The Cuckoo’s Sweet Tune

Literary Genres › Songs and Poems | Practices › Tsok | Tibetan MastersGetse Gyurme Tenpa Namgyal

English | བོད་ཡིག

Getse Gyurme Tenpa Namgyal

Getse Gyurme Tenpa Namgyal

Further information:
Download this text:

༄༅། །གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་གླུ་ཀོ་ཀཱི་དགའ་བའི་སྒྲ་སྙན།

The Cuckoo’s Sweet Tune: A Prayerful Feast Song1

by the Third Katok Getse, Gyurme Tenpa Namgyal

 

ཨ་ཧོ།  སྐྱོན་བྲལ་བློ་འདས་ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་ཉིད་ཞིང་ན། །

aho, kyöndral lodé künkhyab chönyi zhing na

A ho!2 In the all-pervading pure realm of dharmatā, flawless and inconceivable,

ཐམས་ཅད་ལྷུན་རྫོགས་རིག་སྟོང་ཆོས་སྐུ་ཡི་བླ་མ། །

tamché lhün dzok riktong chöku yi lama

Is total, effortless perfection, the dharmakāya guru, the unity of awareness and emptiness.

གཞི་གྲོལ་མཉམ་ཉིད་རང་ཤར་ཀློང་ཡངས་དེ་ཨ་ཧོ། །

zhi drol nyamnyi rangshar long yang dé aho

How wonderful this spacious expanse of fundamental freedom and equalness arising on their own.

ཨ་ཏི་བླ་མེད་ལྟ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཞུའོ། །

ati lamé tawé khyechö shik zhu’o

I beg for the special qualities of the unexcelled view of Ati.3

 

གསལ་་སྟོང་འགག་མེད་མཁའ་དབྱིངས་སྐྱོན་བྲལ་གྱི་ཞིང་ན། །

sal tong gakmé khaying kyöndral gyi zhing na

In the pure realm of the flawless, spacious sky—luminous, empty, and never-ending—

རང་སྣང་རིག་པའི་སྒྲོན་མེ་ལོངས་སྐུ་ཡི་བླ་མ། །

rangnang rigpé drönmé longku yi lama

Is the saṃbhogakāya guru—the lamps4 of naturally manifesting awareness.

གསལ་འཚེར་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་རང་ཤར་དེ་ཨ་ཧོ། །

sal tser tiklé nyakchik rangshar dé aho

How wonderful this dazzling, unbounded bindu5 arising on its own.

ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞི་རྫོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཞིག་ཞུའོ། །

lhündrub nang zhi dzokpé ngödrub zhik zhu’o

I beg for perfect accomplishment of the four visions of spontaneous presence.

 

གང་སྣང་རྒྱན་དུ་ཤར་བ་སྣང་སྲིད་ཀྱི་ཞིང་ན། །

gang nang gyen du sharwa nangsi kyi zhing na

In the pure realm of the phenomenal world where everything arises as ornamentation,

རིག་རྩལ་འགག་མེད་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡི་བླ་མ། །

riktsal gakmé drodul tulku yi lama

Is the nirmāṇakāya guru—awareness’ unceasing energy that tames beings.

དག་མཉམ་ལྷ་སྐུར་ཤར་བའི་རང་སྣང་འདི་ཨ་ཧོ། །

dak nyam lha kur sharwé rangnang di a ho

How wonderful is awareness’ natural manifestation as the deity, who is purity and equalness.

འཁོར་འདས་ཁྱབ་གདལ་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་ཞིག་ཞུའོ། །

khordé khyab dal chenpö nyamlen zhik zhu’o

I beg for the practice of the grand openness of saṃsāra and nirvāṇa.

 

གཞི་གྲོལ་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བ་ཀ་དག་གི་ཞིང་ན། །

zhi drol choklhung dralwa kadak gi zhing na

In the pure realm of primordial purity, fundamentally free and unlocalized,

གཞི་སྣང་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཟབ་ལམ་གྱི་བླ་མ། །

zhi nang dorjé nyingpö zablam gyi lama

Is the appearance of the ground, the guru of the profound path of vajra essence.

སྤྲོས་བྲལ་བཛྲ་ཛྙཱ་ནའི་དགོངས་ཉམས་དེ་ཨ་ཧོ། །

trödral benza jnané gongnyam dé a ho

How wonderful this exalted experience of unembellished vajrajñāna.6

གཉུག་མའི་བཙན་ས་ཟིན་པའི་བྱིན་རླབས་ཤིག་ཞུའོ། །

nyukmé tsensa zinpé jinlab shik zhu’o

I beg the blessing to ascend to my innate throne.7

 

གདོད་མའི་གནས་ལུགས་ཁྱབ་བརྡལ་ལྷུན་རྫོགས་ཀྱི་ཞིང་ན། །

dömé neluk khyabdal lhün dzok kyi zhing na

In the infinite, pervasive, effortlessly perfect pure realm of the primordial condition,

རང་ངོ་རང་ཞལ་མཇལ་བ་དྲན་པ་ཡི་བླ་མ། །

rang ngo rang zhaljalwa drenpa yi lama

Is the guru of remembering to look at my own face, my own true nature.

སྒོམ་མེད་གཤིས་ཐོག་ཕྱིན་པའི་རིག་པ་དེ་ཨ་ཧོ། །

gommé shi tok chinpé rigpa dé a ho

How wonderful this awareness, this direct immersion in my very character that needs no cultivation.

མ་བཅོས་ཆོས་ཟད་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་ཞིག་ཞུའོ། །

machö chö zé chenpö ngödrub zhik zhu’o

I beg to accomplish the uncontrived falling away of reality.8

 

རྣམ་གྲོལ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀའི་ཞིང་ན། །

namdrol khorlo ngaden heruké zhing na

In the pure realm of the utterly free Heruka in command of the five maṇḍalas,9

འདིར་འཚོགས་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་མཆེད་ལྕམ་གྱི་ཕོ་མོ། །

dir tsok düpa gyatsö checham gyi pomo

Are my vajra brothers and sisters here in this great gathering.

འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དགའ་སྟོན་དེ་ཨ་ཧོ། །

döyön tsok kyi khorlö gatön dé a ho

How wonderful this feast of the maṇḍala of gathered enjoyments.

མི་འབྲལ་ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་འཚང་རྒྱ་ཞིག་ཞུའོ། །

mindral tsombu chik tu tsang gya zhik zhu’o

I beg that we never lose touch with each other, attaining enlightenment hand in hand.

 

ཞེས་པའང་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རི་ཁྲོད་དུ་འདུག་སྐབས་ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཚོགས་འཁོར་ཞིག་བསྐོར་དུས།  དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་དང་གཏེར་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་སྣང་བ་ཡིད་ལ་ཤར་ཚེ་དགེ་རྩེ་འགྱུར་མེད་བསྟན་པ་རྣམ་རྒྱལ་པས་རང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པར་གང་ཤར་ལྷུག་འབྱམས་སུ་བྲིས་པ་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་བོ།།  དགེའོ།། །།

While staying at my glorious guru’s hermitage, on the occasion of a Longsel Dorje Nyingpo gaṇacakra,10 as my glorious and holy guru and Longsel Nyingpo’s illusory form appeared in my mind, I, Getse Gyurme Tenpa Namgyel, in my twenty-first year, wrote this spontaneously. May it be auspicious and good!

 

| Translated by Joseph McClellan, 2024.

 

Bibliography

dge rtse 03 'gyur med rnam rgyal. gsol 'debs dang 'brel ba'i tshogs glu ko kI dga' ba'i sgra snyan. In gsung 'bum kaH thog dge rtse bstan pa rnam rgyal. Vol. 3 of 3 vols, p. 438. Khren tuʼu: Si khron dus deb tshogs pa si khron mi rigs dpe skrun khang, 2014. (BDRC MW3CN8142).

Klein, Anne and Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche. Unbounded Wholeness: Bon, Dzogchen, and the Logic of the Nonconceptual. Oxford: Oxford University Press, 2006.

 

Version: 1.1-20240110

  1. A feast song (tshogs glu) is a poetic genre in which a master, or sometimes another participant, offers a spontaneous song to those gathered for a gaṇacakra, or tantric feast. It is usually delivered at the break in the liturgy when the participants enjoy the feast’s food and drink.
  2. A common interjection of wonder and awe, close to "Amazing!", "Wow!" or "Far out!" In following lines, it is translated as “How wonderful” where A ho wouldn’t have much resonance with English readers.
  3. This is likely a reference to the six special attribute. See https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Six_special_attributes
  4. “Lamps” in this context is an esoteric term discussed in Jigme Lingpa’s Yeshe Lama and other Dzogchen manuals.
  5. “Unbounded bindu” translates thig le nyag gcig, which is an intentionally recondite term that is often translated as “single sphere” and is glossed by commentators as a synonym of dharmakāya and other profound abstractions. For a detailed discussion of the term, see Klein, p. 71 n38. Tigle, or the Sanskrit bindu, can refer to macrocosmic spheres, like the universe, or microcosmic spheres, like droplets of concentrated energy in the subtle body or orbs of light.
  6. vajrajñāna—Tib. ye shes rdo rje, “vajra pristine awareness.” The Sanskrit is retained because the author used the Sanskrit term rather than the Tibetan equivalent.
  7. “Ascend to my innate throne” translates btsan sa zin pa, which might be rendered more literally as “to capture my innate stronghold/citadel" from which one rules one’s kingdom.
  8. “Falling away of reality” for chos zad chen po, often translated as “the exhaustion of phenomena.” It is the last of the Four Visions (snang ba bzhi).
  9. ‘khor lo lnga, lit. “five wheels,” meaning the five chakras, or energy hubs at the crown, throat, heart, secret place, and the bliss-sustaining chakra in the genital organ. The five chakras are also linked to [enlightened] body, speech, mind, qualities, and activity. The word “wheel” also connotes a maṇḍala, a microcosmic or macrocosmic world. We use maṇḍala here because, just below, the author plays on the word ’khor lo clearly in that sense.
  10. The Longsel Dorje Nyingpo is a treasure cycle revealed by Longsel Nyingpo (1625–1692). It is central to Katok Monastery’s practice tradition.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept