Chögyam Trungpa Long-Life Prayer

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersDudjom Rinpoche | Tibetan MastersChögyam Trungpa

English | བོད་ཡིག

Dudjom Rinpoche

Chögyam Trungpa Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །དྲུང་པ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན།

Prayer for the Long Life of Chögyam Trungpa Rinpoche1

by Dudjom Rinpoche

 

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོའི་མཐུ་བྱིན་གྱིས། །

rabjam tsa sum khorlö tu jin gyi

Through the power and blessings of the infinite maṇḍalas of Three Roots,

འགྲོ་འདུལ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །

drodul rigdzin chö kyi gyatso yi

May the vidyādhara Chökyi Gyatso, tamer of beings,

སྐུ་ཚེ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེར་འཚོ་གཞེས་ནས། །

kutsé mishik dorjér tsozhé né

Live with indestructible, vajra-like longevity,

རླབས་ཆེན་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་ཁྱབ་ཤོག །

lab chen trinlé chok nam künkhyab shok

And may the vast waves of his activity extend in all directions.

 

ཞེས་པའང་དྲུང་པ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུན་དུ་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་འདུན་སྨོན་དུ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།

Thus, Jikdral Yeshe Dorje wrote this as an aspiration for the longevity of Trungpa Choktrul Rinpoche. Siddhirastu.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2023.

 

Source: 'jigs bral ye shes rdo rje. "zhabs brtan phyogs bsdebs nang gses le tshan brgya dang bzhi" in gsung 'bum/_'jigs bral ye shes rdo rje. BDRC W20869. 25 vols. Kalimpong: Dupjung Lama, 1979–1985. Vol. 25: 413–414

 

Version: 1.0-20230112

  1. The original is untitled; this title has been added by the translator.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept