Dezhung Tulku Ajam Praise

Literary Genres › Praise | Tibetan MastersGatön Ngawang Lekpa | Tibetan MastersDezhung Tulku Ajam

English | བོད་ཡིག

Gatön Ngawang Lekpa

Dezhung Tulku Ajam

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྡེ་གཞུང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟོད་པ།

In Praise of Dezhung Choktrul Rinpoche

by Gatön Ngawang Lekpa

 

འཇ༵མ་མགོན་དབྱང༵ས་ཅན་ལྷ་མོས་བྱིན་བརླབས་པས། །

jamgön yangchen lhamö jinlab pé

Blessed by the protector Mañjuśrī and the goddess Sarasvatī,

བརྩེ་ཆེན་ཀུན༵་དག༵འི་རིང་ལུགས་དྲི་མེད་པ། །

tsé chen küngai ringluk drimé pa

You uphold the great benevolent Kunga's immaculate tradition

བསྟན༵་པའི༵་སྙིང་པོ་གསུང་ངག་རིན་ཆེན་གྱིས། །

tenpé nyingpo sung ngak rinchen gyi

Through precious instructions, the very essence of the teachings—

བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ༵་མཚ༵ན་འཛིན་ལ་འདུད། །

shé dang drubpé gyaltsen dzin la dü

Holder of the victory banner of teaching and practice, to you I bow.

 

ཅེས་དགེ་བཤེས་དབྱིག་དགས་བསྐུལ་བའི་ངོར། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ངག་དབང་ལེགས་པས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག།

The Buddhist monk Ngawang Lekpa wrote this in response to a request from Geshe Yikga. May it bring virtue about auspiciousness!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2023.

 

Source: Ngag dbang legs pa. gsung thor bu/_sga ston ngag dbang legs pa. New Delhi: T. G. Dhongthog Rinpoche, 1978. Vol. 1: 27

 

Version: 1.0-20230119

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept