The Resounding Drum of Truth

Practices › Aspiration Prayers | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Places › Tibet | Tibetan MastersFourteenth Dalai Lama

English | Français | Italiano | བོད་ཡིག

Fourteenth Dalai Lama

Buddha Śākyamuni

Further information:
Download this text:

༄༅། །གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག་བདེན་པའི་རྔ་སྒྲ་བཞུགས་སོ།།

The Resounding Drum of Truth

A Prayer and Aspiration

by His Holiness the Fourteenth Dalai Lama

 

མཁྱེན་བརྩེའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཐུག་ཀུན་རྫོགས་ཤིང༌། །

khyentsé yönten tartuk kün dzok shing

In you, all the ultimate qualities of knowledge and love are complete,

པད་དཀར་ལྟར་བསྔགས་ཡིད་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན། །

pekar tar ngak yichen kün gyi gön

You who are exalted as the white lotus, protector of all living beings,

རྟེན་འབྱུང་གཏམ་གྱིས་སྡུག་ཀུན་གཞིལ་མཛད་པའི། །

tenjung tam gyi duk kün zhil dzepé

You who eradicate all misery through your discourse on dependent arising,

རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀྱ་སེངྒེ་སྤྱི་བོས་མཆོད། །

namdren shakya sengé chiwö chö

Perfect guide, Lion of the Śākyas, I bow down before you.

 

ཁྱོད་བསྟན་བྱང་ནས་བྱང་དུ་དར་འགྱུར་ཞེས། །

khyö ten jang né jang du dar gyur zhé

As in your glorious pronouncements, which foretold

ཇི་ལྟར་དཔལ་གྱི་མགུར་ནས་དབུགས་དབྱུང་ལྟར། །

jitar pal gyi gur né ukyung tar

How the Dharma would spread further to the north,

ཁ་བའི་ལྗོངས་སུ་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་ཁྱབ་སྟེ། །

khawé jong su gyalten yong khyab té

The Victor’s complete teaching reached the Land of Snows,

འཛམ་གླིང་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་སྐལ་པ་བཟང༌། །

dzamling gyen du gyurpa kalpa zang

As an adornment for all the world, an excellence of fortune.

 

དེ་ལྟ་ན་ཡང་དཀར་མིན་ལས་དབང་གིས། །

deta na yang kar min lé wang gi

Yet now, through the power of unwholesome actions,

དེང་འདིར་རྒྱལ་བསྟན་ཉམས་ཤིང་སྣོད་བཅུད་ཀུན། །

dengdir gyalten nyam shing nöchü kün

The teachings are in decline, and the outer and inner world

སྡུག་ཟད་འཇིག་ཉེའི་ཉམ་ངའི་ངང་ཚུལ་འདི། །

duk zé jik nyé nyam ngé ngang tsul di

Are overwhelmed—beset by misery, on the verge of destruction.

བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབ་པའི་དུས་ལ་བབས། །

tsé chen tukjé kyobpé dü la bab

It’s time to afford us protection in your great love and compassion!

 

དེ་སླད་བདག་ཅག་གངས་ལྗོངས་ལྷ་མི་ཀུན། །

dé lé dakchak gangjong lhami kün

Thus, let us all, divine and human, from the Land of Snows,

ལྷག་བསམ་དད་གདུང་དྲག་པོས་ཉེར་བཟླུམས་ཏེ། །

lhaksam dé dung drakpö nyer dum té

With our noble intentions and intense, fervent devotion,

བདེ་གཤེགས་མཚན་བཟང་གཙུག་གཏོར་གསེར་སྦྱངས་ཏོག །

deshek tsen zang tsuk tor ser jang tok

Offer this pure golden crest, the splendid mark of a sugata,

དྲང་སྲོང་སྣོད་མཆོག་ངུར་སྨྲིག་གོས་བཟང་བཅས། །

drangsong nö chok ngurmik gö zang ché

The supreme receptacle of a sage, and fine saffron robes.

 

ཕུལ་བའི་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆེན་གང་མཆིས་དང༌། །

pulwé tsok nyi gyachen gang chi dang

The vast twofold accumulation accruing from such offering,

གཞན་ཡང་དུས་གསུམ་དང་འབྲེལ་དགེ་ཚོགས་ཀུན།

zhenyang düsum dang drel gé tsok kün

Together with all the virtues related to the three times,

ལྷར་བཅས་འགྲོ་བའི་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གནས། །

lhar ché drowé pendé jungwé né

I hereby dedicate, so that the Victor’s teachings, source of benefit for all,

རྒྱལ་བསྟན་མི་ནུབ་ཡུན་དུ་གནས་ཕྱིར་བསྔོ།

gyalten mi nub yündu né chir ngo

Including the devas, may never decline but endure long into the future.

 

མཁའ་ཁྱབ་ལུས་ཅན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ། །

khakhyab lüchen chi dang khyepardu

For all embodied beings throughout the whole of space,

འཛམ་བུའི་སྒྲས་བསྟན་གླིང་འདིའི་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན།

dzambü dré ten ling di kyendro kün

Especially the inhabitants of this continent of Jambudvīpa,

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་བསམ་སྦྱོར་གོང་འཕེལ་ནས། །

jam dang nyingjé samjor gongpel né

May loving and compassionate thoughts and deeds increase

འཁྲུགས་རྩོད་གནོད་འཚེ་ནམ་ཡང་མི་འབྱུང་ཤོག །

truktsö nö tsé namyang minjung shok

And brutality, conflict and aggression cease for evermore.

 

དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་བཙན་གནོན་མནར་གཅོད་དང༌། །

ulpong nyamtak tsen nön nar chö dang

Poverty, oppression, tyranny, and persecution,

སྣོད་ཀྱི་རྒུད་པས་ནད་ཡམས་འབྱུང་འཁྲུགས་སོགས།

nö kyi güpé né yam jung truk sok

Infectious disease and disasters caused by environmental harm—

ཕྱི་ནང་འགལ་རྐྱེན་རྒུད་ཚོགས་ཀུན་ཞི་ནས། །

chinang galkyen gü tsok kün zhi né

May all such ills and adversity, both outer and inner, be pacified,

ཐམས་ཅད་དགའ་བདེའི་དཔལ་ལ་རྟག་རོལ་ཤོག །

tamché ga dé pal la tak rol shok

And may everyone enjoy the splendour of happiness and wellbeing for evermore.

 

རིས་སུ་མ་ཆད་ཕྱི་ནང་ཆོས་ཚུལ་ལ། །

ri su ma ché chinang chö tsul la

Without sectarian bias but recognising the affinity of all followers

ཞུགས་ཀུན་ཕན་ཚུན་གཉེན་གཤིན་འདུ་ཤེས་ཀྱིས།

zhuk kün pentsün nyen shin dushé kyi

Of spiritual traditions, both Buddhist and non-Buddhist,

དག་སྣང་ནོར་བུའི་འོད་དང་མི་འབྲལ་བར། །

daknang norbü ö dang mi dralwar

May I never lack the gem-like radiance of pure perception,

གཅིག་ཏུ་འགྲོ་ཕན་བྱ་བར་ལྷུར་ལེན་ཤོག །

chik tu dro pen jawar lhurlen shok

And earnestly strive to benefit living beings as a whole.

 

ལྷག་པར་བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་སུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །

lhakpar silden jong su gyalwé ten

For the cool land of Tibet in particular, may the weakened teachings

ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཞིང༌།

nyampa sorchü mi nyam gongpel zhing

Of the Victor be restored, never decline again but flourish and expand.

ཆོས་སྲིད་རང་དབང་བདེ་སྐྱིད་གསར་པ་ཡིས། །

chösi rangwang dekyi sarpa yi

And with the newfound joy of spiritual and temporal autonomy,

བོད་འབངས་འཕྲལ་ཡུན་འདོད་དོན་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །

bö bang tral yün dödön nyur drub shok

May Tibetan’s immediate and long-term wishes swiftly be fulfilled.

 

གངས་ཅན་ཞིང་གི་ཆོས་སྲིད་བྱ་བའི་གདུགས། །

gangchen zhing gi chösi jawé duk

May all those whose dedication is helping to raise the umbrella

འདེགས་པའི་སྲི་ཞུར་གཏོགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན།

dekpé sizhur tokpé kyewo kün

Of dharmic and temporal activity throughout the Land of Snows

ལྷག་བསམ་རྣམ་དཔྱོད་དཔུང་པ་རབ་བརྟན་ཅིང༌། །

lhaksam namchö pungpa rabten ching

Maintain positive intentions, intelligence and steadfast determination,

སྐྱེ་ཀུན་ཕྱག་ན་པདྨོས་རྗེས་བཟུང་ཤོག །

kyé kün chak na pemö jezung shok

And may all beings be cared for by Avalokiteśvara, Holder of the Lotus.

 

ཆོས་ཀྱི་ཞིང་དུ་ཆོས་མིན་ཉེས་སྤྱོད་ཚོགས། །

chökyi zhing du chö min nyechö tsok

In the realm of Dharma, may the collections of non-dharmic, unwholesome deeds

ཆོས་ཀྱིས་ཞི་ཞིང་ཆོས་སྲིད་ལེགས་ཚོགས་ཀུན།

chökyi zhi zhing chösi lektsok kün

Be pacified through Dharma, and all that is positive, both dharmically and temporally,

ཆོས་ལྡན་ཡིད་བསམ་ཆོས་བཞིན་མྱུར་འགྲུབ་སྟེ། །

chöden yi sam chö zhin nyur drub té

Be swiftly accomplished, according to the Dharma, by those with dharmic intention;

ཆོས་ཀྱི་བདེན་པས་ཆོས་མིན་མཐར་བྱེད་ཤོག །

chökyi denpé chö min tar jé shok

And may the truth of the Dharma definitively put an end to all that is non-dharmic.

 

ཅེས་པ་འདི་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༡ ཤིང་སྤྲེལ་ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་སྤྱི་སྒོས་བསྟན་འགྲོའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་སྔར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།

The Dalai Lama Tenzin Gyatso, a monk-follower of Śākyamuni, focused on general and particular themes for the sake of the teachings and beings and made this prayer in the presence of the supreme support of the Vajra Seat at the supreme place (Bodhgayā) on the fifteenth day of the twelfth month of the Tibetan year 2131, the Wood Monkey, which corresponds to January 15, 2005. May it be accomplished just so!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

 

Version: 1.3-20221117

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept