ། །

rik dang tünpé lé tsam té

The actions befitting to my family.

སྐྱོན་མེད་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ། །

kyönmé tsünpé rik di la

I will not be a stain

རྙོག་པར་མི་འགྱུར་དེ་ལྟར་བྱ། །

nyokpar mingyur detar ja

On this faultless noble family.3

ལོང་བས་ཕྱག་བདར་ཕུང་པོ་ལས། །

longwé chak dar pungpo lé

Just like a blind person

ཇི་ལྟར་རིན་ཆེན་རྙེད་པ་ལྟར། །

jitar rinchen nyepa tar

Happening upon a priceless jewel in a heap of rubbish,

དེ་བཞིན་ཇི་ཞིག་ལྟར་བལྟས་ནས། །

dezhin jizhik tar té né

So, through some fortunate coincidence,

བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བདག་ལ་སྐྱེས། །

changchub sem ni dak la kyé

The bodhicitta has been born in me.4

བདག་གིས་དེ་རིང་སྐྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dak gi dering kyobpa tamché kyi

Today, in the presence of all the protectors,

སྤྱན་སྔར་འགྲོ་བ་བདེ་གཤེགས་ཉིད་དང་ནི། །

chen ngar drowa deshek nyi dang ni

I invite all beings to the state of sugata,

བར་དུ་བདེ་ལམ་གྲོན་དུ་བོས་ཟིན་གྱིས། །

bardu dé lam drön duwö zin gyi

And, meanwhile, to happiness and bliss:

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་སོགས་དགའ་བར་གྱིས། །

lha dang lhamin lasok gawar gyi

Gods, asuras and others—rejoice!5

བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་རིན་པོ་ཆེ། །

changchub sem ni rinpoche

O sublime and precious bodhicitta,

མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེས་གྱུར་ཅིག །

makyepa nam kyé gyur chik

May it arise in those in whom it has not arisen;

སྐྱེ་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང་། །

kyepa nyampa mepa dang

May it never decline where it has arisen,

གོང་དུ་གོང་དུའཕེལ་བར་ཤོག །

gong du gong du pelwar shok

But go on increasing further and further!

བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་། །

changchub sem dang mindral zhing

May they not be separated from bodhicitta,

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་གཞོལ་བ་དད་། །

changchub chö la zholwa dé

But be always inclined to enlightened action:

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡོངས་བཟུང་ཞིང་། །

sangye nam kyi yong zung zhing

May they be cared for by the buddhas, and

བདུད་ཀྱི་ལས་རྣམས་སྤོང་བར་ཤོག །

dü kyi lé nam pongwar shok

May they abandon harmful action.

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །

changchub sempa nam kyi ni

May the bodhisattvas’ good wishes

འགྲོ་དོན་ཐུགས་ལ་དགོངས་འགྲུབ་ཤོག །

dro dön tuk la gong drub shok

For benefitting beings be fulfilled.

མགོན་པོ་ཡིས་ནི་གང་དགོངས་པ། །

gönpo yi ni gang gongpa

Whatever the protectors have intended for them:

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདེ་འབྱོར་ཤོག །

semchen nam la dé jor shok

May sentient beings receive it.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །

semchen tamché dé dangden gyur chik

May all sentient beings be happy.

ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་སྟོངས་པར་ཤོག །

ngendro tamché taktu tongpar shok

May all the lower realms be forever empty.

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སར་བཞུགས་པ། །

changchub sempa gangdak sar zhukpa

May the aspirations of all the bodhisattvas

དེ་དག་ཀུན་གྱི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dedak kün gyi mönlam drubpar shok

Of the various bhūmis be fulfilled!

ཅེས་དང་། སྤྲོ་ན།

Should you wish to make it more elaborate, recite:

ན་མ་སྟྲཻ་ཡ་དྷཱི་ཀཱ་ནཱཾ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ནཱཾ། སརྦ་ཏྲ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏཱ་བཱསྟི་དྷརྨ་ཏཱ་ད་ལི་ནཾ། ཨ་ས་མ་ས་མ་ས་མནྟཏོ། ནནྟཱ་བཱསྟི་ཤཱ་ས་ནི། ཧ་ར་ཧ་ར། སྨ་ར་སྨྲ་ར་ཎ། བི་ག་ཏ་རཱག་བུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ། ས་ར་ས་ར་ས་མ་བ་ལ། ཧ་ས་ཧ་ས། ཏྲ་ཡ་ཏྲ་ཡ། བྷ་ག་ཝན། མ་ཧཱ་བ་ར་ལཀྵ་ཎེ། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་སཱ་ག་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

namas traiya dhikanam | tatagatanam | sarwatra atrati hata abati dharmata dalinam | asama sama samantato | nanta bati shasani | hara hara | mara marena | bigta rak buddha dharmaté | sara sara samabala | hasa hasa | traya traya | bhak wen | maha bara laksha ni | dzala dzala sagaré soha

namas-traiyadhvikānām tathāgatānāṃ sarvatra-apratihata-avāpti-dharmatā-balinām asamasama samantato 'nantana-avāpti-śāsani hara hara smara smaraṇa vigata-rāga-buddha-dharmate sara sara samabalā hasa hasa traya traya bhagavan mahā varalakṣaṇi jvala jvala sāgare svāhā

ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཉེར་གཅིག་སོགས་ཅི་ནུས་བཟླ།

Recite this hundred-syllable mantra of the tathāgatas twenty-one times or as many times as possible.

དེ་ནས་སྔགས་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་ལ། ཐོག་མར་ཉམས་ཆག་སྦྱོང་བའི་ཆེད་དུ།

Then for the Mantra Sojong, begin with the following in order to purify impairments and breakages:

གནས་ཡུལ་བདེ་ཆེན་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་དབུས། །

neyul dechen barwé podrang ü

The environment is the blazing palace of great bliss, and in its centre

རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །

rik künkhyab dak lama dorjé sem

Is the lord who encompasses all buddha families, the guru Vajrasattva—

དཀར་གསལ་འཛུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་ཕྱག་ཅན།

karsal dzumden dorjé dril chakchen

Brilliant white, smiling, and holding vajra and bell.

ལོངས་སྐུའི་ཆས་རྫོགས་སྙེམས་མ་ཡུམ་དང་སྦྱོར། །

longkü ché dzok nyemma yum dang jor

He has all the saṃbhogakāya accoutrements and is in union with the consort Vajragarvā.

པད་ཟླར་སྐྱིལ་ཀྲུང་འཇའ་ལུས་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །

pé dar kyiltrung jalü gyumé ku

Seated cross-legged upon a lotus and moon disc, he has an illusory rainbow form

འོད་གུར་ཀློང་ན་དགྱེས་པས་དགོངས་ཏེ་བཞུགས། །

ögur long na gyepé gong té zhuk

And considers me with joy from within his pavilion of light.

ཞེས་མདུན་མཁར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྒོམ་པ་ལ་དམིགས་རྟེན་བཅས་ཏེ།

With this visualize Vajrasattva in the sky before you as a support for the practice.

ཨོཾ། ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་སོགས་བརྗོད་མེད་དོན་བཤགས་ཀྱི་མཐར་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཉེར་གཅིག་སོགས་གང་འགྲུབ་བཟླས་པས་ཉམས་ཆག་སྦྱངས་ནས།

Then recite the Ultimate Inexpressible Confession (Oṃ yeshe kuchok…) and at the end recite the hundred-syllable mantra twenty-one times or as many times as you can. Having purified impairments and breakages in this way, continue with:

བླ་མ་རྡོར་སེམས་སྐུ་ཡི་གནས་བཞི་ལས། །

lama dorsem ku yi nezhi lé

From the four centres in the body of Guru Vajrasattva

འོད་ཟེར་བྱུང་བ་བདག་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ། །

özer jungwa dak gi nezhir tim

Rays of light emerge to dissolve into my four centres.

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །

ku sung tuk dang yeshe dorjé yi

Through this, I receive the blessings of enlightened body, speech and mind

བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་དབང་བཞི་ཐོབ་པར་གྱུར། །

jin gyi lab né wang zhi tobpar gyur

And vajra wisdom and obtain the four empowerments.

ཅེས་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་བླངས་པས་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དབང་བོ་ཡེ་ཤེས་གསོས་བཏབ་ལ།

In this way, you reawaken the wisdom of the causal empowerment by receiving the path empowerments.

ཨོཾ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ། །

om dewar shekpa khyé chindra

Oṃ. Sugata, whatever you are like,

དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག །

dendra khonar dak gyur chik

May I become exactly the same,

སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ། །

chöpa mejung samyé pa

And carry out wondrous, inconceivable actions

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད། །

dro la pen chir dak gi ché

In order to bring benefit to beings.

བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་སྡོམ་པ་དང་། །

changchub sem chok dompa dang

The vows of a supreme bodhisattva

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འདི། །

ku sung tuk kyi chakgya di

And the mudrās of body, speech and mind,

སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་ན། །

sok gi chir yang mi tong na

Even at the cost of my own life, I shall not forsake.

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་རླབས་མཛོད། །

dorjé gyalpö jinlab dzö

Vajra king, inspire me with your blessings.

དུས་ངན་ཐ་མའི་འཇིག་རྟེན་འདིར། །

dü ngen tamé jikten dir

In this world during the final phase of this degenerate age,

སངས་རྒྱས་མཛད་དཀའ་བདག་གིས་བསྒྲུབ། །

sangye dzé ka dak gi drub

May I accomplish whatever is difficult for the buddhas,

བྱང་ཆུབ་སྤྱད་དཀའ་བདག་གིས་སྤྱད། །

changchub ché ka dak gi ché

And may I do whatever the bodhisattvas find demanding.

རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །

dorjé naljor kyilkhor dir

In this maṇḍala of the vajra yoga

བདག་ཅག་བསམ་པ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

dakchak sampa drub gyur chik

May all our aspirations be fulfilled.

ཅེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྔགས་སྡོམ་ལས་མི་འདའ་བའི་དམ་བཅའ་བླངས་མཐར།

Repeat this three times as a pledge never to transgress the mantra vows. Then to conclude:

བླ་མ་རྡོར་སེམས་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །

lama dorsem ö zhu rang la tim

Guru Vajrasattva melts into light and dissolves into me.

རིག་སྟོང་དོན་གྱི་རྡོར་སེམས་རང་ཞལ་བལྟ། །

riktong dön gyi dorsem rang zhal ta

And I look into the ultimate face of Vajrasattva: awareness and emptiness.

ཞེས་མཉམ་པར་བཞག །དེ་ནས་རྗེས་ལ།

Rest in meditation. Then finally recite:

བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ། །

lama yidam lhatsok gong su sol

Gurus and hosts of yidam deities, turn your attention towards us!

ཞེས་སོགས་སྔགས་ཀྱི་ལམ་རིམ་དང་སྦྱར་བའི་སྨོན་ལམ་ཟབ་མོས་རྒྱས་གདབ་པས་གྲུབ་བོ། །

Etc. Sealing the practice with this profound aspiration related to the stages of the mantra path [i.e., The Prayer of the Secret Vajra Knot].

 

ཞེས་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་གསོ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་རྒྱས་པ་ལག་ཏུ་མི་ལོན་ཅིང་བསྡུས་པའི་གནད་དོན་བསྡུ་བར་མ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་སྒོར་ཅུང་ཟད་ཕན་དུ་རེ་བས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ཁྱེར་བདེ་དོན་ཚང་དུ་བསྡེབས་པ་དགེ། །།

Jigdral Yeshe Dorje arranged this convenient yet comprehensive practice in the hope that it might benefit those for whom the elaborate forms of Sojong practice related to the three sets of vows remain out of reach and who do not know how to reduce everything to the essential points.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

 

Source: 'jigs bral ye shes rdo rje. "sdom pa gsum gyi gso sbyong gi cho ga mdor bsdus snying por dril ba/" in gsung 'bum/_'jigs bral ye shes rdo rje. BDRC W20869. 25 vols. Kalimpong: Dupjung Lama, 1979–1985. Vol. 4: 415–422

 

Version: 1.2-20221230

  1. from the Bodhicaryāvatāra, III.23-24
  2. from the Bodhicaryāvatāra, III.26
  3. from the Bodhicaryāvatāra, III.27
  4. from the Bodhicaryāvatāra, III.28
  5. from the Bodhicaryāvatāra, III.34
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept