Dzongsar Khyentse Rinpoche Long-Life Prayer

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersDudjom Rinpoche | Tibetan MastersDzongsar Khyentse Rinpoche

English | 中文 | བོད་ཡིག

Dudjom Rinpoche

Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག

Long-Life Supplication for Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche

by Dudjom Rinpoche

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om svasti

Oṃ svasti!

བརྟན་གཡོའི་སྲོག་རྩ་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རུ། །

tenyö soktsa dechen dorjé ru

Skull-Garland Lotus Heruka, conqueror of Māras,

བསྒྲུབས་མཛད་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་སེམས། །

drub dzé chimé nyukmé yeshe sem

Whose deathless natural wisdom mind has transformed

བདུད་འདུལ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ཧེ་རུ་ཀས། །

düdul pema tötreng heruké

The root of existence into great vajra bliss,

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཚེ་དབང་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །

nangsi zilnön tsewang jin chen pob

Subjugator of apparent phenomena, please shower the blessings of immortality.

 

འཇི༵གས་མེ༵ད་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་མཁྱེ༵ན་བརྩེ༵འི་གཏེར། །

jikme ngak gi wangchuk khyentsé ter

Fearless lord of speech,

ཟབ་གསང་ནོར༵་བུ༵འི་མཛོད་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །

zabsang norbü dzö chang dorjé dzin

You are the vajra-holder of the profound secret treasures of wisdom and compassion;

ཐོག༵ས་མེ༵ད་ཕྲིན༵་ལས༵་རྣམ༵་པར་རྒྱལ༵་བའི་སྡེའི། །

tokmé trinlé nampar gyalwé dé

Victorious one of all-pervading activity,

གསང་གསུམ་མི་ཤིགས་རྟག་པར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །

sang sum mishik takpar tsozhé sol

May your three secrets remain indestructible and everlasting.

 

བི་མ་ལ་དང་མངའ་བདག་ཁྲི་ལྡེ་ཡི། །

bimala dang ngadak tri dé yi

As vowed by Vimalamitra and King Trisong Detsen

ཐུགས་རྗེ་འགོག་མེད་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅས་ལྟར། །

tukjé gokmé tukkyé damché tar

To constantly manifest out of compassion,

སྙིགས་དུས་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དཔུང་གཉེན་དུ། །

nyikdü ten dang drowé pungnyen du

You came as a warrior to protect the doctrine and all beings in this dark age;

གཡོ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །

yomé dorjé ngowor tenzhuk sol

May you remain forever as the unchanging vajra essence.

 

མོས་དང་ལྷག་བསམ་དགེ་བའི་ས་བོན་གང་། །

mö dang lhaksam gewé sabön gang

May the virtuous seed of this supplication,

བདེན་གཉིས་བསླུ་མེད་དྲོད་གཤེར་གྱིས་བསྐྱེད་དེ། །

den nyi lumé drö sher gyi kyé dé

Warmed and moistened by the undeceiving two truths,

ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་འབྲས་བཟང་གཡུར་ཟ་བས། །

jitar mönpé dré zang yurzawé

Ripen into a splendid fruit

ས་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱིས་མཛེས་གྱུར་ཅིག །

sa sum tashi pal gyi dzé gyur chik

That beautifies the three worlds with utmost auspiciousness.

 

ཅེས་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་འདིའང་ངེས་དོན་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་འབྲུག་ཆེན་གདུང་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཕམ་ངག་དབང་བདེ་ཆེན་འགྱུར་མེད་དང་། འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་ཤིང་རྟ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ལྷན་རྒྱས་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལྷ་རྫས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེས་དང་བཅས་ཏེ་དང་བའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བར་མཛད་པ་བཞིན་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་དབང་ཆེན་སྤྲེལ་ཟླའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་བཟང་པོར་རྡོར་གླིང་དགུང་དགོན་ཡིད་དགའ་ཆོས་གླིང་གི་གནྡྷོལར་འདུན་སྨོན་དུ་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།

Composed at the request, accompanied by gifts of silken scarves, of the illuminator of the definitive teachings, Drukchen Dungse Rinpoche, Mipham Ngawang Dechen Gyurme,1 and the chariot of the luminous essence, Chadral Sangye Dorje,2 on the auspicious tenth day of the Monkey (fifth) month at Ghoom monastery, Yiga Chöling, in Darjeeling. Siddhirastu!

 

| Translated by Ani Jinba.

 

Source: 'jigs bral ye shes rdo rje. gsung 'bum/_'jigs bral ye shes rdo rje. BDRC W20869. 25 vols. Kalimpong: Dupjung Lama, 1979–1985. Vol. 25, pp. 376–377.

 

Version: 1.0-20231117

  1. Commonly known as Thuksey Rinpoche (1916–1983).
  2. Chatral Rinpoche (1913–2015)
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept