Dodrupchen Rinpoche Swift Rebirth Prayer

Practices › Swift Rebirth Prayers | Tibetan MastersFourth Dodrupchen Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Fourth Dodrupchen Rinpoche

Dodrupchen Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

Prayer for the Swift Rebirth of Dodrupchen Rinpoche

from the words of Dodrupchen Rinpoche & Dudjom Rinpoche

 

ན་མོ་གུ་རུ།

Namo guru!

 

མཆོག་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །

chok sum kündü tsawé lama la

To the root guru, who embodies the Three Supreme Jewels,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །

solwa deb so tukjé chen gyi zik

I pray: please look upon me with your eyes of compassion!

རང་བྱུང་སེམས་ཉིད་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དོན། །

rangjung semnyi ösal chökü dön

Bless me, so that I may realize directly and without error

མ་ནོར་མངོན་སུམ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

manor ngönsum tokpar jingyi lob

The naturally arising, clear-light nature of mind, the dharmakāya!

 

བསླུ་མེད་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་མཐུ་ཡིས། །

lumé kyabné gyatsö jin tu yi

Through the power of the ocean-like, unfailing sources of refuge,

འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར་གྱི། །

jikme tubten trinlé palbar gyi

May the dance-like emanation of Jikmé Tubten Trinlé Palbar’s

གསང་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་རོལ་གར་མྱུར་བྱོན་ནས། །

sang sum trulpé rol gar nyur jön né

Secret body, speech and mind swiftly reappear

རླབས་ཆེན་བསྟན་འགྲོའི་བཞེད་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །

lab chen ten drö zhedön tarchin shok

And accomplish his vast vision for the teachings and sentient beings!

 

ཅེས་ཤོ་ལོ་ཀ་དང་པོ་དེ་༧སྐྱབས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རང་གི་གསུང་བྱིན་ཆེན་དང་གཉིས་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་གཞིར་བཞག་ཐོག་ཚིག་བསྒྱུར་ཅུང་ཟད་འདེབ་པ་པོ་གང་གི་སློབ་མཐར་འཁོད་པ་ནུབ་རི་པ་སྤྲུལ་སྨྱོན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ནས་སོར་བཅུའི་འདབ་མ་སྙིང་ཀར་བཟླུམས་ཏེ་གསོལ།། །།

The first stanza contains the blessed words of the lord of refuge and wish-fulfilling jewel Dodrupchen Rinpoche himself, and the second has been adapted slightly from Kyabje Dudjom Rinpoche’s composition. Thus, the crazy tulku of Nubri, Tenpei Nyima, who was the lowliest of this master’s disciples, joined the petals of his ten fingers at his heart and offered this prayer.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2022.

 

Version: 1.1-20220131

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept