Chetsün Nyingtik Lineage Prayer

Collections & Cycles › Khyentse KababChetsün Nyingtik | Practices › Lineage Prayers | Tibetan MastersJamgön Kongtrul Lodrö Thaye | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye

Chetsün Nyingtik

Further information:
Download this text:

༄༅། །ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

Prayer to the Lineage of the Great Chetsün’s Profound Essence of Vimala

by Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé & Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་མགོན། །

sizhi khyabdak kunzang dömé gön

Primordial protector Samantabhadra, omnipresent lord of existence and peace,

རང་བྱུང་རིག་པ་སྐུར་སྨིན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །

rangjung rigpa kur min dorjé sem

Vajrasattva, naturally arisen awareness matured into an enlightened form,

རྩོལ་མེད་ཐེག་མཆོག་སྟོན་པ་དགའ་རབ་ལ། །

tsolmé tek chok tönpa garab la

And Garab Dorje, teacher of the sublime vehicle that involves no effort—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so gongpé jingyi lob

To you I pray: inspire me with the blessings of your enlightened intent!

 

ཨ་ཏིའི་མཛོད་འཛིན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཞབས། །

ati dzö dzin jampal shenyen zhab

Noble Mañjuśrīmitra, holder of the treasury of Ati teachings,

རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཐོབ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ། །

rigpa tsal gyi wang tob shri singha

Śrī Siṃha, who received the empowerment of rigpa’s dynamic strength,

འཕོ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས་བི་མ་ལར། །

pochen dorjé kur zheng bimalar

And Vimalamitra, who arose in a vajra body of great transference—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so gongpé jingyi lob

To you I pray: inspire me with the blessings of your enlightened intent!

 

གང་དེས་རྗེས་བཟུང་མི་སློབ་ལམ་མཐར་ཕྱིན། །

gang dé jezung milob lam tarchin

Chetsün Sengé Wangchuk, who was guided by Vimala,

འོད་གསལ་སྐུ་བརྙེས་ལྕེ་བཙུན་སེང་གེ་དབང་། །

ösal ku nyé ché tsün sengé wang

Completed the path of no-more-learning and obtained a kāya of luminosity,

གསང་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དཔལ་གྱི་བློ་གྲོས་མར། །

sang dzin khandro pal gyi lodrö mar

And the ḍākinī Palgyi Lodröma, keeper of secrets—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so gongpé jingyi lob

To you I pray: inspire me with the blessings of your enlightened intent!

 

བི་མ་ཡབ་སྲས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་གར། །

bima yabsé yeshe gyumé gar

Magical emanation of the wisdom of Vima and his heir,

ཁྱབ་བདག་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །

khyabdak ösal trulpé dorjé zhab

All-pervasive lord Ösel Trulpé Dorje,1

བཻ་རོ་དངོས་སྣང་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་།    །

bairo ngö nang tennyi yung drung ling

And Vairotsana in person, Tennyi Yungdrung Lingpa—2

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so gongpé jingyi lob

To you I pray: inspire me with the blessings of your enlightened intent!

 

སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་པདྨ་བི་ཛ་དང་།    །

natsok rangdrol pema bidza dang

Natsok Rangdrol,3 Padma Vijaya,4

འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྗེ།    །

khorlö gönpo chökyi lodrö jé

Lord of the maṇḍala circle, noble Chökyi Lodrö,

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །

rabjam tsa sum gyalwé kyilkhor la

And the maṇḍala of infinite victorious ones, the Three Roots—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so gongpé jingyi lob

To you I pray: inspire me with the blessings of your enlightened intent!

 

རིམ་པ་དབང་གིས་སྨིན་གྲོལ་ཅིག་ཅར་རྫོགས། །

rimpa wang gi mindrol chikchar dzok

May the stages of empowerment perfectly mature and liberate me all at once,

སེམས་སྦྱོང་ཉམས་ལེན་སྲིད་ཞིའི་འཆིང་ལས་གྲོལ། །

sem jong nyamlen sizhi ching lé drol

May mind-training practice free me from the bonds of existence and quiescence,

སྒྲིབ་དག་ཚོགས་རྫོགས་མོས་གུས་ཚད་དུ་ཕྱིན། །

drib dak tsok dzok mögü tsé du chin

May obscurations be purified, accumulations perfected, and devotion reach full measure,

བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

lamé jinlab gyü la jukpar shok

And may the guru’s blessings infuse my mindstream.

 

སྒོ་གསུམ་འཁྲུལ་པའི་གཞི་རྩ་དྲུངས་ནས་ཆོད། །

go sum trulpé zhi tsa drung né chö

May I eradicate the basis of delusion in my three doors of body, speech and mind,

ཀ་དག་རང་སྣང་རིས་མེད་མངོན་དུ་གྱུར། །

kadak rangnang rimé ngön du gyur

May I actualise the primordial purity, which is self-appearing and without bias,

ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞི་ཟད་སར་འཁྱོལ་ནས་ཀྱང་། །

lhündrub nang zhi zé sar khyol né kyang

And having reached the exhaustion of the four visions of spontaneous perfection,

གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཤོག །

zhönnu bumkü ying su changchub shok

May I awaken in the sphere of the youthful vase body.

 

ཟག་པ་རང་ཟད་འབྱུང་བ་རང་སར་དེངས༔

zakpa rang zé jungwa rang sar deng

With defilements naturally dissipated, elements naturally disappeared,

དྲན་པ་རང་གྲོལ་ཟང་ཐལ་འོད་ཀྱི་ལུས༔

drenpa rangdrol zangtal ö kyi lü

And consciousness naturally liberated, in an unobstructed body of light,

སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང་མཉམ་གྱུར་ནས༔

sengé wangchuk nyi dang nyam gyur né

May I become the equal of Sengé Wangchuk himself,

གྲོལ་བ་རྣམ་བཞིས་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་ཤོག །

drolwa nam zhi khorwa dong truk shok

And through the four modes of liberation empty saṃsāra from its depths.

 

ཅེས་པའང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དབེན་པའི་གནས་སུ་སྦྱར་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

Lodrö Thayé composed this in a remote location. May virtue and excellence increase.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Sources:

blo gros mtha' yas. "lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi brgyud pa'i gsol 'debs/" In blo gros mtha' yas (ed.). rin chen gter mdzod chen mo/. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008. Vol. 56: 247–248

'jam dbyangs chos kyi blo gros. "lce btsun snying thig gi brgyud 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (W1KG12986). Vol. 3: 405

 

Version: 1.0-20220405

  1. I.e., Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892).
  2. I.e., Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé (1813–1899).
  3. I.e., Adzom Drukpa Drodül Pawo Dorje (1842–1924).
  4. I.e., Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal (1871–1926).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept