Prayer for the Long Life of Trulshik Rinpoche

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersFourteenth Dalai Lama | Tibetan MastersTrulshik Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Fourteenth Dalai Lama

Trulshik Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །གུ་རུའི་རྒྱལ་ཚབ་རྫ་རོང་འཁྲུལ་ཞིག་ཞྭ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Granting the Wish for Immortality

A Prayer for the Long Life of Dzarong Trulshik Rinpoche, the Representative of Guru Rinpoche

by His Holiness the Fourteenth Dalai Lama

 

ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ། །

kunzang dömé gönpo shakyé gyal

Primordial buddha Samantabhadra, Buddha Śākyamuni,

མཐུ་སྟོབས་བདག་ཉིད་པད་མ་ཀ་རའི་ཞབས། །

tu top dak nyi péma karé zhap

Padmākara, embodiment of enlightened power and strength,

རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་སོགས། །

dorjé zhönnu arya taré sok

Vajrakumāra, Ārya Tārā and the like—

རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོས་དེང་འདིར་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །

tsa sum zhi trö deng dir gelek tsol

Peaceful and wrathful gurus, yidams and ḍākinīs, grant us virtue and goodness, here and now!

 

ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་བྱིན་བརླབས་པས། །

ngak wang jampal pawö chin lap pé

Through the blessings of Mañjuśrī, lord of speech,

ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ། །

lung tok chö kyi gyaltsen chok kuntu

You raise the victory banner of the Dharma of scripture and realization

བསྒྲེངས་ལ་བློ་གྲོས་ཟབ་མོའི་དཔལ་མངའ་བ། །

dreng la lodrö zabmöi pal ngawa

In all directions, for you are endowed with a wisdom so profound—

ཟླ་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

da mé pal den lamar solwa dep

To the most glorious and incomparable guru, we pray!

 

བཻ་རོའི་སྒྱ་འཕྲུལ་དུས་ཀྱི་ཡང་མཐའ་འདིར། །

bairöi gyutrul dü kyi yang ta dir

Magical emanation of Vairocana, in this final age,

སླར་ཡང་ཁྲིམས་ལྡན་མཁན་པོའི་སྐུར་བཟུང་བ། །

lar yang trim den khenpöi kur zungwa

Once again you assume the form of an abbot holding monastic vows,

བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་མགོན་དཔུང་དམ་པ་རུ། །

ten dang drowé gön pung dampa ru

Venerable lord and defender of the teaching and beings,

ཞབས་པད་འགྱུར་མེད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །

zhap pé gyurmé kal gyar ten zhuk sol

May your life remain secure for a hundred aeons!

 

བསྟན་དང་སྟོན་པ་གཅིག་གྱུར་སོ་སོ་ཐར། །

ten dang tönpa chik gyur so sor tar

Holder of the individual liberation (pratimokṣa), where the Teachings and the Teacher become one,

འཛིན་མཁས་སྡོམ་བརྩོན་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་གི་ནོར། །

dzin khé dom tsön gyamtsöi tsuk gi nor

Crown jewel of infinite learning, discipline and diligence,

དུ་མའི་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེ་སྤེལ་བཞིན་དུ། །

dumé dro la pen dé pel zhin du

You bring ever greater benefit and happiness to countless wandering beings,

ཞབས་པད་འགྱུར་མེད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །

zhab pé gyur mé kal gyar ten zhuk sol

May your life remain secure for a hundred aeons!

 

གང་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ཟབ་ཡངས་རྒྱ་མཚོའི་འཇིངས། །

gang gi tuk gyü zab yang gyamtsöi jing

The vast, deep ocean of your wisdom mind

བརྟན་མཁས་ཡོན་ཏན་དབྱིགས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་གཏམས། །

ten khé yönten yik gi yong su tam

Is filled with the jewels—your noble qualities of learning and holiness,

ཁེངས་སྐྱུང་ཞི་དུལ་བཀའ་གདམས་རྣམ་ཐར་སྐྱོང༌། །

kheng kyung zhi dul ka dam namtar kyong

Humble, peaceful and disciplined, you follow the lifestyle of the great Kadampas,

ཞབས་པད་འགྱུར་མེད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །

zhab pé gyur mé kal gyar ten zhuk sol

May your life remain secure for a hundred aeons!

 

གངས་ལྗོངས་རིས་མེད་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །

gang jong rimé tubten gyamtso ché

The great ocean of Tibet’s non-sectarian teachings of the Buddha,

གང་གི་མཁྱེན་པའི་ཀློང་དུ་ལེགས་བསྐྱིལ་ཏེ། །

gang gi khyenpé long du lek kyil té

Is perfectly embraced within the expanse of your understanding,

གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པར་མངོན་བཞེངས་པ། །

sum den dorjé dzinpar ngön zhengpa

You who appear as a Vajra-holder with the three vows,

ཞབས་པད་འགྱུར་མེད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །

zhab pé gyur mé kal gyar ten zhuk sol

May your life remain secure for a hundred aeons!

 

ཁྱད་པར་སྔ་འགྱུར་ཐེག་པའི་སྲོལ་ཆེན་པོ། །

khyepar nga gyur tekpé sol chenpo

And especially for the great tradition of the Early Translation vehicle,

བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གང། །

ka ter zung juk tenpé nyingpo gang

And the essence of its teachings—kama and terma combined,

ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་མི་ཉམས་སྐྱོང་སླད་དུ། །

chok dü kuntu mi nyam kyong lé du

Never to decline but flourish in all directions and for all time,

ཞབས་པད་འགྱུར་མེད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །

zhab pé gyur mé kal gyar ten zhuk sol

May your life remain secure for a hundred aeons!

 

འཇམ་དབྱངས་རྣམ་གསུམ་ཡ་གྱལ་ཀློང་ཆེན་པའི། །

jamyang nam sum ya gyal long chenpé

So that the tradition of teaching and practice of the great works of Longchenpa, one of the ‘Three Mañjuśrīs’ of Tibet—

བཞེད་གཞུང་ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་མཛོད་ཆེན་སོགས། །

zhé zhung ngal so kor sum dzö chen sok

The Trilogy of Being at Ease, the Great Treasuries and so on,

བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་སྲོལ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཕྱིར། །

shé drup ten sol dar gyé yun né chir

Will spread far and wide, and remain long into the future,

ཞབས་པད་འགྱུར་མེད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །

zhab pé gyur mé kal gyar ten zhuk sol

May your life remain secure for a hundred aeons!

 

མདོར་ན་ཐུགས་བསྐྱེད་ཇི་ལྟར་མཛད་པ་བཞིན། །

dor na tuk kyé ji tar dzépa zhin

Your sacred aspirations are enacted in everything you do,

ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སྔ་འགྱུར་བའི། །

tubten chi dang chedrak nga gyurwé

And so, for the teachings of the Buddha to flourish for ages to come,

མཐུན་མིན་ཟབ་གསང་ཡུན་དུ་སྤེལ་བའི་སླད། །

tün min zab sang yün du pelwé lé

And especially the profound and secret uncommon teachings of the Ancient Translations,

ཞབས་པད་འགྱུར་མེད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །

zhap pé gyurmé kal gyar ten zhuk sol

May your life remain secure for a hundred aeons!

 

ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་མཆོག་གསུམ་བྱིན་མཐུ་དང། །

chö ying nam dak chok sum chin tu dang

By the power of the dharmadhātu, utterly pure, and through the blessings of the Buddha, Dharma and Saṅgha,

བཀའ་སྡོད་བསྟན་སྲུང་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་པའི་སྟོབས། །

ka dö ten sung tsok kyi nüpé top

By the might and strength of all the Dharma guardians and their retinues,

བདག་ཅག་དད་དམ་རྩེ་གཅིག་བདེན་པའི་མཐུས། །

dak chak dé dam tsé chik denpé tü

And by the power of the truth of our one-pointed faith and samaya pledge,

ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་དོན་འདི་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །

ji tar mönpé dön di lhun drup shok

May this prayer be spontaneously fulfilled, just as we aspire!

 

ཅེས་པ་འདི་བཞིན། སྔ་འགྱུར་བསྟན་འཛིན་དམ་པ་རྫ་སྤྲུལ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་དང༌། སྨིན་གླིང་གཅུང་རིན་པོ་ཆེ། བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ། དགེ་ལུགས་ནས་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཟུར་བྱེས་གཙང་ལྷུན་གྲུབ་བརྩོན་འགྲུས་རིན་པོ་ཆེ། བདག་གི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། འབྲས་དགེ་དགེ་འདུན་བཀྲ་ཤིས་སོགས་རིས་མེད་དམ་པ་དུ་མའི་དྲུང་ནས་མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་བདུད་རྩི་ངོམས་མེད་བཞེས་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་བུམ་བཟང་གང་བ། ལྷག་པར་དིལ་འགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གང་གི་གདུང་འཚོབ། སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་རྫ་རོང་འཁྲུལ་ཞིག་ཞྭ་སྤྲུལ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས་དགུང་གྲངས་དོན་བརྒྱད་དུ་ཕེབས་ཉེར་བརྟེན། བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་རྒྱུན་འདོན་བྱ་རྒྱུ་ཞིག་འབྲི་དགོས་ཞེས་གང་གི་སྐུ་ཚ་ཞལ་སློབ་དགེ་སློང་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་རྒྱ་མཚོས་རྟེན་བཅེས་བསྐུལ་བ་དང༌། དོན་གཉེར་ཅན་གཞན་འགས་ཀྱང་རེ་སྐུལ་བྱུང་བ་མ་ཟད། ངོས་རང་ལ་ཡང་ཟབ་མོའི་དབང་དང་ཁྲིད་ལུང་གདམས་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་སྩལ་ཐོབ་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་དད་སྤྲོ་ཆེན་པོས་དྲངས་ཏེ། གུས་སློབ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་བྲིས་པ། སྨོན་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།

The Vajradhara who upholds the three sets of vows, Dzarong Trulshik Shadeu Tulku Ngawang Chökyi Lodrö Rinpoche, enthusiastically drank from the nectar of the ocean-like sutras and tantras before many masters from all traditions including venerable holders of the Ngagyur Nyingma teachings, such as Dzatrul Ngawang Tenzin Norbu, Minling Chung Rinpoche, Dudjom Rinpoche, as well as teachers of the Gelug tradition such as the former Ganden Tri Chetsang Lhundrup Tsöndru Rinpoche, my precious preceptor of incomparable kindness the great Ling Trichen Dorje Chang, Dregé Gendun Tashi and so on, until the excellent vase of his mind was filled to the brim. In particular, he was appointed the successor of the great Vajradhara Dilgo Khyentse Rinpoche, Gyurme Tekchok Tenpé Gyaltsen.

When he said that he was approaching the age of seventy-eight and his nephew and close disciple Gelong Ngawang Chöpel Gyatso made a request with the support of some offerings for something to be written that could be recited during the ceremonies for his long life, as other enthusiastic disciples made similar requests, and I myself was inspired by faith and joy as I remembered his kindness in granting me so many profound empowerments, explanations, transmissions and instructions, the respectful student and buddhist monk Tenzin Gyatso wrote this on the first day of the first month of the Iron Snake year of the 17th calendrical cycle (24th February 2001).

May it be the cause for these aspirations being accomplished!

 

Version: 2.0-20211021