Guru Padmasambhava, Master of the Land of Snows

Practices › Prayers | Tibetan MastersFourth Dodrupchen Rinpoche, Jalü Dorje

English | 中文 | བོད་ཡིག

Fourth Dodrupchen Rinpoche, Jalü Dorje

Fourth Dodrupchen Rinpoche, Jalü Dorje

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྗེ་གངས་ཅན་གྱི་བླ་མ་གུ་རུ་པད་འབྱུང་།

Guru Padmasambhava, Master of the Land of Snows

by the Fourth Dodrupchen Rinpoche, Jalü Dorje

 

ཨེ་མ་ཧོ།

emaho

Emaho!

རྗེ་གངས་ཅན་གྱི་བླ་མ་གུ་རུ་པད་འབྱུང་། །

jé gangchen gyi lama guru pejung

Guru Padmasambhava, master of the Land of Snows,

ལྷ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས། །

lha tsa sum gyalwa zhitro rabjam

Infinite peaceful and wrathful deities of the Three Roots,

སྐྱབས་བསླུ་མེད་མགོན་པོ་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ། །

kyab lumé gönpo könchok nam sum

And unfailing guardians of refuge, the Three Jewels—

སྙིང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །

nyingrü pé tingné solwa deb so

From the very core of my heart, I pray to you all.

 

ལུས་ཕུང་ཁམས་དག་པ་སྒྱུ་མའི་ལྷ་སྐུ། །

lü pung kham dakpa gyumé lha ku

The pure aggregates and elements of your body are the deity’s illusory form,

ངག་རླུང་ཁམས་དག་པ་སྔགས་ཀྱི་རང་བཞིན། །

ngak lung kham dakpa ngak kyi rangzhin

The pure wind-element of your speech is by nature the mantra,

སེམས་དྲན་རིག་དག་པ་ཆོས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར། །

sem dren rik dakpa chökü kyilkhor

And the pure cognizance of your mind is the maṇḍala of dharmakāya,

དཔལ་མཉམ་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེ་མཁྱེན་ནོ། །

pal nyammé jalü dorjé khyen no

Glorious and incomparable Jalü Dorje, watch over me!

 

སྔོན་ལས་ཉོན་དབང་གིས་སྲིད་པའི་བཙོན་རར། །

ngön lé nyön wang gi sipé tsönrar

Imprisoned in conditioned existence by past actions and afflictions,

ལས་བདེ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་ཆུ་ཡི་གཉེར་མ། །

lé deduk natsok chu yi nyerma

And buffeted by karma and the vicissitudes of joy and sorrow,

གནས་གར་འགྲོ་འདིར་འགྲོ་རང་དབང་མེད་དུས། །

né gar dro dir dro rangwang mé dü

I lack the autonomy to proceed wherever I choose,

སྐྱབས་ཁྱོད་རྣམས་མ་གཏོགས་གཞན་ན་མེད་པས། །

kyab khyö nam ma tok zhen na mepé

And I have no other source of protection but you.

 

ཡིད་ཁྱེད་ཤེས་དད་པའི་སྙིང་ནས་གཏད་ན། །

yi khyé shé depé nying né té na

As I place my sincere and trusting faith in you,

བདག་ལས་ངན་འཁྲུལ་པའི་དབང་དུ་མ་གཏོང་། །

dak lé ngen trulpé wang duma tong

Do not allow me to succumb to misdeeds or delusion.

མགོན་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ནམ་ཡང་མ་འདོར། །

gön khyé kyi tukjé namyang ma dor

O protector, never forsake me in your compassion

སྡུག་འདི་ནས་ཐར་པར་མཛོད་ཅིག་ཀྱེ་ཀྱེ། །

duk di né tarpar dzö chik kyé kyé

And help me to escape from this misery! Kyé! Kyé!

 

ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མ་བར་དོས་གཟིར་བའི། །

tsé di dang chima bardö zirwé

As I travel the five long and perilous pathways of being,

ལམ་རྒྱུད་ལྔའི་འཕྲང་རིང་གཡང་སར་འགྲིམ་ཚེ། །

lam gyü ngé trang ring yangsar drim tsé

Tormented throughout this life, the next, and the bardos,

སྐྱབས་སྐྱོབ་པའི་བློ་གཏད་གཞན་ན་མེད་པས། །

kyab kyobpé lo té zhen na mepé

I have no one else to rely on for refuge and protection.

གནས་འཁོར་བ་ངན་འགྲོའི་འཇིགས་ལས་སྒྲོལ་ཤིག །

né khorwa ngendrö jik lé drol shik

Free me from the terrors of saṃsāra and its lower realms!

 

གནས་དག་པའི་ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན་དུ། །

né dakpé zhing chok dewachen du

To the supreme pure realm of Sukhāvatī, wherein

མགོན་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་སྣང་མཐའ་དབྱེར་མེད། །

gön orgyen pema nang ta yermé

Lord Orgyen Padma and Amitābha are inseparable,

དཔལ་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མའི་ཐུགས་ཀློང་། །

pal drinchen tsawé lamé tuk long

The glorious and gracious root guru’s wisdom expanse—

བདག་རང་རིག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་འཕོ་ཤོག །

dak rangrig chökyi ying su po shok

To this, the dharma-sphere of my own awareness, transfer me!

 

ཅེས་དཔལ་མཉམ་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ། །དགེའོ། །

This was written by the glorious and incomparable Jalü Dorje. All is virtuous!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2022.

 

Version: 1.0-20220317

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept